Assignació econòmica por fill o menor acollit sota cura

Procediment

Procediment d'assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec de la Seguretat Social

Informació general


Objecte:

És una assignació econòmica que es reconeix per cada fill o menor acollit a càrrec del beneficiari, menor de 18 anys o més gran afectat per un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Causants:

Els fills o menors acollits "a càrrec", que convisquin i depenguin econòmicament del beneficiari,  sempre que siguin menors de 18 anys o més grans afectats per un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Es consideren a càrrec, encara que facin una feina lucrativa, sempre que continuïn convivint amb el beneficiari i els ingressos per la seva feina no superin el 100% del SMI vigent en cada moment, en còmput anual.

Més informació sobre causants

Beneficiaris:
 • Els progenitors, adoptants o acollidors que compleixin els requisits exigits.
 • Els fills amb discapacitat majors de 18 anys que no hagin estat incapacitats judicialment i conservin la seva capacitat d'obrar.
 • Els orfes d'ambdós progenitors o adoptants, menors de 18 anys o afectats per un grau de discapacitat igual o superior al 65%. 
 • Els qui no siguin orfes i hagin estat abandonats pels seus progenitors o adoptants, sempre que no es trobin en règim d'acolliment familiar, permanent o preadoptiu, i reuneixin els requisits d'edat o minusvalidesa del punt anterior.

Més informació sobre beneficiaris

Requisits:
 • Residir legalment en territori espanyol.
 • Tenir al seu càrrec fills o menors acollits, menors de 18 anys o més grans afectats per un grau de discapacitat igual o superior al 65% i residents en territori espanyol.
 • No tenir dret a prestacions d'aquesta mateixa naturalesa en qualsevol altre règim públic de protecció social.
 • No percebre  ingressos anuals, de qualsevol naturalesa, superiors als límits establerts. No s'exigeix límit d'ingressos per al reconeixement de la condició de beneficiari per fill o menor acollit a càrrec amb discapacitat.

Més informació sobre requisits

Quanties /

Pagaments / Efectes:

La quantia de l'assignació econòmica és diferent segons l'edat i el grau de discapacitat del fill o menor acollit a càrrec.

L'abonament es fa sense pagues extraordinàries:

 • Semestralment, pel gener i pel juliol, quan es tracta de menors de 18 anys.
 • Mensualment, a mes vençut, en els casos d'afectats per una discapacitat majors de 18 anys.

La prestació està exempta de l'IRPF.

A partir de l'1-1-2008 i al començament de cada any, la prestació es revalorarà d'acord amb l'IPC.

Durada:

L'assignació econòmica inicialment reconeguda es percebrà mentre no es produeixin variacions familiars que en determinin l'augment, la disminució o l'extinció.

Terminis:

El reconeixement de l'assignació econòmica s'haurà de resoldre i notificar en un termini màxim de 45 dies.

Tot beneficiari té l'obligació de presentar a l'INSS en el termini de 30 dies les variacions en la situació familiar que suposin naixement, modificació o extinció del dret a l'assignació econòmica.

Denegació / Extinció:
 • Per defunció del fill.
 • Per compliment de l'edat de 18 anys (excepte en el cas d'afectats per una discapacitat).
 • Per desaparició de la discapacitat.
 • Per cessament de la dependència econòmica del fill (quan els ingressos del fill són superiors al 100% del SMI).
 • Pel fet d'ultrapassar, si s'escau, els límits d'ingressos establerts.
Impresos:

Models de sol·licitud.

Documentació:

S'aportaran els documents necessaris per a l'acreditació de la identitat i de les circumstàncies determinants del dret.

En cap cas no s'exigirà al sol·licitant l'acreditació de fets, dades o circumstàncies que l'Administració de la Seguretat Social hagi de conèixer per ella mateixa.

On tramitar-ho:

La sol·licitud i la documentació necessària s'hauran de presentar en qualsevol dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social.

Entitat competent:

El reconeixement del dret a l'assignació econòmica és competència de l'INSS.

En cas d'estar un dels pares inclòs en un règim públic de la Seguretat Social, l'assignació econòmica es reconeixerà per l'esmentat règim.

Altres dades d'interès:

Preguntes més freqüents.

Complementary Content
${loading}