2003/5 de 4 d'abril de 2003

 


Noves funcionalitats d'afiliació

El pròxim dia 9 d'abril, entraran en funcionament les novetats d'afiliació que s'anunciaven en el butlletí de notícies RED  2003/02, de 30 de gener, i que estaven pendents d'implementar.

 • Nou tractament del camp inactivitat

  El camp "Inactividad", creat el passat mes de novembre per assenyalar els períodes d'inactivitat per als contractes a temps parcial, serà utilitzat a més per reflectir un altre tipus de situacions en què els treballadors no realitzen activitat laboral però han de mantindre's en situació d'alta.

  Per a això, s'ha canviat el nom i el format del camp. A partir d'ara es denominarà "Tipus d'inactivitat" i passarà a ser un camp numèric amb els valors següents:

  1. PERÍODE INACTIVITAT
  2. VAGA TOTAL
  3. VAGA PARCIAL
  4. TRIENNIS FUNCIONARIS


  El valor "1" Període Inactivitat tindrà el mateix valor i ús que l'actual "S". S'haurà d'utilitzar únicament per als contractes a temps parcial 2xx i 5xx quan els períodes d'inactivitat comprenguen, com a mínim, un període de liquidació mensual complet. Durant els períodes inactius els treballadors estaran en alta en el sistema però no tindran l'obligació de cotitzar.

  El valor "2" Vaga total s'haurà d'anotar en les situacions de vaga legal total del treballador.

  Fins ara, aquestes situacions es reflectien mitjançant una baixa amb clau de situació 64 i una alta successiva. A partir d'ara, per reflectir aquestes situacions s'haurà de realitzar un moviment de canvi de contracte (tant en en línia com en remeses), en el qual figure, a més de les dades pròpies del contracte, el valor 2 en el camp Tipus d'inactivitat.

  El valor "3" Vaga parcial s'haurà d'anotar en les situacions de vaga legal parcial del treballador.

  Fins ara, aquestes situacions no es comunicaven mitjançant el Sistema RED. A partir d'ara, s'hauran de comunicar de la mateixa manera que es faran les vagues totals, amb l'excepció que, en tractar-se d'una vaga en què el treballador realitza part de la seua jornada habitual, s'haurà de notificar el percentatge de jornada realitzada emplenant el camp de nova creació 'Coeficient Activitat vaga parcial'.

  El valor "4" Triennis funcionaris, s'haurà d'anotar en aquelles situacions en què un funcionari es troba en servicis especials, i el centre d'origen té obligació de cotitzar pels triennis a què poguera tindre dret el treballador.

  La manera de comunicar aquestes situacions serà a través de l'opció de canvi de contracte, anotant el valor 4 en el camp "Tipus d'inactivitat".

 • Desaparició de la transacció atr46

  Atés que a partir d'ara, tal com s'explica en el punt anterior, únicament caldrà comunicar la inactivitat (valor 1) quan aquesta comprenga, com a mínim, un període de liquidació mensual complet, s'anul·larà la transacció ATR46 - Introducció períodes d'inactivitat, que permet a través d'afiliació en línia, l'anotació dels dies d'activitat-inactivitat dins d'un mes.

 • Substitució minusvàlids en it

  La Disposició Addicional Novena de la Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció per desocupació i millora de l'ocupabilitat, estableix una nova bonificació per a aquells minusvàlids desocupats que substituïsquen un treballador minusvàlid que tinga suspés el seu contracte de treball per Incapacitat Temporal. Per reflectir aquestes situacions s'ha creat un nou valor de causa de substitució. El nou valor és el "05 Substitució minusvàlid en situac. d'IIT"

 • Víctimes de la violència domèstica

  La Llei 53/2002, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social, en l'article 47, corresponent al Programa de Foment d'Ocupació per a l'any 2003, estableix una bonificació del 65% per a aquelles empreses que contracten indefinidament o temporalment persones que tinguen acreditada per l'Administració competent la condició de víctima de violència domèstica.

  Per poder reflectir aquesta nova situació s'ha modificat la denominació i el format del camp "Treballador en exclusió social".

  El camp passarà a dir-se "Exclusió social/violència domèstica", i passa de ser un camp alfanumèric amb valors S o N, a ser un camp numèric amb els valors

  1. EXCLUSIÓ SOCIAL
  2. VÍCTIMA DE LA VIOLÈNCIA DOMÈSTICA

 • Nou valor de relació laboral de caràcter especial

  S'ha creat un nou valor en la taula de relació laboral de caràcter especial:

  0304 - Penats en Institucions Penitenciàries -Menors-.

 • Indicatiu vincle familiar

  La Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció per desocupació i millora de l'ocupabilitat, estableix en l'Article quart. Prestació per desocupació de nivell contributiu per als treballadors eventuals del Règim Especial Agrari de la Seguretat Social, en el punt 1.2.a). que "no cotitzaran per la contingència de desocupació, ni tindran dret a les prestacions per desocupació pels períodes d'activitat corresponents, el cònjuge, els descendents, ascendents i la resta de parents, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament i, si és el cas, per adopció, del titular de l'explotació agrària en què treballen sempre que convisquen amb aquest, llevat que es demostre la seua condició d'assalariats."

  Per tant, aquest camp únicament s'haurà d'emplenar en el cas que els familiars no siguen assalariats.

Complementary Content
${loading}