Prestacions incloses al Conveni

Informació general

El Conveni s'aplica a les següents prestacions de caràcter contributiu de la Seguretat Social:

 • Prestacions econòmiques d'invalidesa
 • Prestacions econòmiques de vellesa
 • Prestacions econòmiques de supervivència
 • Prestacions econòmiques per accident de treball i malaltia professional

Respecte d'aquestes prestacions cal tenir en compte que:

Per adquirir el dret a aquestes prestacions es poden sumar els períodes d'assegurança, cotització o ocupació que s'hagin complert en un altre Estat Part, sempre que aquests períodes no se superposin.

Les prestacions econòmiques de caràcter contributiu es poden percebre independentment que l'interessat resideixi o es trobi en el territori d'un altre Estat Part.

Cada Estat Part abona les seves prestacions directament al beneficiari. Això no obstant, de les quanties pendents de pagament per un Estat Part al beneficiari per prestacions es poden deduir les quanties superiors a les que estiguin pendents de pagament i abonades per un altre Estat Part. Aquesta deducció es pot efectuar en les condicions i els límits que s'estableixen per la legislació de l'Estat Part que efectua la  deducció, com si es tractés d'una quantitat pagada en excés de la que corresponia. 

Les persones que compleixin els requisits exigits per les legislacions de diversos Estats Part per tenir dret a una pensió contributiva poden percebre una pensió de cada Estat.

Invalidesa, Vellesa i Supervivència

Cada Estat Part examina separadament la sol·licitud de pensió de la manera següent:

 • Cada Estat Part examina i reconeix la prestació que, si escau, correspon a l'interessat i es tenen en compte únicament els períodes d'assegurança, cotització o ocupació complets a l'Estat Part en qüestió.

Només en el supòsit que, malgrat tenir en compte exclusivament el períodes d'assegurança, cotització o ocupació acreditats a l'Estat Part en qüestió no s'arribi a tenir dret a les prestacions, el seu reconeixement es fa totalitzant el períodes d'assegurança, cotització o ocupació complets en altres Estats Part. En aquest cas, l'import de la pensió no és íntegre, sinó que representa la proporció entre els períodes d'assegurança, cotització o ocupació complerts a l'Estat Part que l'atorga i la suma de tots els períodes complerts als Estats Part (prestació real o prorratejada).

Això no obstant, s'estableix la possibilitat que, encara que l'interessat tingui dret a una pensió d'un Estat Part sense necessitat de recorre a la totalització, pugui sol·licitar la determinació del dret a aquesta prestació amb la totalització dels períodes complerts sota la legislació d'altres Estats Part. Cal que faci aquesta sol·licitud per a cada Estat, la qual no vincularà els altres Estats Part.

 • Hi ha una excepció per als supòsits en què la durada dels períodes d'assegurança, cotització o ocupació complerts sota la legislació d'un Estat Part sigui inferior a un any i que per si mateixos no donin dret a rebre una pensió en aquest Estat. En aquests casos, la Institució competent de l'Estat Part no reconeix cap prestació, encara que els períodes esmentats són tinguts en compte, si cal, per les Institucions competents dels altres Estats Part per al reconeixement del dret i la determinació de la quantia de la pensió segons la seva legislació.

  Si els períodes acreditats en cada un dels Estats Part no sumen un any, però si en cas de totalitzar-los és possible adquirir el dret a prestacions sota la legislació d'un o diversos Estats Part, es totalitzaran aquests períodes, però la quantia de la prestació que s'atorga es prorratejarà.

Per al reconeixement i càlcul de la pensió es tindrà en compte:

 • Si la legislació d'algun dels Estats Part exigeix una durada màxima de períodes d'assegurança, cotització o ocupació per al reconeixement d'una prestació completa, la quantia de la qual depengui dels períodes d'assegurança, cotització o ocupació, la Institució Competent d'aquest Estat Part només tindrà en compte, en els supòsits de totalització, el període màxim esmentat en comptes de la durada total dels períodes totalitzats.

