Prestació de paternitat

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Procediment

Procediment de paternitat

Informació General


Objecte:

La prestació de paternitat protegeix el dret del treballador a percebre un subsidi durant els dies de suspensió del contracte de treball, o cessament en l'activitat, en cas de naixement d'un fill, adopció o acolliment.

Prestació:

La prestació econòmica consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació d'incapacitat temporal per contingències comunes.

Quan s'inicia la prestació:

Es pot percebre el subsidi durant el període comprès:

  • Des de l'acabament del permís retribuït per naixement del fill, o des de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció, o a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, adopció o acolliment.
  • Fins que finalitzi el descans per maternitat o immediatament després d'aquest descans, sempre que es gaudeixi del descans corresponent

Més informació sobre l'inici de la prestació

Durada:

El període màxim de durada és fins a:

4 setmanes ininterrompudes, ampliables a 2 dies més per cada fill a partir del segon en els casos de part, adopció o acolliment múltiples.

Es pot gaudir en règim de jornada completa o parcial d'un mínim del 50%, sempre que abans s'arribi a un acord amb l'empresari. És compatible i independent del fet de poder compartir els períodes de descans per maternitat.

Més informació sobre la durada

Beneficiaris:

En cas de part, el descans per paternitat correspon exclusivament a l'altre progenitor.

En el supòsit d'adopció o acolliment només correspon a un dels progenitors, a elecció dels interessats si ambdós treballen, excepte quan un d'ells hagi gaudit totalment del permís de maternitat, ja que en aquest cas el subsidi de paternitat es reconeix a favor de l'altre progenitor.

Més informació sobre beneficiaris

Requisits:

  • Estar afiliat i donat d'alta o en situació assimilada a la d'alta.
  • Tenir cobert un període de cotització de 180 dies dins els 7 anys immediatament anteriors a la data d'inici del període de suspensió o del permís o, alternativament, 360 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral, abans de la data esmentada.

Més informació sobre requisits

Responsable:

Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o Institut Social de la Marina (ISM) 

Impresos:

Les sol·licituds es formularan en els models normalitzats establerts per l'Administració de la Seguretat Social.

Sol·licitud de paternitat.

Documentació:

General per a tots els casos: La documentació que acrediti la identitat del treballador i la cotització a la Seguretat Social.

Més informació sobre documentació

Terminis:

El termini màxim per resoldre i notificar el procediment iniciat és de 30 dies comptats des de la recepció de la sol·licitud de l'interessat per l'Entitat Gestora.

El dret al reconeixement de la prestació prescriu al cap de 5 anys, comptats des de l'endemà del fet causant, sens perjudici que els efectes d'aquest reconeixement es produeixin a partir dels 3 mesos anteriors a la data de la sol·licitud.

Més informació sobre terminis

Altres dades d'interès

Preguntes més freqüents

Complementary Content
${loading}