2007/04 d'1de març de 2007

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Comunicació de l'ocupació 'c'

En relació amb el Butlletí de Notícies RED 2007/3 en el qual s'indicava l'obligatorietat de comunicar en les sol·licituds d'alta o variació de dades la situació "c", respecte de les empreses que no estan incorporades al Sistema RED, i de les empreses acollides al Sistema RED que estiguen excloses de la cotització per incapacitat temporal o siguen col·laboradores en la gestió d'aquesta mateixa situació, tant per contingències comunes o per accidents de treball, i que no tinguen obligació de comunicar els informes mèdics a l'INSS, es comunica el següent:

Atés que per part d'aquesta Tresoreria General de la Seguretat Social s'està revisant el procediment a través del qual s'anotaran les situacions d'IT que donen lloc a la incorporació de l'ocupació "c", mentre aquest procés no estiga totalment establit, NO SERÀ NECESSARI COMUNICAR LES OCUPACIONS "C".

En un pròxim butlletí de Notícies RED es donaran instruccions de com s'hauran de mecanitzar els períodes d'IT per a les empreses esmentades en el primer paràgraf.

Efectes de l'article 128 de la Llei General de Seguretat Social segons la disposició addicional quaranta-vuitena de la Llei 30/2005, de 28 de desembre

REGULACIÓ DE LA INCAPACITAT TEMPORAL. REORDENACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE LES ENTITATS GESTORES

Competències de les entitats en la IT  fins al mes 12 d'esta

La competència en matèria de control de les situacions d'incapacitat temporal des del seu inici fins al compliment del mes 12é es manté d'acord amb la regulació vigent a 31 de desembre de 2005:

 • SERVICI PÚBLIC DE SALUT.- Competència per a emetre informes de baixa, confirmació i alta.
 • INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL.- Competència per a emetre propostes d'alta i intencions d'alta, així com per a iniciar d'ofici expedient d'Incapacitat Permanent.
 • INSTITUT SOCIAL DE LA MARINA.- Competència per a emetre baixes i altes (assistència sanitària no transferida) o propostes d'alta i intencions d'alta (assistència sanitària transferida), així com per a iniciar d'ofici expedient d'incapacitat permanent respecte dels treballadors inclosos en l'àmbit d'aplicació del Règim Especial del Mar. 
 • MÚTUES AT -MP .- Competència per a emetre informes de baixa, confirmació i alta per AT/MP i proposta d'alta.
 • EMPRESES COL·LABORADORES.- Competència per a emetre informes mèdics de baixa, confirmació i alta respecte dels treballadors al seu servici, siga quina siga la contingència determinant del procés, sempre que tinguen assumida la col·laboració en matèria d'assistència sanitària.

Competències de les entitats en la IT  fins al mes 12

El control de les situacions d'incapacitat temporal a partir del compliment de 12 mesos correspon en exclusiva a l' INSS (ISM ).

D'acord amb l'apartat 1 a) de l'article 128 Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social (TRLGSS), l'Institut Nacional de la Seguretat Social (o, si és el cas, l'Institut Social de la Marina), a través dels òrgans competents per a avaluar, qualificar i revisar la incapacitat permanent, és l'únic competent per a determinar els efectes que han de produir-se en la prestació d'incapacitat temporal una vegada exhaurit el termini màxim de duració, és a dir, dotze mesos.

L'Equip de Valoració d'Incapacitats serà el competent per a efectuar una proposta de resolució al director provincial de l'INSS (ISM) en els termes que a continuació s'indiquen: 

 • Alta mèdica només a l'efecte de la prestació econòmica per incapacitat temporal.
 • Pròrroga expressa de la situació d'incapacitat temporal, per un termini màxim de sis mesos, quan es presumisca que durant aquests el treballador pot ser donat d'alta per guarició.
 • Alta per esgotament amb proposta d'iniciació d'expedient d'incapacitat permanent.

A més, en el cas que la resolució emesa per l'INSS siga l'alta mèdica només a l'efecte de la prestació econòmica per incapacitat temporal, l'INSS serà l'únic competent per a determinar si una nova baixa mèdica, per la mateixa o similar patologia, produïda sense que haja transcorregut un període de sis mesos d'activitat laboral després de l'alta mèdica esmentada, té o no eficàcia econòmica.

Implantació progressiva d'aquesta nova competència

La modificació normativa s'està aplicant de forma gradual i esta competència l'assumeixen les direccions provincials a través de la publicació d'una resolució de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social.

