Auxili per defunció

Procediment

Procediment d'Auxili per Defunció

Informació general


Objecte:

Ajuda per satisfer les despeses del sepeli.

Beneficiaris:

Els qui hagin pagat les despeses del sepeli. Tret de prova en contra, seran:

  • El cònjuge.
  • El supervivent d'una parella de fet. 
  • Els fills del difunt que hagin conviscut amb ell habitualment.
  • Els familiars que hagin conviscut amb el difunt.
Causant:

Persona difunta, la defunció de la qual origina el dret a la prestació.

Requisits:

Estar donat d'alta o en situació assimilada a l'alta en la Seguretat Social, o percebent un subsidi d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància, maternitat o paternitat, o ser pensionista d'incapacitat permanent o jubilació del nivell contributiu.

Quantia:

46,50 euros.

Terminis:
  • Presentació de sol·licitud: 5 anys.
  • Resolució de l'expedient: 90 dies des de la data de presentació de la sol·licitud. Actualment, el termini mitjà és de 13 dies.
Impresos:

Sol·licitud d'Auxili per Defunció

Documentació:

Els documents que es detallen al model de sol·licitud.

On es tramita:

Als Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social i a les direccions provincials o locals de l'Institut Social de la Marina, els treballadors del mar.

Entitat competent:

El reconeixement del dret a la pensió correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social o a l'Institut Social de la Marina per als treballadors del mar. Quan la mort es degui a un accident de treball, a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

Altres dades d'interès:

El dret a la percepció de l'auxili per defunció prescriu al cap de 5 anys.

Preguntes més freqüents

Complementary Content
${loading}