Treballadors desplaçats

Treballadors desplaçats

Com a norma general, els treballadors desplaçats estan sotmesos a la legislació de Seguretat Social del país en el territori del qual exercisquen la seua activitat laboral. Ara bé, si es tracta d'un trasllat temporal, poden mantindre la legislació espanyola de la Seguretat Social en els termes i requisits que s'indiquen a continuació:

S'aplica als treballadors espanyols o mexicans.

Desplaçament inicial

Per als treballadors per compte d'altre, que exerceixen l'activitat en una empresa espanyola i que són desplaçats per aquesta a realitzar-la temporalment a Mèxic i per als treballadors que exerceixen l'activitat per compte propi a Espanya i que es traslladen temporalment a exercir-la a Mèxic, se sol·licitarà davant de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administracions d'aquesta, l'expedició del corresponent certificat de desplaçament.

Formulari a tramitar

L'empresa o treballador per compte propi han de presentar la sol·licitud amb el model TA.300  "Sol·licitud d'informació sobre la legislació de la Seguretat Social aplicable" i adjuntar el formulari ESP/MEX.1  omplit per triplicat.

El formulari expedit per la Direcció Provincial o Administració corresponent, certifica que el treballador continua sotmés a la legislació espanyola de Seguretat Social durant el desplaçament en aquest país i, en conseqüència, està exempt de cotitzar a la Seguretat Social mexicana.

Període a autoritzar

El termini màxim de duració del desplaçament és de dos anys.

Pròrroga ordinària

Si els treballadors per compte d'altres o propi han de prolongar la seua estada en este país més enllà dels dos anys inicialment previstos, l'empresari o el treballador per compte propi hauran de sol·licitar amb prou antelació a l'acabament del període autoritzat la pròrroga del manteniment de la legislació espanyola de la Seguretat Social davant la Subdirecció General d'Afiliació, Cotització i Gestió del Sistema RED de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Formulari a tramitar

La sol·licitud de pròrroga s'haurà d'efectuar en el model TA.300  "Sol·licitud d'informació sobre la legislació de la Seguretat Social aplicable" i s'adjuntarà el formulari ESP/MEX.2 "Pròrroga de desplaçament" omplit per quadruplicat per a trametre'l a l'altre país. L'expedició d'aquest formulari per la Seguretat Social mexicana, acredita que el treballador continua sotmés a la legislació espanyola de Seguretat Social durant el període autoritzat.

Període a autoritzar

El termini màxim de la pròrroga és de dos any.

Altres Desplaçaments

Direccions Provincials o Administracions de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Seran els òrgans competents per a autoritzar els desplaçaments relatius a:

  • El personal itinerant de les empreses de transport aeri amb seu a Espanya.
  • Membres de la tripulació de vaixells amb bandera espanyola.

L'autorització s'expedirà a través del model (ESP/MEX.1), "Certificat relatiu a la legislació aplicable". L'empresa efectuarà la seua sol·licitud en el model TA 300 .

Subdirecció General d'Afiliació, Cotització i Gestió del Sistema RED.

Pel que fa als desplaçaments el tràmit dels quals no estiga reflectit en l'Acord Administratiu, la Subdirecció General d'Afiliació, Cotització i Gestió del Sistema RED de la Tresoreria General de la Seguretat Social expedirà un certificat de desplaçament en el formulari ESP/MEX.1  "Certificació relativa a la legislació aplicable".

Altres excepcions

La tramitació de les sol·licituds d'altes pròrrogues es du a terme per la Subdirecció General d'Afil·liació, Cotització i Gestió del Sistema RED de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

L'empresa o el treballador per compte propi efectuaran la seua sol·licitud mitjançant el model TA.300 "Sol·licitud d'informació sobre la legislació de la Seguretat Social aplicable".

Una vegada rebut el vistiplau de la Seguretat Social de Mèxic, la Subdirecció General d'Afiliació, Cotització i Gestió del Sistema RED de la Tresoreria General de la Seguretat Social expedirà el formulari ESP/MEX.1  "Certificació relativa a la legislació aplicable" que acredita que el treballador continua sotmés a la Seguretat Social espanyola durant el període autoritzat.

Complementary Content
${loading}