Prestacions incloses al Conveni

Informació General

El Conveni s'aplica a les prestacions següents:

En relació amb Espanya:

A les prestacions de caràcter contributiu del sistema de la Seguretat Social següents:

 • Assistència sanitària per maternitat, malaltia o accident
 • Prestacions econòmiques per incapacitat temporal i maternitat.
 • Prestacions per incapacitat permanent, vellesa, mort i supervivència.
 • Protecció familiar.
 • Prestacions per accident de treball i malaltia professional.
En relació amb Brasil:

A les prestacions del Règim general de la Seguretat Social següents:

 • Assistència mèdica, farmacèutica i odontològica, ambulatòria i hospitalària.
 • Prestacions per incapacitat laboral temporal.
 • Prestacions per invalidesa.
 • Prestacions per temps de servei.
 • Prestacions per vellesa i mort.
 • Prestacions per natalitat.
 • Prestacions per accident de treball i malaltia professional.
 • Salari familiar.
Respecte d'aquestes prestacions cal tenir en compte que:
 • Per accedir a les prestacions de caràcter contributiu recollides al Conveni, es poden sumar els períodes d'assegurança complerts a Espanya i a Brasil.

 • Les prestacions econòmiques de caràcter contributiu es podran percebre tant si l'interessat resideix o es troba a Espanya com a Brasil.

 • Cada país abonarà les seves pròpies prestacions directament al beneficiari.
 • Les persones que reuneixin els requisits exigits per les legislacions dels dos països per tenir dret a pensió contributiva, la podran percebre de cada un.

Assistència sanitària

Reconeix l'assistència sanitària, d'acord amb la legislació nacional, el país on estigui assegurat el treballador i es totalitzaran, quan calgui, els períodes d'assegurança als dos països, sempre que no coincideixin en el temps, i en el cas d'un pensionista, el país que aboni la pensió.

Normalment la presta el país que la reconeix, però l'interessat també la pot rebre a l'altre país quan s'hi desplaci o hi resideixi en els casos següents:

 • Treballadors assegurats en un país i també els seus familiars que es desplacin temporalment a l'altre país i que necessitin assistència sanitària de manera immediata.
 • Treballadors assegurats en un país i desplaçats a l'altre per treballar-hi durant un període no superior a tres anys o a dos anys si es tracta de treballadors per compte propi.
 • Pensionistes d'un país i els seus familiars que resideixin o siguin a l'altre país. Durant l'estada temporal a l'altre país només tenen dret a les prestacions de necessitat immediata.
 • Familiars del treballador assegurat en un país que resideixin al territori de l'altre país.

Les prestacions sanitàries s'ofereixen en el país on es troba el beneficiari, d'acord amb el que estableixen la legislació sanitària i els Serveis Públics de Salut del país, durant el temps que autoritzi la Institució del país on estigui afiliat el treballador o que aboni la pensió.

Incapacitat temporal i Maternitat

Per reconèixer aquestes prestacions se sumaran, si cal, els períodes d'assegurança dels dos països.

Invalidesa, Vellesa, Temps de Servei i Supervivència

Cada país examinarà separadament la sol·licitud de pensió de la manera següent:

 • La Institució competent de cada país determinarà si l'interessat pot accedir a la pensió tenint en compte únicament els períodes d'assegurança propis, sense calcular els de l'altre país.
 • Així mateix, aquesta Institució determinarà el dret a pensió sumant als períodes d'assegurança propis els acreditats a l'altre país. En aquest supòsit, l'import de la pensió no serà íntegre, sinó que representarà la proporció entre els períodes d'assegurança complerts al país que l'atorgui i la suma dels períodes d'Espanya i Brasil.
 • Una vegada determinats els drets de l'interessat, d'acord amb la informació dels apartats anteriors, la Institució competent de cada país reconeixerà i abonarà la pensió més favorable a l'interessat.
 • En el supòsit de pensió de jubilació de la Seguretat Social espanyola, per a la qual s'hagin totalitzat períodes d'assegurança brasilers, aquesta totalització s'utilitzarà per determinar l'edat en què es pot accedir a la pensió.

Accident de Treball i Malaltia Professional

Determinarà la prestació el país la legislació del qual era aplicable al treballador en la data en què es va produir l'accident o es va contraure la malaltia.

Complementary Content
${loading}