2004/6, do 7 de xullo de 2004

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Real decreto 3/2004, do 25 de xuño, para a racionalización da regulación do salario mínimo interprofesional e para o incremento da súa contía

Con data 26 de xuño de 2004, publicouse no B.O.E. o Real Decreto 3/2004, do 25 de xuño, para a racionalización da regulación do Salario Mínimo Interprofesional e para o incremento da súa contía.

Como consecuencia do incremento da contía do salario mínimo interprofesional, as bases mínimas de cotización, segundo o disposto no artigo 16 da Lei xeral da Seguridade Social, han de incrementarse na mesma contía.

No artigo 5 do referido real decreto establécense as bases de cotización vixentes para períodos de liquidación igual ou posterior a xullo de 2004.

 • Tope mínimo.

  O tope mínimo de cotización para as continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais é de 572,70 euros mensuais.

 • Bases mínimas para o réxime xeral

  Grupo de cotización Bases mínimas
  1 799,80 mensual
  2 663,60 mensual
  3 576,90 mensual
  4 - 7 572,70 mensual
  8 - 11 19,09 diaria

 • Réxime especial agrario (xornadas reais)

  Grupo de cotización Base diaria de xornadas reais
  1 37,29
  2 30,92
  3 26,89
  4 - 11 25,47

 • Cotización nos supostos de contratos a tempo parcial

  Grupo de cotización Bases mínimas
  1 4,01
  2 3,32
  3 2,89
  4 - 11 2,85

Real decreto 1415/2004, do 11 de xuño, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadación da Seguridade Social.

O 25 de xuño de 2004, publicouse no BOE o Real decreto 1415/2004, do 11 de xuño, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadación da Seguridade Social.

Un dos aspectos máis relevantes do novo Regulamento xeral de recadación é a modificación das recargas por ingresos fóra de prazo, así como dos xuros de demora.

Estas novas recargas aplicaranse para cotas que se teñan dereito a percibir a partir de xuño de 2004 (prazo regulamentario de ingreso de xullo, excepto para o réxime especial de autónomos que é xuño de 2004).

 • Recargas

  • As recargas que serán de aplicación para as cotas con período de liquidación a partir de xuño de 2004, son os seguintes:

   • 3%  Se se aboan dentro do primeiro mes seguinte ao vencemento do prazo regulamentario.

   • 5% se se aboan dentro do segundo mes seguinte ao vencemento do prazo regulamentario

   • 10%  Se se aboan dentro do terceiro mes seguinte ao vencemento do prazo regulamentario.

   • 20% se se aboan transcorrido o terceiro mes desde a data de finalización do prazo regulamentario de ingreso.

   Para estes efectos, enténdese que hai presentación de documentos en prazo regulamentario respecto dos traballadores en alta dos réximes especiais de cota fixa (réxime especial de autónomos, réxime especial de fogar e réxime especial agrario), polo que serán de aplicación as recargas previstas neste apartado.

  • Se a presentación se realiza fóra de prazo regulamentario, mantéñense as mesmas recargas, é dicir:

   • 20%  Se se aboan antes da terminación do prazo de ingreso da reclamación de débeda ou acta de liquidación.

   • 35% se se aboan a partir do remate dese prazo.

 • Xuro de demora

  Comezará a acumulación de xuros de demora desde a data de vencemento do prazo regulamentario de ingreso, e serán esixibles unha vez transcorridos 15 días naturais desde a notificación da providencia de constrinximento.

  Tamén se acumulan e esixen xuros de demora sobre a recarga, unha vez transcorridos os 15 días indicados.

  A taxa do xuro de demora será o xuro legal do diñeiro vixente en cada momento do período de esixibilidade incrementado nun 25 por cen, agás que a Lei de orzamentos xerais do Estado estableza outra diferente.

  Para o ano 2004, o xuro de demora é do 4,75% (o xuro legal é do 3,75%).

Aclaración sobre a consignación dos días efectivos no réxime especial da minería do carbón.

Esta Tesourería Xeral detectou que algunhas empresas do réxime especial da minería de carbón non consignan correctamente o número de días efectivos de traballo, información relevante para o cálculo das bases normalizadas que se publican anualmente.

Co obxecto de evitar incidencias, lémbrase o disposto no artigo 21 da Orde, do 3 de abril de 1973, para a aplicación e desenvolvemento do Real decreto 298/1973, do 8 de febreiro, sobre actualización do réxime especial da Seguridade Social para a minería do carbón:

"Para o cómputo do tempo efectivamente traballado... descontaranse todas as faltas de traballo, sen outras excepcións que as seguintes:

a) As que teñan por motivo a baixa médica por enfermidade común ou profesional e accidente, sexa ou non de traballo.

b) As autorizadas pola regulamentación de traballo ou ordenanza laboral correspondente, con dereito a retribución. "


Xa que logo, no campo 1180 do ficheiro FAN consignaranse os días de traballo efectivo (e non os días de alta), polo que se descontarán os días non traballados, domingos e festivos. Para tal efecto, os días en IT se considerarán como de traballo efectivo, agás aqueles nos que de non estar nesta situación serían días non traballados. Os días en IT teñen, polo tanto, o mesmo tratamento –exclusivamente para estes efectos– ca os días de traballo.

