Prestacions incloses en el Conveni

Prestacions incloses en el Conveni

Informació general

El Conveni s'aplica a les prestacions següents:

Pel que fa a Espanya:

A les prestacions contributives del sistema de la Seguretat Social següents:

 • Pensions d'incapacitat permanent, vellesa, mort i supervivència.
 • Pensions derivades d'accidents laborals i malalties professionals.
Pel que fa a Mèxic:

Als Règims obligatori i voluntari que preveu la Llei de l'Assegurança Social pel que fa a:

 • Pensions derivades de les assegurances d'invalidesa, vellesa, jubilació per edat avançada i mort.
 • Pensions derivades de l'assegurança de riscos laborals.
Respecte d'estes prestacions cal tindre en compte que:
 • Per a accedir a les pensions de caràcter contributiu recollides en el Conveni, es poden sumar els períodes d'assegurança complits a Espanya i a Mèxic.
 • Les pensions de caràcter contributiu es podran percebre tant si l'interessat residix o es troba a Espanya com a Mèxic.
 • Cada país abonarà les seues pròpies prestacions directament al beneficiari.
 • Les persones que complisquen els requisits exigits per les legislacions dels dos països per a accedir a una pensió contributiva podran percebre una pensió de cada país.

Invalidesa, Vellesa, Jubilació per edat avançada, Mort i Supervivència

Cada país examinarà separadament la sol·licitud de pensió de la manera següent:

 • Si l'interessat pot accedir a la pensió sense sumar els períodes d'assegurança de l'altre país, se li concedirà la pensió pertinent tenint en compte únicament els períodes d'assegurança propis.
 • Si l'interessat no pot accedir a la pensió segons les condicions de l'apartat anterior, se sumaran els períodes d'assegurança acreditats a l'altre país. L'import de la pensió no serà íntegre, sinó que representarà la proporció entre els períodes d'assegurança complits al país que l'atorgue i la suma dels períodes d'Espanya i Mèxic.
 •  
 • En el supòsit de pensió de jubilació de la Seguretat Social espanyola, per a la qual s'hagen totalitzat períodes d'assegurança acreditats a Mèxic, esta totalització s'utilitzarà per a determinar l'edat en què es pot accedir a la pensió.

Accident Laboral i Malaltia Professional

Determinarà la pensió el país la legislació del qual era aplicable al treballador en la data en què es va produir l'accident o es va contraure la malaltia.

Complementary Content
${loading}