Assistència Sanitària

Procediment

Procediment d'Assistència Sanitària

Informació General


Objecte:

L'assistència sanitària de la Seguretat Social té per objecte la prestació dels serveis mèdics i farmacèutics necessaris per conservar i restablir la salut dels beneficiaris, així com la seva aptitud per al treball.

Assegurats:

Tindran la condició d'assegurats, entre d'altres, les persones que es trobin en algun dels supòsits següents:

 • Ser treballador per compte d'altri o propi, afiliat i d'alta o en situació assimilada a la d'alta.
  Tenir la condició de pensionista del sistema de la Seguretat Social. 
 • Ser perceptor de qualsevol altra prestació periòdica de la Seguretat Social, inclosa la prestació o el subsidi d'atur. 
 • Haver esgotat la prestació o el subsidi d'atur o altres prestacions de naturalesa similar, trobar-se en situació d'atur, no acreditar la condició d'assegurat per qualsevol altre títol i residir a Espanya. 
 • Les persones que, no tenint cobertura obligatòria de la prestació sanitària per cap altra via, es trobin en determinats supòsits.
 • Els menors d'edat subjectes a tutela administrativa.

Més informació sobre assegurats

Beneficiaris / Requisits:

Tindran la condició de beneficiaris d'un assegurat els qui es trobin, entre d'altres, en les situacions següents:

 • Ser cònjuge de la persona assegurada o conviure amb ella amb una relació d'afectivitat anàloga, de manera que constitueixin una parella de fet.
 • Ser excònjuge o estar separat judicialment, a càrrec de l'assegurat pel fet de tenir dret a percebre pensió compensatòria.
 • Ser descendent, o persona assimilada, de la persona assegurada o del seu cònjuge, encara que estigui separat judicialment, del seu excònjuge a càrrec o de la seva parella de fet, en ambdós casos a càrrec de l'assegurat i menor de 26 anys o, en cas de ser més gran de l'edat esmentada, tenir una discapacitat reconeguda en un grau igual o superior al 65%.
 • Les germanes i els germans de la persona assegurada.

Tindran la condició de beneficiaris si compleixen els requisits de:

 • No tenir la condició de persones assegurades partint de l'article 2.1.a del RD 1192/2012.
 • Tenir residència autoritzada i efectiva a Espanya, tret de les persones que es desplacin temporalment a Espanya i estiguin a càrrec de treballadors traslladats per la seva empresa fora del territori espanyol, sempre que es trobin en una situació assimilada a la d'alta i cotitzin en el règim corresponent de la Seguretat Social espanyola.

Més informació sobre beneficiaris

Contingut:

El catàleg de prestacions del Sistema Nacional de Salut inclou les prestacions corresponents a salut pública, atenció primària, atenció especialitzada, atenció d'urgències, les prestacions farmacèutiques, l'ortoprotètica, de productes dietètics i de transport sanitari.

Les prestacions esdevenen efectives a través d'un conjunt de tècniques, tecnologies i procediments que integren la cartera comuna de serveis, la qual s'articula en les modalitats de:

 • Bàsica de serveis assistencials: Comprèn activitats de prevenció, diagnòstic, rehabilitació i transport sanitari urgent que s'efectuen als centres sanitaris i sociosanitaris; es cobreix totalment amb fons públics.
 • Suplementària: Inclou les prestacions la provisió de les quals s'efectua mitjançant dispensació ambulatòria, com ara la farmacèutica, l'ortoprotètica, els productes sanitaris i el transport sanitari no urgent; està subjecta a l'aportació de l'usuari.
 • Serveis accessoris: Sense tenir caràcter de prestació, es consideren de suport per millorar les patologies; estan subjectes a aportació i/o reemborsament de l'usuari.

Més informació

Durada:

Els assegurats i els seus beneficiaris, mentre duri el procés patològic.

En el cas de treballadors donats de baixa de la Seguretat Social i els familiars, la durada varia segons el temps cotitzat. 

Més informació sobre durada 

Terminis:

El dret a l'assistència sanitària, tant pera l'assegurat com per a les persones al seu càrrec, neix el dia de l'afiliació al Sistema de la Seguretat Social i esdevé efectiu a partir de l'endemà de la presentació de l'alta en el Règim corresponent.

Denegació / Extinció:
 • Quan es perden les condicions requerides per ser assegurat o beneficiari del dret.
 • Per defunció.
Impresos:

El model de sol·licitud de reconeixement del dret a l'assistència sanitària, tant per a l'assegurat futur com per als beneficiaris.

Documentació:
 • DNI o document oficial que identifiqui els assegurats i els seus beneficiaris.
 • Llibre de família o certificats del Registre Civil que acreditin el parentiu amb l'assegurat, quan el dret se sol·licita per als beneficiaris...

Més informació

On tramitar-ho:

En qualsevol dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social, les direccions provincials de l'Institut Social de la Marina (ISM) o a través de la Seu Electrònica si es disposa de certificat digital.

Entitat competent:

El reconeixement i control de la condició d'assegurat o de beneficiari correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o, si s'escau, a l'Institut Social de la Marina (ISM).

El dret a l'assistència sanitària es fa efectiu per les administracions sanitàries competents; els centre de salut de les comunitats autònomes faciliten l'accés a les prestacions sanitàries amb l'expedició de la targeta sanitària individual.

Altres dades d'interès:

Altres supòsits i situacions especials.

Assistència Sanitària: consulta del dret i emissió del document acreditatiu del dret

Targeta sanitària europea.

Certificat provisional substitutori (CPS).

Règims especials de la Seguretat Social.

Preguntes més freqüents

Complementary Content
${loading}