Alta, baixa i variació de dades en el Règim General de la Seguretat Social

Procediment

Informació General


Objecte:

L'alta, la baixa i les variacions de dades són comunicacions obligatòries que s'han de fer a la Seguretat Social per a informar sobre el començament de l'activitat laboral d'un treballador, sobre la cessació d'esta activitat o sobre les modificacions de dades identificatives i laborals dels treballadors afiliats a la Seguretat Social.

Subjectes:

L'empresari està obligat a sol·licitar l'alta, la baixa i a comunicar les variacions de dades de tots els seus treballadors. Esta obligació la pot assumir, de mutu acord, el treballador que exercisca una activitat laboral inferior a 60 hores al mes per ocupador.

Impresos:
On tramitar-ho:

         

Terminis:

Sol·licitud d'Alta:

  • Previ a l'inici de la relació laboral fins a 60 dies abans.

Sol·licitud de Baixa:

  • 3 dies naturals des de la cessació de l'activitat laboral.

Variació de dades:

  • 3 dies naturals.
Efectes:

Alta:

  • Les altes presentades amb caràcter previ esdevenen efectives a partir del dia en què s'inicie l'activitat.
  • Les altes presentades fora de termini tindran efecte des del dia en què es presente la sol·licitud, tret que l'ingrés de les quotes s'haja produït en el termini reglamentari i, en eixe cas, l'alta retrotraurà els seus efectes a la data en què s'hagen ingressat les primeres quotes corresponents al treballador de què es tracte.
  • Les altes fetes d'ofici retrotrauran els seus efectes a la data en què els fets que les motiven hagen sigut coneguts.

Baixa:

  • La baixa del treballador tindrà efectes des de la cessació en la prestació dels servicis.
  • La sol·licitud de baixa del treballador extingirà l'obligació de cotitzar des de la cessació en el treball. 
  • Si la baixa se sol·licita fora de termini, l'obligació de cotitzar s'extingix el dia en què la Tresoreria General de la Seguretat Social conega la cessació en el treball.
  • Quan la Tresoreria General de la Seguretat Social curse la baixa d'ofici, l'obligació de cotitzar s'extingirà des del mateix dia en què s'haja dut a terme l'actuació inspectora, o s'hagen rebut les dades o els documents que acrediten la cessació en el treball.
Altres dades d'interés:

Els empresaris estan obligats a comunicar l'alta, la baixa o la variació de dades dels treballadors que presten servicis a la seua empresa. En el cas de no fer-ho podrà fer-ho el treballador directament en la Tresoreria General de la Seguretat Social.
La Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social i l'Administració de la província podran tramitar les altes, baixes o variacions de dades quan l'empresa o el treballador no les hagen tramitades.

Complementary Content
${loading}