Prestación de paternidade

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Procedemento


Procedemento de paternidade

Información Xeral


Obxecto:

A prestación por paternidade protexe o dereito do traballador a percibir un subsidio durante os días de suspensión do contrato de traballo, ou cesamento na actividade, en caso de nacemento dun fillo, adopción ou acollemento.

Prestación:

A prestación económica consiste nun subsidio equivalente ao 100 % da base reguladora que estea establecida para a prestación de Incapacidade temporal por continxencias comúns.

Cando se inicia a prestación:

Poderase percibir o subsidio durante o período comprendido:

  • Dende a finalización do permiso retribuído por nacemento do fillo, ou dende a resolución xudicial pola que se constitúe a adopción, ou a partir da decisión administrativa ou xudicial de acollemento ou adopción.
  • Ata que finalice o descanso por maternidade ou inmediatamente despois deste, sempre que se goce do descanso correspondente

Máis información sobre o inicio da prestación

Duración:

O período máximo de duración será de ata:

4 semanas ininterrompidas, ampliables en 2 días máis por cada fillo a partir do segundo, nos supostos de parto, adopción, acollemento múltiples.

Poderase gozar en réxime de xornada completa ou parcial dun mínimo do 50 %, previo acordo co empresario, e é compatible e independente do goce compartido dos períodos de descanso por maternidade.

Máis información sobre a duración

Beneficiarios:

En caso de parto, o goce do descanso por paternidade correspóndelle en exclusiva ao outro proxenitor.

No suposto de adopción ou acollemento corresponderá só a un dos proxenitores, a elección dos interesados se ambos traballan, agás cando un deles gozase na súa totalidade do permiso de maternidade, en cuxo caso o subsidio por paternidade recoñecerase en favor do outro proxenitor.

Máis información sobre beneficiarios

Requisitos:

  • Estar afiliados e en alta ou en situación asimilada á alta.
  • Ter cuberto un período de cotización de 180 días dentro dos 7 anos inmediatamente anteriores á data de inicio do período de suspensión ou do permiso ou, alternativamente, 360 días cotizados ao longo da súa vida laboral, con anterioridade á mencionada data.

Máis información sobre requisitos

Responsable:

Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) ou Instituto Social da Mariña (ISM) 

Impresos:

As solicitudes formularanse nos modelos normalizados establecidos pola Administración da Seguridade Social.

Solicitude de paternidade.

Documentación:

Xeral para todos os casos: A documentación acreditativa da identidade do traballador e a relativa á cotización.

Máis información sobre documentación

Prazos:

O prazo máximo para resolver e notificar o procedemento iniciado será de 30 días contados dende a recepción da solicitude do interesado na Entidade Xestora.

O dereito ao recoñecemento da prestación prescribe aos 5 anos, contados dende o día seguinte ao do feito causante, sen prexuízo de que os efectos deste recoñecemento se produzan a partir dos 3 meses anteriores á data da solicitude.

Máis información sobre prazos

Outros datos de interese

Preguntas máis frecuentes

Complementary Content
${loading}