Recaptació per via executiva

Procediment

Procediment de Recaptació en via executiva

Informació general


Objecte:

Una vegada exhaurit el període voluntari de pagament, recaptar els deutes pendents amb la Seguretat Social, mitjançant la Providència de Constrenyiment i, si escau, la realització de les actuacions executives previstes reglamentàriament.

Subjectes:

Les persones contra les quals s'haja iniciat un procediment executiu per deutes a la Seguretat Social.

Impresos:
 • Per a fer el pagament del deute hi ha el "document de pagament" que acompanya la Providència de Constrenyiment.
 • Per a interposar un Recurs d'Alçada no hi ha cap model oficial.
Documentació:
 • Document identificatiu
 • Recurs d'Alçada
 • Documentació que fonamente el Recurs d'Alçada
On fer-lo:
 • El pagament només es podrà fer en el compte el número del qual consta en la Providència de Constrenyiment, en Entitats Financeres o Agents Col·laboradors dels òrgans de recaptació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en efectiu, xec que complisca els requisits establits reglamentàriament, transferència o mitjançant targeta de dèbit o crèdit a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.
 • Per a tramitar el Recurs d'Alçada s'haurà de dirigir a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social que corresponga i es podrà presentar, a més de davant de la mateixa Direcció Provincial, a qualsevol dels llocs indicats en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26-11, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Terminis:
 • El Pagament s'admetrà en qualsevol moment del procediment de constrenyiment, anterior a l'adjudicació dels béns embargats, inclosos els recàrrecs, els interessos i les costes reportades:

  • Si el pagament es fa durant els 15 dies naturals següents a la recepció de la Providència de Constrenyiment, no seran exigibles els interessos de demora.

  • Si el pagament es fa a partir dels 15 dies següents a la recepció de la Providència de Constrenyiment, s'exigiran els interessos de demora (interés legal incrementat en un 25%) reportats des de l'acabament del termini reglamentari d'ingrés fins a la data de pagament del deute per al principal i des del venciment del termini d'ingrés de la Providència de Constrenyiment per al recàrrec i se n'haurà de sol·licitar el càlcul i la liquidació davant de la Unitat de Recaptació Executiva

 • L'interessat podrà interposar un Recurs d'Alçada en el termini d'1 mes, una vegada rebuda la Providència de Constrenyiment per les causes següents i úniques:

  • Pagament
  • Concessió de l'ajornament del deute, condonació o suspensió del procediment.
  • Prescripció.
  • Error material o aritmètic en la determinació del deute.
  • Falta de notificació de la reclamació de deute, si escau, de l'acta de liquidació o de les resolucions que estes o les autoliquidacions de quotes originen.

La interposició del Recurs per les causes esmentades suspendrà el procediment de constrenyiment, sense necessitat de presentació de garanties, fins a la notificació de la resolució.

Efectes:

Si el deutor no interromp el procés de Recaptació en Via Executiva dins dels terminis que s'establixen en la Providència de Constrenyiment, es procedirà a:

Si el deutor interromp el procés per pagament o el Recurs d'Alçada és estimat:

Extinció:

Quan es resolguen els deutes perseguits, inclosos el principal, el recàrrec, el interessos, si s'escau, i les costes.

Altres dades d'interés:
Complementary Content
${loading}