Observacións sobre a formalización de datos de traballadores no ficheiro FAN.

Detectouse que se están recibindo ficheiros FAN que contén cubertas de maneira incorrecta as situacións laborais dos traballadores no período de liquidación.

Comprouse que, algunhas empresas, cando un traballador presenta máis dunha situación no período de liquidación cobren un segmento TRA para cada situación (coma se se tratase de traballadores diferentes). Isto dará lugar a que haxa incidencias no cómputo total de traballadores, xa que o sistema calcula o número de traballadores con base no número de segmentos TRA presentados.

Lémbrase que, cando un traballador presente máis dunha situación no período de liquidación deberá cubrirse un ÚNICO segmento TRA por cada traballador e tantos segmentos DAT (cos seus correspondentes bases de cotización, compensacións e bonificacións) como situacións diferentes presente o traballador no período.

Isto é, se un traballador nun período de liquidación presenta máis dunha situación, o correcto é:

ETI
EMP
RZS
TRA
AYN
DAT.....
EDLBA
EDLCD
DAT...
EDLBA
EDLCD

Polo tanto, a formalización correcta é UN ÚNICO segmento TRA por cada traballador e tantos segmentos DAT como situacións distintas presente no período de liquidación.

Recibo de liquidación de cotizacións con códigos de barras.

Tal e como se comunicou no Boletín de Noticias RED 2004/05, a próxima edición da WinSuite de 32 bits (ver data de publicación no punto 7) incorpora na zona inferior dos recibos de liquidación de cotizacións para a modalidade de pagamento electrónico un código de barras que non implica a realización de novas actuacións para os usuarios do Sistema RED.

A súa finalidade é facilitar e axilizar ás entidades financeiras o tratamento e a xestión dos ingresos efectuados por esta modalidade de pagamento.

Con ese mesmo obxecto, lémbrase que é imprescindible que o ingreso se efectúe co modelo deseñado para o efecto, isto é, o recibo de liquidación de cotizacións e non o xustificante técnico para pagamento electrónico que se lles facilita aos usuarios a título informativo e que, en ningún caso, se aceptará por esta Tesourería Xeral como xustificante de ingreso.

Os recibos de liquidación de cotizacións que imprimen os usuarios do Sistema RED que non utilizan WinSuite 32 e que carecen de código de barras serán igualmente válidos para efectuar os seus ingresos de cotas de pagamento electrónico.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Recibo de liquidación de cotizacións con códigos de barras. Descargar documento Recibo de liquidación de cotizacións con códigos de barras.. O documento abrirase nunha ventá nova.(PDF,58 KB) 29/08/2008

Cambio de formato dos xustificantes técnicos de afiliación

Tal e como se informaba no Boletín de Noticias RED 2004/5, do 7 de maio de 2004, estase traballando para que as respostas que se xeran como resultado do procesamento das mensaxes de afiliación, se xeren en ficheiro formatado.

A nova versión de WinSuite xa inclúe as modificacións necesarias para o tratamento destas respostas formatados. Non obstante, ata o próximo mes de setembro non se remitirán as respostas nese formato, senón que seguirán enviándose en formato texto.

Unha vez que se cambie o formato, non será necesario realizar ningún tipo de modificación, xa que WinSuite está preparada para distinguir automaticamente ambos os tipos de respostas.

No apartado correspondente á nova versión de WinSuite descríbese o funcionamento da impresión de respostas a partir dos ficheiro formatado (ficheiro FRA e FRE).

Nova versión de WinSuite.

A partir do vindeiro 8 de xullo estará dispoñible a nova versión de WinSuite32 (versión 5.2.0). Lembramos que WinSuite32 se actualizará automaticamente a partir da versión 1.0 ao realizar un envío, polo que non cómpre realizar ningunha actualización manual.

Así e todo, tamén estará dispoñible para descargar na área de sóftware do Sistema RED.

Funcionalidades da nova versión.

Afiliación • Novo campo nas altas do réxime 0613

  Creouse o campo "Sen inclusión no censo agrario" para as altas do réxime especial agrario. Ese campo deberá cubrirse cun "S" nas altas que correspondan a traballadores que, aínda estando incluídos no réxime especial, non reúnan algún dos requisitos que establece o artigo 2 do texto refundido do réxime especial agrario da Seguridade Social aprobado polo Decreto 2123/1971, do 23 de xullo.

