Asignación económica por fillo ou menor acollido a cargo

Procedemento

Procedemento de asignación económica por fillo ou menor acollido a cargo da Seguridade Social

Información xeral


Obxecto:

É unha asignación económica que se recoñece por cada fillo ou menor acollido a cargo do beneficiario, menor de 18 anos ou maior afectado por unha discapacidade igual ou superior ao 65%.

Causantes:

Os fillos ou menores acollidos "a cargo", que convivan e dependan economicamente do beneficiario,  sempre que sexan menores de 18 anos ou maiores afectados por unha discapacidade igual ou superior ao 65%.

Considéranse a cargo, aínda cando realicen un traballo lucrativo, sempre que continúen convivindo co beneficiario e os ingresos polo seu traballo non superen o 100% do SMI vixente en cada momento, en cómputo anual.

Máis información sobre causantes

Beneficiarios:
 • Os proxenitores, adoptantes ou acolledores que cumpran os requisitos esixidos.
 • Os fillos con discapacidade maiores de 18 anos que non fosen incapacitados xudicialmente e conserven a súa capacidade de obrar.
 • Os orfos de ambos proxenitores ou adoptantes, menores de 18 anos ou afectados por unha discapacidade en grao igual ou superior ao 65%. 
 • Os que non sexan orfos e fosen abandonados polos seus proxenitores ou adoptantes, sempre que non se encontren en réxime de acollemento familiar, permanente ou preadoptivo, e reúnan os requisitos de idade ou discapacidade do punto anterior.

Máis información sobre beneficiarios

Requisitos:
 • Residir legalmente en territorio español.
 • Ter ao seu cargo fillos ou menores acollidos, menores de 18 anos ou maiores afectados por unha discapacidade en grao igual ou superior ao 65% e residentes en territorio español.
 • Non ter dereito a prestacións desta mesma natureza en calquera outro réxime público de protección social.
 • Non percibir  ingresos anuais, de calquera natureza, superiores aos límites establecidos. Non se esixe límite de ingresos para o recoñecemento da condición de beneficiario por fillo ou menor acollido a cargo con discapacidade.

Máis información sobre requisitos

Contías /

Pagamentos / Efectos:

A contía da asignación económica é distinta segundo a idade e o grao de discapacidade do fillo ou menor acollido a cargo.

O aboamento realízase sen pagas extraordinarias:

 • Semestralmente, en xaneiro e xullo, cando se trate de menores de 18 anos.
 • Mensualmente, a mes vencido, nos casos de afectados por unha discapacidade maiores de 18 anos.

A prestación está exenta do IRPF.

A partir do 1-1-2008 e ao comezo de cada ano, a prestación revalorizarase de acordo co IPC.

Duración:

A asignación económica inicialmente recoñecida percibirase mentres non se produzan variacións familiares que determinen o seu aumento, diminución ou extinción.

Prazos:

O recoñecemento da asignación económica deberá resolverse e notificarse nun prazo máximo de 45 días.

Todo beneficiario ten a obriga de presentar ao INSS no prazo de 30 días as variacións na situación familiar que supoñan nacemento, modificación ou extinción do dereito á asignación económica.

Denegación / Extinción:
 • Por falecemento do fillo.
 • Por chegar á idade de 18 anos (agás no caso de afectados por unha discapacidade).
 • Por desaparición da discapacidade.
 • Por cesamento da dependencia económica do fillo (cando os ingresos do fillo son superiores ao 100% do SMI).
 • Por superar, se é o caso, os límites de ingresos establecidos.
Impresos:

Modelos de solicitude.

Documentación:

Achegaranse os documentos necesarios para a acreditación da identidade e das circunstancias determinantes do dereito.

En ningún caso será esixible ao solicitante a acreditación de feitos, datos ou circunstancias que a Administración da Seguridade Social deba coñecer en por si.

Onde tramitalo:

A solicitude e documentación necesaria deberá presentarse en calquera dos centros de atención e información da Seguridade Social.

Entidade competente:

O recoñecemento do dereito á asignación económica é competencia do INSS.

En caso de estar un dos pais incluído nun réxime público de Seguridade Social, a asignación económica será recoñecida polo devandito réxime.

Outros datos de interese:

Preguntas máis frecuentes.

Complementary Content
${loading}