Treballadors desplaçats

Encara que, d'acord amb el que preveu l'article 33, l'Acord d'aplicació del Conveni Multilateral Iberoamericà de Seguretat Social va entrar en vigor l'1 de setembre de 2011 entre Argentina (01/08/2016), Brasil, Bolívia, Xile, Equador, Espanya, El Salvador, Paraguai, Perú (20/10/2016) i Uruguai, per determinar la legislació aplicable als treballadors desplaçats només s'aplica per a Bolívia, El Salvador, Xile (en aquest cas, per als treballadors amb una nacionalitat diferent de l'espanyola o xilena) i Uruguai (per als treballadors per compte propi).

Per als treballadors desplaçats a Argentina, Xile (treballadors espanyols i xilens), Brasil, Equador, Paraguai, Perú i Uruguai (en aquest darrer cas, només per als treballadors per compte d'altri) es continuen aplicant les disposicions establertes en els convenis bilaterals de Seguretat Social subscrits amb Espanya.

Com a norma general, els treballadors als quals sigui aplicable aquest Conveni estan subjectes exclusivament a la legislació de seguretat social de l'Estat Part al territori del qual exerceixen la seva activitat, pel seu compte o per compte d'altri, que doni lloc a la seva inclusió en l'àmbit d'aplicació d'aquesta legislació.

Ara bé, si es tracta d'un trasllat temporal, es poden continuar acollint a la legislació espanyola de Seguretat Social en els termes i requisits que s'indiquen a continuació.

S'aplica als treballadors per compte d'altri i per compte propi de qualsevol nacionalitat.


Desplaçament Inicial

Els treballadors per compte d'altri, al servei d'una empresa amb seu a Espanya, que exerceixin tasques professionals, de recerca, científiques, tècniques, de direcció o activitats similars i que se'ls desplaci per prestar serveis de caràcter temporal al país d'ocupació continuaran subjectes a la legislació espanyola de seguretat social fins a un termini màxim de dotze mesos.

Formulari que cal tramitar

L'empresa ha d'efectuar la sol·licitud a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o a l'Administració corresponent en el model TA.300 "Sol·licitud d'informació sobre la legislació de Seguretat Social aplicable" i acompanyar-hi tres exemplars degudament emplenats del formulari IBERO-3  "Certificat de desplaçament temporal".

El formulari IBERO-3 expedit per la Direcció Provincial o l'Administració corresponent certifica que el treballador continua subjecte a la legislació espanyola de Seguretat Social durant el seu desplaçament a aquest país i, en conseqüència, està exempt de cotitzar a la Seguretat Social del país d'ocupació.

Període que cal autoritzar

El període màxim de durada del desplaçament és de dotze mesos.

Els treballadors per compte propi que desenvolupin a Espanya tasques professionals, de recerca, científiques, tècniques, de direcció o activitats similars i que es traslladin per exercir aquesta activitat al país d'ocupació continuaran sotmesos a la seguretat social espanyola, sota condició que la durada previsible del treball no ultrapassi els 12 mesos i sigui autoritzada per la seguretat social espanyola.

Formulari que cal tramitar

El treballador per compte propi ha d'efectuar la sol·licitud a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o a l'Administració corresponent en el model TA.300 "Sol·licitud d'informació sobre la legislació de Seguretat Social aplicable" i acompanyar-hi dos exemplars degudament emplenats del formulari IBERO-4   "Certificat de desplaçament temporal".

El formulari IBERO-4 expedit per la Direcció Provincial o l'Administració corresponent certifica que el treballador continua subjecte a la legislació espanyola de Seguretat Social durant el seu desplaçament a aquest país i, en conseqüència, està exempt de cotitzar a la Seguretat Social del país d'ocupació.

Període que cal autoritzar

El període màxim de durada del desplaçament és de dotze mesos.


Pròrroga ordinària

Només per als treballadors per compte d'altri, el període inicial de dotze mesos pot ser susceptible de ser prorrogat per un termini similar, amb caràcter excepcional i previ consentiment de l'Autoritat Competent del país d'ocupació.

