Traballadores desprazados

Como norma xeral, os traballadores desprazados están sometidos á lexislación de seguridade social do país en cuxo territorio estean exercendo a súa actividade laboral. Así e todo, se se trata dun traslado temporal poden manter a lexislación española de Seguridade Social baseándose nos termos e cumprindo os requisitos que se indican a continuación:

Aplícase a traballadores de calquera nacionalidade.

Desprazamento inicial

Para os traballadores por conta allea que exercen a súa actividade nunha empresa española e que son desprazados por esta para realizar temporalmente a súa actividade en Brasil, e para os traballadores que exercen a súa actividade por conta propia en España e que se trasladen temporalmente para exercer a súa actividade en Brasil, solicitarase, ante a Dirección Provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social ou administracións desta, a expedición do correspondente certificado de desprazamento.

Formulario que se debe tramitar

A empresa ou traballador por conta propia efectuarán a súa solicitude mediante o modelo TA.200  "Solicitude de mantemento da lexislación española de Seguridade Social.-Desprazamentos iniciais" e acompañarán o formulario E/B.1 "Certificación relativa á lexislación aplicable" cuberto en triplicado exemplar.

O formulario expedido pola dirección provincial ou administración correspondente, certifica que o traballador continúa sometido á lexislación española de Seguridade Social durante o seu desprazamento nese país e, en consecuencia, está exento de cotizar á Seguridade Social brasileira.

Ademais deste certificado, débese tramitar no Instituto Nacional da Seguridade Social o formulario de asistencia sanitaria en casos de estadía temporal.

Período de autorización

O prazo máximo de duración do desprazamento é de tres anos para traballadores por conta allea e de dous para traballadores por conta propia ou autónomos.

Prórroga ordinaria

Se os traballadores por conta allea deben prolongar a súa estadía nese país máis alá dos tres anos inicialmente previstos, o empresario deberá solicitar con suficiente antelación á finalización do período autorizado, a prórroga do mantemento da lexislación española de Seguridade Social ante a Subdirección Xeral de Afiliación e Procedementos Especiais da Tesourería Xeral da Seguridade Social.

Formulario que se debe tramitar

A solicitude de prórroga deberá efectuarse no modelo TA.202 "Solicitude de mantemento da lexislación española de Seguridade Social en aplicación do |art. 17 do Regulamento CEE  1408/71 e doutras prórrogas dos Convenios Bilaterais" e acompañaranse catro exemplares debidamente cubertos do formulario E/B-2 "Prórroga do desprazamento", para a súa remisión ao Organismo competente do outro país.

Este último, expresada a súa conformidade, devolverá os formularios á Subdirección Xeral de Afiliación e Procedementos Especiais da Tesourería Xeral da Seguridade Social e esta remitirá dous exemplares á empresa solicitante.

Ademais deste formulario, débese tramitar no Instituto Nacional da Seguridade Social o formulario de asistencia sanitaria en casos de estadía temporal.

Período de autorización

O prazo máximo da prórroga é de dous anos (só para traballadores asalariados).

Outros desprazamentos

Direccións provinciais ou administracións da Tesourería Xeral da Seguridade Social

Serán os órganos competentes para autorizar os desprazamentos de:

  • O persoal de voo das compañías aéreas con sede en España que exerce a súa actividade nos dous países.
  • A tripulación de buques con bandeira española.

A autorización expedirase a través do modelo E/B-1 "Certificación relativa á lexislación aplicable". A empresa, xunto a este formulario cuberto por triplicado, achegará a solicitude|TA -200 "Solicitude de mantemento da lexislación española de Seguridade Social.-Desprazamentos iniciais"

Subdirección Xeral de Afiliación e Procedementos Especiais.

É o órgano competente para autorizar os desprazamentos relativos a:

  • Os españois que desempeñan a súa actividade nas misións diplomáticas ou oficinas consulares de España en Brasil.
  • O persoal de servizo privado dos representantes das anteriores misións ou oficinas.

A Subdirección Xeral de Afiliación e Procedementos Especiais, expedirá, a petición do Organismo público de envío, ou traballador, o formulario E/B.3, "Exercicio do dereito de opción.-Certificado relativo á lexislación aplicable"

Outras excepcións

A tramitación das solicitudes doutras excepcións será xestionada pola Subdirección Xeral de Afiliación e Procedementos Especiais da Tesourería Xeral da Seguridade Social.

A empresa ou traballador por conta propia efectuarán a súa solicitude mediante o modelo TA.202 "Solicitude de mantemento da lexislación española da Seguridade Social en aplicación do art. 17 do regulamento CEE 1408/71 e doutras prórrogas dos convenios bilaterais".

Dada a conformidade por parte da Seguridade Social de Brasil, a Subdirección Xeral de Afiliación e Procedementos Especiais da Tesourería Xeral da Seguridade Social expedirá o formulario E/B.1, que acredita que o traballador continúa sometido á Seguridade Social española durante o período autorizado.

Ademais deste certificado, débese tramitar no Instituto Nacional da Seguridade Social o formulario de asistencia sanitaria en casos de estadía temporal.

 
Complementary Content
${loading}