  A formalización deste campo fai que non se xere a alta no censo agrario (réxime 0611).


 • Novos valores no campo "colectivo do traballador"

  Incluíronse os valores 951-Conselleiro Administrador sociedade mercantil con contrato de traballo  e 952-Conselleiro administrador sociedade mercantil con contrato mercantil.


 • Impresión de respostas a partir dun ficheiro formatado (ficheiro FRA)

  Realizáronse as modificacións oportunas para poder visualizar e imprimir os chamados xustificantes técnicos en formato texto, a partir do ficheiro FRA.

  Ao seleccionar a opción "Visualización de mensaxes recibidas (bandexa de entrada)" no menú COMUNICACIÓNS, aparecerá a actual pantalla na que se mostran as mensaxes existentes na bandexa de entrada. Nela, os ficheiros FRA identificaranse co nome "Ficheiro de resposta de afiliación". Logo de seleccionar o ficheiro, ao premer nos botóns IMPRIMIR ou VISUALIZAR amosarase a seguinte pantalla de "Selección de Accións":

  Pantalla de visualización na WinSuite da selección de accións dun ficheiro de resposta (FRA). Aparecen marcadas as opcións: correctos e erróneos.

  Nela, amósanse todas as accións que contén o ficheiro seleccionado.

  A pantalla está dividida en 5 columnas:

  1.   - Amósase o número de acción dentro do ficheiro. Xunto ao número aparece unha letra que indica se a acción se procesou de forma correcta ou incorrecta (E = erróneo)

  2. Acción - Móstrase o tipo de acción, segundo a seguinte táboa:

  Accións relacionadas co traballador:


  MA - Altas sucesivas
  MB - Baixa
  MT - Modificación de epígrafe de AT 
  MG - Cambio de grupo de cotización.
  ME - Eliminación de movementos previos.
  MC - Cambio de contrato.
  MD - Eliminación de alta consolidada.
  MR - Eliminación de baixa consolidada.
  CA - Corrección de alta réxime 0132.
  CB - Corrección de baixa réxime 0132.
  MJR - Mecanización de xornadas reais.
  MFR - Modificación de xornadas reais.
  CCP - Cambio de categoría profesional.
  ASA - Anotación de períodos situacións asimiladas ao
  MSA - Modificación de períodos situacións asimiladas á alta.
  ESA - Eliminación de períodos situacións asimiladas á alta.
  CCJ - Cambio de coeficiente redutor da idade de xubilación.
  CJR - Consulta de xornadas reais declaradas.
  CP - Consulta de movementos previos dun afiliado.
  CH - Consulta de situación do afiliado na empresa
  CE - Informe de Situación I.T.  por Continxencias Comúns
  CD - Duplicados de TA2.

  Accións a nivel de Empresa

  CU - Informe de traballadores con movementos.
  CS - Informe situación dun CCC.
  CT - Informe de traballadores en alta nun CCC.
  CL - Informe de vida laboral dun CCC.
  CC - Certificado de cotización normal sen detalle de débeda.
  CC1 - Certificado de cotización normal con detalle de débeda.
  CC2 - Certificado de cotización contrato do Estado.
  CC3 - Certificado de cotización. Artigo 42.


  3. CCC - Conta de cotización do movemento

  4. Naf - Número de afiliación do traballador.

  5. Nº de envío - Número de envío asignado pola TGSS  no que se inclúe o movemento.


  Nesta pantalla aparecerán seleccionadas por defecto todas as accións do ficheiro, pero tamén se ofrece a posibilidade de seleccionar unicamente as accións correctas ou erróneas, así como unha única acción (correcta ou errónea) por cada páxina, marcando a cela correspondente.

  Así, segundo a cela ou celas marcadas, se o que se seleccionou na pantalla inicial é IMPRIMIR, ao premer no botón ACEPTAR, realizarase a impresión.

  Se na pantalla inicial se seleccionou VISUALIZAR, pasarase á seguinte pantalla:

  Pantalla de visualización na WinSuite co detalle do ficheiro de resposta (FRA)

  Dende ela poderase, como ata agora, gardar, buscar ou imprimir as accións seleccionas.Cotización


Esta versión de WinSuite inclúe as seguintes funcionalidades no ámbito da cotización: • Validación das novas bases mínimas de cotización vixentes para períodos de liquidación a partir de xullo de 2004.


 • Impresión do recibo de liquidación de cotizacións para pagamento electrónico con código de barras.


 • Incorporación en táboas e validacións da bonificación para Ceuta e Melilla (CD20).
Complementary Content
${loading}