Prestacions incloses en el Conveni

Informació General

El Conveni s'aplica a les prestacions següents:

Pel que fa a Espanya:

A les prestacions de caràcter contributiu del sistema de la Seguretat Social següents:

 • Assistència sanitària per maternitat o malaltia o accident
 • Prestacions econòmiques per incapacitat temporal i maternitat.
 • Prestacions per incapacitat permanent, vellesa i mort i supervivència.
 • Protecció familiar.
 • Prestacions per accident laboral i malaltia professional.
Pel que fa al Brasil:

A les prestacions del Règim general de la Seguretat Social següents:

 • Assistència mèdica, farmacèutica i odontològica, ambulatòria i hospitalària.
 • Prestacions per incapacitat laboral temporal.
 • Prestacions per invalidesa.
 • Prestacions per temps de servici.
 • Prestacions per vellesa i mort.
 • Prestacions per natalitat.
 • Prestacions per accident laboral i malaltia professional.
 • Salari familiar.
Respecte d'estes prestacions cal tindre en compte que:
 • Per a accedir a les prestacions de caràcter contributiu recollides en el Conveni, es poden sumar els períodes d'assegurança complits a Espanya i al Brasil.

 • Les prestacions econòmiques de caràcter contributiu es podran percebre tant si l'interessat residix o es troba a Espanya com al Brasil.

 • Cada país abonarà les seues pròpies prestacions directament al beneficiari.
 • Les persones que reunisquen els requisits exigits per les legislacions dels dos països per tindre dret a pensió contributiva, la podran percebre de cada un.

Assistència sanitària

L'assistència sanitària la reconeix, d'acord amb la legislació nacional, el país en què estiga assegurat el treballador, totalitzant, quan siga necessari, els períodes d'assegurança dels dos països sempre que no se superposen, o per al pensionista, el país que li abone la pensió.

Normalment la presta el país que la reconeix, però l'interessat també la pot rebre a l'altre país quan s'hi desplace o hi residisca en els casos següents:

 • Treballadors assegurats en un país i també els seus familiars que es desplacen temporalment a l'altre país i que necessiten assistència sanitària de manera immediata.
 • Treballadors assegurats en un país i desplaçats a l'altre per a treballar-hi durant un període no superior a tres anys o a dos anys si es tracta de treballadors per compte propi.
 • Pensionistes d'un país i els familiars que es troben o residisquen en l'altre país. Durant l'estada temporal només tenen dret a prestacions per necessitat immediata.
 • Familiars del treballador assegurat en un país que residisquen al territori de l'altre país.

Les prestacions sanitàries es duen a terme en el país on es trobe el beneficiari, i segons el que establix la legislació sanitària i en els Servicis Públics de Salut d'eixe país, durant el temps que autoritze la Institució del país on el treballador estiga afiliat o abone la pensió.

Incapacitat temporal i Maternitat

Per a reconéixer estes prestacions se sumaran, si cal, els períodes d'assegurança dels dos països.

Invalidesa, Vellesa, Temps de Servici i Supervivència

Cada país examinarà separadament la sol·licitud de pensió de la manera següent:

 • La Institució competent de cada país determinarà si l'interessat aconseguix dret a la pensió tenint en compte únicament els períodes d'assegurança propis, sense sumar els de l'altre país.
 • Així mateix, eixa institució determinarà el dret a pensió sumant als períodes d'assegurança propis els acreditats en l'altre país. En este supòsit, l'import de la pensió no serà íntegre, sinó que representarà la proporció entre els períodes d'assegurança complits al país que l'atorgue i la suma dels períodes d'Espanya i Brasil.
 • Una vegada determinats els drets de l'interessat segons allò que s'ha indicat en els apartats anteriors, la Institució competent de cada país reconeixerà i abonarà la pensió que siga més favorable a l'interessat.
 • En el supòsit de pensió de jubilació de la Seguretat Social espanyola, per a la qual s'hagen totalitzat períodes d'assegurança brasilers, esta totalització s'utilitzarà per a determinar l'edat en què es pot accedir a la pensió.

Accident Laboral i Malaltia Professional

La prestació es determinarà pel país a la legislació del qual es trobara subjecte el treballador en la data de produir-se l'accident o de contraure's la malaltia.

Complementary Content
${loading}