Prestacións incluídas no Convenio

Prestacións incluídas no Convenio

Información xeral

O Convenio aplícase ás seguintes prestacións:

En relación con España:

Ás seguintes pensións contributivas do sistema da Seguridade Social:

 • Pensións de incapacidade permanente, vellez, morte e supervivencia.
 • Pensións derivadas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais.
En relación con México:

Aos Réximes obrigatorio e voluntario recollidos na Lei do Seguro Social en canto a:

 • Pensións derivadas dos seguros de invalidez, vellez, cesantía en idade avanzada e morte.
 • Pensións derivadas do seguro de riscos de traballo.
Respecto a estas prestacións hai que ter en conta que:
 • Para adquirir as pensións de carácter contributivo previstas no Convenio pódense sumar os períodos de seguro cumpridos en España e en México.
 • As pensións de carácter contributivo poderán percibirse con independencia de que se resida ou se atope en España ou en México.
 • Cada país aboará as súas propias prestacións directamente ao beneficiario.
 • As persoas que reúnan os requisitos esixidos polas lexislacións de ambos os dous países para ter dereito á pensión contributiva, poderán percibila de cada un deles.

Invalidez, Vellez, Cesantía en idade avanzada e Morte e Supervivencia

Cada país examinará por separado a solicitude de pensión na forma seguinte:

 • Se o interesado alcanza dereito á pensión sen necesidade de sumar os períodos de seguro do outro país, concederalle a pensión que lle corresponda, tendo en conta unicamente os seus propios períodos de seguro.
 • Se o interesado non alcanza dereito á pensión segundo o apartado anterior, sumaranse os períodos de seguro acreditados no outro país. O importe da pensión non será íntegro, senón segundo a proporción existente entre os períodos de seguro cumpridos no país que a outorgue e a suma dos períodos de España e México.
 •  
 • No suposto de pensión de xubilación da Seguridade Social española para a que se totalizasen períodos de seguro acreditados en México, a devandita totalización utilizarase igualmente para determinar a idade na que se pode acceder á pensión.

Accidente de Traballo e Enfermidade Profesional

A pensión será determinada polo país a cuxa lexislación estivese suxeito o traballador na data na que se produciu o accidente ou se contraeu a enfermidade.

Complementary Content
${loading}