Treballadors desplaçats

Com a norma general, els treballadors desplaçats estan sotmesos a la legislació de seguretat social del país on duen a terme la seva activitat laboral. Ara bé, si es tracta d'un trasllat temporal poden continuar acollint-se a la legislació espanyola de seguretat laboral en les condicions que s'indiquen a continuació.

S'aplica als treballadors de qualsevol nacionalitat.

Desplaçament inicial

En el cas dels treballadors per compte d'altri que duguin a terme la seva activitat en una empresa espanyola i siguin desplaçats temporalment a Brasil i dels treballadors que exerceixen una activitat per compte propi a Espanya i es traslladin temporalment a Brasil per dur a terme aquesta activitat, s'ha de sol·licitar a la direcció provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o a les administracions corresponents l'expedició del certificat de desplaçament.

Formulari que cal tramitar

L'empresa o el treballador per compte propi han de presentar la sol·licitud amb el model TA.200  "Sol·licitud de manteniment de la legislació espanyola de Seguretat Social - Desplaçaments inicials", acompanyada del formulari E/B.1 "Certificació relativa a la legislació aplicable" omplert per triplicat.

El formulari emès per la direcció provincial o l'administració corresponent certifica que el treballador continua sotmès a la legislació espanyola de seguretat social durant el seu desplaçament a aquell país i que, per tant, està exempt de cotitzar a la Seguretat Social brasilera.

A més d'aquest certificat, s'ha de tramitar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social el formulari d'assistència sanitària en casos d'estada temporal.

Període autoritzat

El termini màxim de durada del desplaçament és de tres anys en el cas dels treballadors per compte d'altri i de dos anys en els treballadors per compte propi o autònoms.

Pròrroga ordinària

Si els treballadors per compte d'altri han d'allargar la seva estada en aquest país més enllà dels tres anys previstos inicialment, l'empresari ha de sol·licitar, amb prou antelació abans de la fi del període autoritzat, la pròrroga del manteniment de la legislació espanyola de Seguretat Social a la Subdirecció General d'Afiliació i Procediments Especials de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Formulari que cal tramitar

La sol·licitud de pròrroga s'ha de fer en el model TA.202 "Sol·licitud de manteniment de la legislació espanyola de Seguretat Social en aplicació de l'|art. 17 del Reglament CEE  1408/71 i d'altres pròrrogues dels convenis bilaterals" i s'acompanyaran quatre exemplars degudament emplenats del formulari E/B-2 "Pròrroga de desplaçament" per a la seva tramesa a l'organisme competent de l'altre país.

Després de donar-hi el vist-i-plau, aquest organisme envia els formularis a la Subdirecció General d'Afiliació i Procediments Especials de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que aleshores en lliura dos exemplars a l'empresa sol·licitant.

A més d'aquest formulari, s'ha de tramitar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social el formulari d'assistència sanitària en casos d'estada temporal.

Període autoritzat

El termini màxim de la pròrroga és de dos anys (només treballadors assalariats).

Altres desplaçaments

Direccions provincials o administracions de la Tresoreria General de la Seguretat Social

Són els òrgans competents per autoritzar els desplaçaments que afectin:

  • El personal de vol de les companyies aèries amb seu a Espanya que exerceixen la seva activitat a tos dos països;
  • La tripulació de vaixells amb bandera espanyola.

L'autorització s'expedeix amb el model E/B-1 "Certificació relativa a la legislació aplicable". L'empresa, juntament amb aquest formulari emplenat per triplicat, ha de presentar la sol·licitud |TA -200 "Sol·licitud de manteniment de la legislació espanyola de Seguretat Social.- Desplaçaments inicials"

Subdirecció General d'Afiliació i Procediments Especials.

És l'òrgan competent per tramitar els desplaçaments que afectin:

  • Els espanyols que duen a terme la seva activitat a les missions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a Brasil;
  • El personal al servei privat dels representants de les missions o oficines del punt anterior.

La Subdirecció General d'Afiliació i Procediments Especials expedeix el formulari E/B.3, "Exercici del dret d'opció - Certificat relatiu a la legislació aplicable", a petició de l'organisme públic o del treballador.

Altres excepcions

La tramitació de les sol·licituds d'altres excepcions és competència de la Subdirecció General d'Afiliació i Procediments Especials de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

L'empresa o el treballador per compte propi han de presentar la sol·licitud a través del model TA.202 "Sol·licitud de manteniment de la legislació espanyola de seguretat social en aplicació de l'art. 17 del Reglament CEE 1408/71 i d'altres pròrrogues de convenis bilaterals".

Un cop rebut el vist-i-plau de la Seguretat Social de Brasil, la Subdirecció General d'Afiliació i Procediments Especials de la Tresoreria General de la Seguretat Social expedeix el formulari E/B.1, que acredita que el treballador continua sotmès a la Seguretat Social espanyola durant el període autoritzat.

A més d'aquest certificat, s'ha de tramitar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social el formulari d'assistència sanitària en casos d'estada temporal.

 
Complementary Content
${loading}