Fins ara s'han emés les següents:

 • Resolució de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, de 16 de gener de 2006 (BOE del 24-01-2006), Ordena l'assumpció, a partir del dia 25 de gener de 2006, de les noves competències en les direccions provincials de:

  • Palència
  • Sòria
  • Segòvia
  • Terol
  • Zamora
  • Àvila
  • Ceuta
  • Melilla
 • Resolució de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, de 28 de novembre de 2006 (BOE del 08-12-2006)  Ordena l'assumpció, a partir del dia 15 de desembre de 2006, de les noves competències en les direccions provincials de:

  • Àlaba
  • Alacant
  • Castelló
  • Corunya
  • Guipúscoa
  • Lugo
  • Múrcia
  • Ourense
  • Astúries
  • Las Palmas
  • Pontevedra
  • Santa Cruz de Tenerife
  • València
  • Biscaia

 • Resolució de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, de 29 de novembre 2006 (BOE  del 12-12-2006) Ordena l'assumpció, a partir del dia 1 gener de 2007, de les noves competències en les direccions provincials de:

  • Barcelona
  • Girona
  • Lleida
  • Tarragona

COTITZACIÓ EN ELS CASOS D'INCAPACITAT TEMPORAL DE PAGAMENT DIRECTE PER L'ENTITAT GESTORA

En les situacions en què l'entitat gestora abone directament la prestació, l'empresa quedarà obligada a ingressar exclusivament l'aportació empresarial, sent l'entitat pagadora de la prestació la responsable de descomptar de la quantia de la prestació l'aportació del treballador i de l'ingrés d'aquesta en la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Es recorda que la manera de reflectir la cotització en este cas és amb les claus de bases de cotització exclusivament empresarials, codis BA20 (contingències comunes i AT  i MP . Cotització exclusivament empresarial, quan coincidisca l'import de les bases), o BA21 (contingències comunes. Cotització exclusivament empresarial) i BA22 (AT i MP i altres cotitzacions. Cotització exclusivament empresarial).

Desaparició de la prestació de pagament delegat per desocupació parcial

El Servici Públic d'Ocupació Estatal ha confirmat que no hi ha cap empresa autoritzada per al pagament delegat de la prestació per desocupació parcial. Per tant, en tots els casos d'expedient de regulació d'ocupació és la pròpia entitat gestora la que assumeix directament el pagament de la prestació.

En conseqüència, la clau de deducció CD09 "Compensació per Desocupació Parcial" causa baixa i, per tant, no procedeix en cap cas l'emplenament de la casella 602 del TC1.

Bonificacions en la cotització a la Seguretat Social respecte del personal investigador.

Amb data 24 de febrer de 2006 es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat el Reial Decret 278/2007, de 23 de febrer, sobre bonificacions en la cotització a la Seguretat Social respecte del personal investigador.

En un pròxim Butlletí de Notícies RED es detallaran les instruccions per a l'aplicació d'aquestes bonificacions.

Aclariment sobre l'emplenament dels documents TC2 i consignació de bonificacions de quantia fixa en el Sistema Especial de Fruites, Hortalisses i Indústries de Conserves Vegetals (0132).

Davant les diverses consultes expressades per empreses enquadrades en aquest sistema especial relatives a l'aplicació de les bonificacions de quantia fixa, es considera necessari realitzar els aclariments següents:

 • D'acord amb el que disposa el RD 5/2006, per a la millora del creixement i de l'ocupació, així com el que preveu la Llei 43/2006, de 29 de desembre, del mateix títol, correspon l'aplicació de l'import mensual de la bonificació quan el treballador figure en alta durant el mes complet i reunisca durant tot el període les condicions que hi donen accés.

  Al contrari, s'aplicarà l'equivalent diari quan el treballador no figure en alta durant tot el mes o quan no reunisca durant el mes complet les condicions que hi donen accés (exemple: transformació de contracte de durada determinada en indefinit el dia 15 del mes).

 • No obstant això, s'ha detectat que en este sistema especial s'informa d'errors en les bonificacions per un error en l'emplenament dels documents TC2.

  En este sentit, es recorda que des de l'any 2001 l'emplenament del TC2 en este sistema especial és idèntic al Règim General, és a dir, en la casella nre. de dies (camp 1140 del fitxer FAN) ha de figurar el nre. de dies en alta del treballador i NO el nre. de dies efectivament treballats.

  El nombre de dies necessaris per a determinar el còmput de períodes a l'efecte del dret a prestacions, segons el que disposa l'article 6 de l'Ordre de 30 de maig de 1991, per la qual es regula que este sistema especial és un dada que ha de comunicar-se a través d'Afiliació en els moviments de baixa dels treballadors.

  Exemple:

  Treballador que figura en alta durant tot el mes de març pel qual correspon aplicar una bonificació de 66,67 euros al mes per transformació de contracte temporal en indefinit abans del 31 de desembre.

  El nre. de dies efectivament treballats en el mes de març és de 21 dies.

  En aquest cas, l'emplenament del fitxer FAN seria la següent:

  - Camp nre. de dies (1140): 31 dies
  - Bases de cotització corresponents al nre. de dies en alta: 31
  - Bonificació corresponent al mes complet: 66,67


  TRA480999999999999172400000999999999J                         000     
  AYN                                                       AGMAS      
  DAT00010       03100   00000010    150000000  0 00000000             
  EDLBA000000120000 00000000000000000000000000                         
  EDLCD220300006667 03200610010000000000000000                         

  Per tant, el nombre de dies efectivament treballats és una dada que no ha de figurar en cap camp del fitxer FAN ni en cap casella del TC2.

Butlletí de Notícies RED 2007/4


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Butlletí de Notícies RED 2007_4 Descargar documento Butlletí de Notícies RED 2007_4. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,55 KB) 05/03/2007
Complementary Content
${loading}