Prestació no econòmica per tindre a càrrec un fill, un menor acollit o 'altres familiars

Procediment

Procediment de prestació econòmica.

Informació General


Objecte:

La consideració com a període de cotització efectiva de cert temps del període d'excedència que els treballadors disfruten per cuidar cada fill, menor acollit o un familiar, i l'increment de les cotitzacions en determinats supòsits de reducció de jornada de treball per cuidar un menor o una persona amb discapacitat.

Causants:

Cada fill, natural o adoptat, o menor acollit, en els supòsits d'acolliment familiar permanent o preadoptiu, encara que siguen provisionals.

Altres familiars, fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat no puguen valer-se per ells mateixos i no exercisquen cap activitat retribuïda.

Beneficiaris:
  • Tots els treballadors per compte d'altres.
  • S'exclouen els treballadors per compte propi dels Règims Especials de Treballadors del Mar i Autònoms.

Més informació sobre beneficiaris

Requisits:

Disfrutar l'excedència prevista en l'article 46.3 de l'Estatut dels Treballadors i les reduccions de jornada per cuidar un menor o una persona amb discapacitat que preveu l'article 37.5 d'este Estatut.

Efectes:

A l'efecte de les prestacions per jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat, el període d'excedència considerat de "cotització efectiva" servirà per a: 

  • Acreditar els períodes mínims de cotització; determinar la base reguladora i el percentatge aplicable, si escau; mantindre el dret a l'assistència sanitària de la Seguretat Social.
  • Durant este període, es considerarà els beneficiaris en situació d'alta.

El període en què el treballador romanga en excedència laboral que supere el període considerat de cotització efectiva, es considerarà en situació assimilada a la d'alta per a accedir a les prestacions (excepte IT , maternitat i paternitat).

Més informació sobre efectes

Període computable com a efectivament cotitzat: 

Els tres primers anys del període d'excedència que els treballadors disfruten per cuidar cada fill o menor acollit.

El primer any del període d'excedència que els treballadors disfruten per cuidar altres familiars.

Si no s'arriba a disfrutar un any complet, es computarà com a cotitzat el període disfrutat.

S'iniciarà el còmput d'un nou període de cotització efectiva per cada excedència laboral a què puguen donar lloc els successius fills o menors o altres familiars.

L'increment, fins al 100% de les cotitzacions, en supòsits de reducció de jornada per cuidar un menor o una persona amb discapacitat.

Més informació sobre cotitzacions

Terminis:

Les empreses hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, en el termini de 15 dies, l'inici i la finalització de l'excedència amb reserva del lloc de treball que disfruten els seus treballadors.

Denegació / Extinció:

El dret al reconeixement d'esta prestació és imprescriptible, per la qual cosa es podrà al·legar en tot moment, i podrà donar lloc, si escau, a la revisió de la quantia de prestacions ja reconegudes, així com al reconeixement de noves prestacions denegades anteriorment pel fet de no haver sigut computat.

Impresos:

No hi ha un model de sol·licitud.

Documentació:

N'hi ha prou amb l'al·legació del període cotitzat corresponent en el moment en què calga justificar-ne la procedència.

On tramitar-ho:

Pel Sistema RED o en qualsevol Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Entitat competent:

El reconeixement de les cotitzacions és competència de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Altres dades d'interés:

Reducció de les cotitzacions empresarials .

Preguntes més freqüents.

Complementary Content
${loading}