 • Quan en els supòsits de totalització de períodes s'acreditin en un Estat Part períodes d'assegurança obligatoris que se superposin amb períodes d'assegurança voluntaris complerts sota la legislació d'un altre Estat Part, tant la quantia teòrica com la real de la prestació es determinaran tenint en compte exclusivament els períodes d'assegurança obligatoris. Això no obstant, la quantia real de la prestació s'incrementarà per part de la Institució Competent de l'Estat Part en què s'hagin complert els períodes d'assegurança voluntària en l'import que correspongui a aquests períodes, d'acord amb la seva legislació interna.

 • La Institució de l'Estat Part que calcula la pensió considerarà que el treballador està sotmès a la seva legislació si està assegurat o rep una prestació basada en els seus períodes d'assegurança en un altre Estat Part. Per al reconeixement de les pensions de supervivència es té en compte, si cal, si el difunt estava assegurat o percebia una pensió d'un altre Estat Part.

 • Si per reconèixer una prestació, la legislació d'un Estat Part exigeix que alguns períodes d'assegurança, cotització o ocupació s'hagin complert immediatament abans del fet causant d'aquesta prestació, aquest requisit es considerarà complert si l'interessat l'acredita en el període immediatament anterior al reconeixement de la prestació en un altre Estat Part.

 • Si la legislació d'un Estat Part conté clàusules de reducció, suspensió o retenció de la pensió en el cas de pensionistes que exerceixin una activitat laboral, aquestes normes els seran aplicables encara que l'activitat s'exerceixi en el territori d'un altre Estat Part.

 • Si la legislació d'un Estat Part condiciona el dret a la concessió de determinats beneficis al compliment de períodes d'assegurança, cotització o ocupació en una professió o ocupació determinades, perquè es reconeguin aquests beneficis només es tindran en compte els períodes complerts en un altre Estat Part en una professió o ocupació similars.

 • Si per reconèixer la pensió espanyola s'han hagut de totalitzar períodes d'assegurança dels altres Estats Part, el càlcul de la prestació teòrica espanyola partirà de les bases de cotització reals de la persona durant els anys immediatament anteriors al pagament de la darrera cotització a la Seguretat Social espanyola. Quan en el període de referència que cal tenir en compte per al càlcul de la quantia de la pensió s'hagin de computar períodes d'assegurança coberts per la legislació d'altres Estats Part, s'utilitzarà, per als períodes esmentats, la base de cotització a Espanya que més se li apropi en el temps, actualitzada segons l'índex de preus de consum.

  La quantia de la pensió així obtinguda s'incrementarà d'acord amb l'import de les revaloracions calculades per a cada any posterior per a les pensions de la mateixa naturalesa.

 • En el supòsit de pensió de jubilació de la Seguretat Social espanyola, per a la qual s'hagin totalitzat períodes complerts sota la legislació d'altres Estats Part, aquesta totalització s'utilitzarà, així mateix, per determinar l'edat en què es pot accedir a la pensió.

Disposicions específiques per als  Règims basats en l'estalvi i la capitalització

Als Estats Part amb règims basats en l'estalvi i la capitalització, els afiliats a una Administradora de Fons de Pensions o Institució similar finançaran les seves pensions a l'Estat Part en qüestió amb el saldo acumulat en el compte de capitalització individual i en els termes establerts a la legislació d'aquest Estat Part.

No obstant això, si el saldo del compte individual de l'interessat és insuficient per finançar pensions d'una quantia igual almenys a la de la pensió mínima garantida per l'Estat Part on es liquida la pensió, aquest podrà totalitzar els períodes complerts en altres Estats Part per accedir a aquesta pensió mínima en la proporció que correspongui.

Els treballadors que estiguin afiliats a un sistema de pensions de capitalització en un Estat Part podran, sempre que la legislació interna d'aquest Estat Part ho autoritzi, continuar cotitzant en el sistema de pensions esmentat durant el temps que resideixin en un altre Estat Part, sens perjudici de complir, a més, l'obligació, si escau, de cotitzar en aquest últim Estat.

Els Estats Part en què estiguin vigents règims de capitalització individual podran establir mecanismes de transferència de fons destinats a la percepció de prestacions per invalidesa, vellesa o mort.

Accident de treball i Malaltia professional

El dret a la prestació és determinat per l'Estat Part a la legislació del qual el treballador estigui subjecte en la data de produir-se l'accident o de contraure la malaltia.

Complementary Content
${loading}