Assignació econòmica por fill ó menor acollit a càrrec

Procediment

Procediment d'assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec de la Seguretat Social

Informació general


Objecte:

És una assignació econòmica que es reconeix per cada fill o menor acollit a càrrec del beneficiari, menor de 18 anys o més gran afectat per un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Causants:

Els fills o menors acollits "a càrrec", que convisquen i depenguen econòmicament del beneficiari,  sempre que siguen menors de 18 anys o més grans afectats per un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Es consideren a càrrec, encara que facen una faena lucrativa, sempre que continuen convivint amb el beneficiari i els ingressos per la seua faena no superen el 100% del SMI vigent en cada moment, en còmput anual.

Més informació sobre causants

Beneficiaris:
 • Els progenitors, adoptants o acollidors que complisquen els requisits exigits.
 • Els fills amb discapacitat majors de 18 anys que no hagen sigut incapacitats judicialment i conserven la seua capacitat d'obrar.
 • Els orfes d'ambdós progenitors o adoptants, menors de 18 anys o afectats per un grau de discapacitat igual o superior al 65%. 
 • Els que no siguen orfes i hagen sigut abandonats pels seus progenitors o adoptants, sempre que no es troben en règim d'acolliment familiar, permanent o preadoptiu, i reunisquen els requisits d'edat o minusvalidesa del punt anterior.

Més informació sobre beneficiaris

Requisits:
 • Residir legalment en territori espanyol.
 • Tindre al seu càrrec fills o menors acollits, menors de 18 anys o més grans afectats per un grau de discapacitat igual o superior al 65% i residents en territori espanyol.
 • No tindre dret a prestacions d'esta mateixa naturalesa en qualsevol altre règim públic de protecció social.
 • No percebre  ingressos anuals, de qualsevol naturalesa, superiors als límits establits. No s'exigix límit d'ingressos per al reconeixement de la condició de beneficiari per fill o menor acollit a càrrec amb discapacitat.

Més informació sobre requisits

Quanties /

Pagaments / Efectes:

La quantia de l'assignació econòmica és diferent segons l'edat i el grau de discapacitat del fill o menor acollit a càrrec.

L'abonament es fa sense pagues extraordinàries:

 • Semestralment, pel gener i pel juliol, quan es tracta de menors de 18 anys.
 • Mensualment, a mes vençut, en els casos d'afectats per una discapacitat majors de 18 anys.

La prestació està exempta de l'IRPF.

A partir de l'1-1-2008 i al començament de cada any, la prestació es revalorarà d'acord amb l'IPC.

Durada:

L'assignació econòmica inicialment reconeguda es percebrà mentres no es produïsquen variacions familiars que en determinen l'augment, la disminució o l'extinció.

Terminis:

El reconeixement de l'assignació econòmica s'haurà de resoldre i notificar en un termini màxim de 45 dies.

Tot beneficiari té l'obligació de presentar a l'INSS en el termini de 30 dies les variacions en la situació familiar que suposen naixement, modificació o extinció del dret a l'assignació econòmica.

Denegació / Extinció:
 • Per defunció del fill.
 • Per compliment de l'edat de 18 anys (excepte en el cas d'afectats per una discapacitat).
 • Per desaparició de la discapacitat.
 • Per cessament de la dependència econòmica del fill (quan els ingressos del fill són superiors al 100% del SMI).
 • Pel fet d'ultrapassar, si s'escau, els límits d'ingressos establits.
Impresos:

Models de sol·licitud.

Documentació:

S'aportaran els documents necessaris per a l'acreditació de la identitat i de les circumstàncies determinants del dret.

En cap cas no s'exigirà al sol·licitant l'acreditació de fets, dades o circumstàncies que l'Administració de la Seguretat Social haja de conéixer per ella mateixa.

On tramitar-ho:

La sol·licitud i la documentació necessària s'hauran de presentar en qualsevol dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social.

Entitat competent:

El reconeixement del dret a l'assignació econòmica és competència de l'INSS.

En cas d'estar un dels pares inclòs en un règim públic de la Seguretat Social, l'assignació econòmica es reconeixerà pe règim esmentat.

Altres dades d'interés:

Preguntes més freqüents.

Complementary Content
${loading}