Formulari que cal tramitar

L'empresari ha de fer la sol·licitud de pròrroga abans que acabi el període esmentat abans a la Subdirecció General d'Afiliació, Cotització i Gestió del Sistema RED de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

En el cas de pròrroga de desplaçament a Bolívia, la sol·licitud s'haurà de presentar almenys 20 dies abans que acabi el desplaçament inicial.

L'empresa ha d'efectuar la sol·licitud en el model TA.300 "Sol·licitud d'informació sobre la legislació de Seguretat Social aplicable" acompanyada de quatre exemplars degudament emplenats del formulari IBERO-5 "Certificat de pròrroga de desplaçament temporal" i d'una còpia del formulari IBERO-3 del desplaçament inicial, per a la seva tramesa a l'altre país.

Un cop la Seguretat Social del país d'ocupació dóna la seva conformitat, la Sotsdirecció General d'Afiliació, Cotització i Gestió del Sistema RED de la Tresoreria General de la Seguretat Social remetrà el formulari que acrediti que el treballador continua estant subjecte a la legislació espanyola de Seguretat Social durant el període pel qual ha estat autoritzat i, en conseqüència, està exempt de cotitzar a la Seguretat Social d'aquest país.

Període que cal autoritzar

El termini màxim de la pròrroga és similar al del desplaçament inicial, és a dir, de dotze mesos.


Altres desplaçaments:

Persones enviades per un Estat Part en missions de cooperació al territori d'un altre Estat Part.

El tràmit d'aquest desplaçament s'ha d'efectuar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, Sotsdirecció General d'Afiliació, Cotització i Gestió del Sistema RED.

  • L'empresa o l'Organisme oficial ha d'efectuar la sol·licitud en el model TA.300 "Sol·licitud d'informació sobre la legislació de Seguretat Social aplicable" i acompanyar-hi quatre exemplars degudament emplenats del formulari IBERO-7 "Certificat sobre legislació aplicable".

    Aquest certificat acredita que el treballador està sotmès a la Seguretat Social espanyola mentre continuï estant en aquesta situació i, en conseqüència, està exempt de cotitzar a la Seguretat Social del país d'ocupació.

Per als treballadors de nacionalitat espanyola que exerceixen la seva activitat a les Missions Diplomàtiques o a les Oficines Consulars d'Espanya a un altre Estat Part, i 

el personal de nacionalitat espanyola al servei privat i exclusiu dels membres d'aquestes Missions i Oficines

  • que optin per la legislació espanyola de Seguretat Social, la Sotsdirecció General d'Afiliació, Cotització i Gestió del Sistema RED de la Tresoreria General expedirà el formulari IBERO-6 "Certificat d'opció sobre legislació aplicable" per a tota la durada del desplaçament, a petició de l'Organisme públic o del treballador, el qual ha de presentar l'exemplar triplicat, juntament amb el model de sol·licitud TA.300.

Altres excepcions

Dos o diversos Estats Part, les Autoritats Competents d'aquests Estats o els organismes designats per aquestes autoritats poden establir, de comú acord, excepcions a les normes abans esmentades, en benefici de determinades persones o categories de persones, sempre que aquestes estiguin relacionades a l'annex V del Conveni.

Actualment no s'ha determinat cap categoria de persones.


Informació complementària

  • Un cop exhaurit el període de 12 mesos per al desplaçament inicial i, si escau, els dotze mesos de la pròrroga, un mateix treballador no pot sol·licitar un nou desplaçament temporal al mateix país fins que hagin transcorregut dotze mesos des de la data en què va exhaurir el desplaçament anterior (incloent-hi, si escau, la seva pròrroga).
  • L'interessat ha de presentar la sol·licitud de trasllat temporal i/o la pròrroga amb una antelació mínima de 20 dies a la data prevista del trasllat. Si això no és possible, cal que en justifiqui el motiu.
  • El certificat de legislació aplicable se li lliura al treballador, per tal d'acreditar que no li són d'aplicació les disposicions de Seguretat Social obligatòria de l'Estat Part en què treballa.
  • Si el treballador cessa en la seva relació laboral o deixa d'exercir la seva activitat pel seu compte o torna abans d'hora, cal que l'Organisme Públic, l'empresari o el treballador ho comuniquin a l'oficina de la Tresoreria General de la Seguretat Social que va expedir el certificat de legislació aplicable.
Complementary Content
${loading}