Prestacións incluídas no Convenio

Información Xeral

O Convenio aplícase ás seguintes prestacións:

En relación con España:

Ás seguintes prestacións de carácter contributivo do sistema de Seguridade Social:

 • Asistencia sanitaria por maternidade ou enfermidade ou accidente
 • Prestacións económicas por incapacidade temporal e maternidade.
 • Prestacións por incapacidade permanente, vellez e morte e supervivencia.
 • Protección familiar.
 • Prestacións por accidente de traballo e enfermidade profesional.
En relación co Brasil:

Ás seguintes prestacións do Réxime xeral da Seguridade Social:

 • Asistencia médica, farmacéutica e odontolóxica, ambulatoria e hospitalaria.
 • Prestacións por incapacidade laboral temporal.
 • Prestacións por invalidez.
 • Prestacións por tempo de servizo.
 • Prestacións por vellez e morte.
 • Prestacións por natalidade.
 • Prestacións por accidente de traballo e enfermidade profesional.
 • Salario familiar.
Respecto a estas prestacións hai que ter en conta que:
 • Para adquirir as prestacións de carácter contributivo previstas no Convenio, pódense sumar os períodos de seguro cumpridos en España e no Brasil.

 • As prestacións económicas de carácter contributivo poderanse percibir con independencia de que o interesado resida ou se atope en España ou no Brasil.

 • Cada país aboará as súas propias prestacións directamente ao beneficiario.
 • As persoas que reúnan os requisitos esixidos polas lexislacións de ambos os dous países para ter dereito a pensión contributiva, poderán percibila de cada un deles.

Asistencia sanitaria

A asistencia sanitaria recoñécea, de acordo coa súa lexislación nacional, o país no que estea asegurado o traballador, totalizando cando sexa necesario, os períodos de seguro de ambos países, sempre que non se superpoñan, ou para o pensionista, o país que lle aboe a pensión.

Normalmente é prestada polo país que a recoñece pero tamén poden recibila cando se despracen ou residan no outro país nos casos seguintes:

 • Traballadores asegurados nun país así como os seus familiares, que se despracen ao outro país temporalmente e que precisen de forma inmediata a asistencia sanitaria.
 • Traballadores asegurados nun país enviados a traballar ao outro por un período non superior a tres anos ou a dous se se trata de traballadores por conta propia.
 • Pensionistas dun país e os seus familiares que se atopen ou residan no outro país. Durante a estadía temporal só teñen dereito a prestacións por necesidade inmediata.
 • Familiares do traballador asegurado nun país que residan no territorio do outro país.

As prestacións sanitarias sérvense no país onde se atope o beneficiario, e segundo o establecido na lexislación sanitaria e nos Servizos Públicos de Saúde dese país, durante o tempo que autorice a Institución do país onde o traballador estea afiliado ou que aboe a pensión.

Incapacidade temporal e Maternidade

Para o recoñecemento destas prestacións súmanse, se é necesario, os períodos de seguro de ambos os dous países.

Invalidez, Vellez, Tempo de Servizo e Supervivencia

Cada país examinará por separado a solicitude de pensión na forma seguinte:

 • A Institución competente de cada país determinará se o interesado alcanza dereito á pensión tendo en conta unicamente os períodos de seguro propios, sen sumar os do outro país.
 • Así mesmo, a devandita Institución determinará o dereito a pensión sumando aos períodos de seguro propios os acreditados no outro país. Neste suposto, o importe da pensión non será íntegro, senón segundo a proporción existente entre os períodos de seguro cumpridos no país que a outorgue e a suma dos períodos en España e o Brasil.
 • Unha vez determinados os dereitos do interesado segundo o indicado nos apartados anteriores, a Institución competente de cada país recoñecerá e aboará a pensión que lle sexa máis favorable ao interesado.
 • No suposto de pensión de xubilación da Seguridade Social española para a que se totalizasen períodos de seguro brasileiros, a devandita totalización utilizarase igualmente para determinar a idade na que se pode acceder á pensión.

Accidente de Traballo e Enfermidade Profesional

A prestación será determinada polo país a cuxa lexislación estivese suxeito o traballador na data na que se produciu o accidente ou na que contraeu a enfermidade.

Complementary Content
${loading}