Treballadors desplaçats

Com a norma general, els treballadors desplaçats estan sotmesos a la legislació de Seguretat Social del país en el territori del qual estan exercint l'activitat laboral. Ara bé, si es tracta d'un trasllat temporal poden mantindre la legislació espanyola de Seguretat Social en els termes i requisits que s'indiquen a continuació:

S'aplica a treballadors de qualsevol nacionalitat.

Desplaçament inicial

Per als treballadors per compte d'altre, que exerceixen la seua activitat en una empresa espanyola i que són desplaçats per aquesta a realitzar-la temporalment al Brasil i per als treballadors que exerceixen la seua activitat per compte propi a Espanya i que es traslladen temporalment a exercir-la al Brasil se sol·licitarà, davant de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o administracions d'aquesta, l'expedició del corresponent certificat de desplaçament.

Formulari a tramitar

L'empresa o treballador per compte propi efectuarà la seua sol·licitud mitjançant el model TA.200  "Sol·licitud de manteniment de la legislació espanyola de Seguretat Social.-Desplaçaments inicials" i hi adjuntaran el formulari E/B.1 "Certificat relatiu a la legislació aplicable" emplenat per triplicat.

El formulari expedit per la Direcció Provincial o administració corresponent, certifica que el treballador continua sotmés a la legislació espanyola de Seguretat Social durant el desplaçament en aquest país i, en conseqüència, està exempt de cotitzar a la Seguretat Social brasilera.

A més d'aquest certificat, s'ha de tramitar en l'Institut Nacional de la Seguretat Social el formulari d'assistència sanitària en casos d'estada temporal.

Període a autoritzar

El termini màxim de duració del desplaçament és de tres anys per a treballadors per compte d'altre i de dos anys per a treballadors per compte propi o autònoms.

Pròrroga ordinària

Si els treballadors per compte aliè han de prolongar la seua estància en eixe país més dels tres anys inicialment previstos, l'empresari haurà de sol·licitar, amb suficient antelació a la finalització del període autoritzat, la pròrroga del manteniment de la legislació espanyola de Seguretat Social davant la Subdirecció General d'Afil·liació i Procediments Especials de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Formulari a tramitar

La sol·licitud de pròrroga haurà d'efectuar-se en el model TA.202 "Sol·licitud de manteniment de la legislació espanyola de Seguretat Social en aplicació de l'Iart. 17 del Reglament CEE  1408/71 i d'altres pròrrogues dels Convenis Bilaterals" i s'adjuntarà el formulari E/B-2 "Pròrroga de desplaçament", emplenat en quatre exemplars, per a la seua remissió a l'Organisme competent de l'altre país.

Aquest últim, expressada la seua conformitat, tornarà els formularis a la Subdirecció General d'Afil·liació i Procediments Especials de la Tresoreria General de la Seguretat Social i aquesta remetrà dos exemplars a l'empresa sol·licitant.

A més d'aquest formulari, s'ha de tramitar en l'Institut Nacional de la Seguretat Social el formulari d'assistència sanitària en casos d'estada temporal.

Període a autoritzar

El termini màxim de la pròrroga és de dos anys (només per a treballadors assalariats).

Altres desplaçaments

Direccions provincials o administracions de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Seran els òrgans competents per a autoritzar els desplaçaments relatius a:

  • El personal de vol de les companyies aèries amb seu a Espanya que exerceix l'activitat en els dos països.
  • La tripulació de vaixells amb bandera espanyola.

L'autorització s'expedirà a través del model E/B-1 "Certificat relatiu a la legislació aplicable". L'empresa, juntament amb aquest formulari emplenat en triplicat exemplar, acompanyarà la sol·licitudITA -200 "Sol·licitud de manteniment de la legislació espanyola de Seguretat Social.-Desplaçaments inicials"

Subdirecció General d'Afil·liació i Procediments Especials.

És l'òrgan competent per a autoritzar els desplaçaments relatius a:

  • Els espanyols que exerceixen la seua activitat en les missions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya al Brasil.
  • El personal de servici privat dels representants de les anteriors missions o oficines.

La Subdirecció General d'Afil·liació i Procediments Especials, expedirà, a petició de l'Organisme públic d'enviament, o treballador, el formulari E/B.3, "Exercici del dret d'opció.-Certificat relatiu a la legislació aplicable"

Altres excepcions

La tramitació de les sol·licituds d'altes excepcions es durà a cap per la Subdirecció General d'Afil·liació i Procediments Especials de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

L'empresa o el treballador per compte propi efectuarà la sol·licitud mitjançant el model TA.202 "Sol·licitud de manteniment de la legislació espanyola de Seguretat Social en aplicació de l'art.17 del Reglament CEE 1408/71 i d'altres pròrrogues dels Convenis Bilaterals".

Donada la conformitat per part de la Seguretat Social de Brasil, la Subdirecció General d'Afil·liació i Procediments Especials de la Tresoreria General de la Seguretat Social expedirà el formulari E/B.1 que acredita que el treballador continua sotmès a la Seguretat Social espanyola durant el període que ha sigut autoritzat.

A més d'aquest certificat, s'ha de tramitar en l'Institut Nacional de la Seguretat Social el formulari d'assistència sanitària en casos d'estada temporal.

 
Complementary Content
${loading}