Procediment de risc durant la lactància natural

Tot seguit es presenta el procediment general

Què és el risc durant la lactància natural?

És la situació en  què es troba la treballadora durant el període de suspensió del contracte de treball per risc durant la lactància natural d'un menor de 9 mesos, en els casos en què havent de canviar de lloc de treball, per influir aquest lloc negativament en la seua  salut o en la del fill, a  un altre compatible amb la seua situació, el canvi no resulte possible o no es puga raonablement exigir per motius justificats.

Quins tràmits  s'han de realitzar? 

La treballadora haurà de comunicar a l'Entitat gestora o Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social  la suspensió del contracte o de l'activitat per risc durant la lactància natural i haurà d'adjuntar:

  • Informe del metge del Servici Públic de Salut que l'assistix.
  • Declaració de l'empresa o de la treballadora per compte propi sobre els treballs i activitats duts a terme, les condicions del lloc de treball, la categoria, el risc específic...

Els servicis mèdics de l'Entitat gestora o de la Mútua emetran un certificat mèdic acreditant que les condicions del lloc influeixen negativament en la salut de la treballadora i/o del fill.

La treballadora presentarà la sol·licitud, segons  el model oficial, a la qual acompanyarà, a més dels  documents indicats:

  • Declaració de l'empresa sobre la inexistència d'un altre lloc compatible amb l'estat de la treballadora.
  • La documentació necessària per a acreditar la identitat i les circumstàncies determinants del dret. 

On es tramiten?

La sol·licitud i la documentació exigida s'hauran de presentar a qualsevol dels centres  de l'Entitat gestora (INSS o ISM) o de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

El Director Provincial de l'Entitat gestora (INSS o ISM) de la província on residisca la interessada dictarà i notificarà la resolució a la interessada en un termini de 30 dies.

Quan s'inicia la prestació?

Treballadores per compte d'altri: el dret naix el mateix dia en què s'inicia la suspensió del contracte de treball per risc durant la lactància.

Treballadores per compte propi: l'endemà del dia en què s'emet  el certificat per  part dels servicis mèdics de l'Entitat gestora o de la Mútua.

Complementary Content
${loading}