2007/07 de 31 maig de 2007

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Nou tractament del Sistema de Relació Comptable

A partir del mes de juny de 2007 la Tresoreria General de la Seguretat Social implementarà una nova modalitat de pagament dins del Sistema RED  per als codis de compte de cotització del personal al servici de les administracions autonòmiques acollides al conveni de "Relació Comptable" i les corporacions locals acollides a l'Ordre de 9 d'abril de 2001,  sobre el pagament de deutes per quotes i altres recursos de la Seguretat Social respecte del personal de l'Administració General de l'Estat en situació d'alta en el règim general o en el règim especial corresponent de la Seguretat Social.

El procediment d'ingrés de Relació Comptable constitueix un sistema recaptatori específic, amb pagaments parcials a compte i regularitzacions anuals davant la Tresoreria General de la Seguretat Social. Aquest sistema recaptatori específic es regula en l'esmentada Ordre de 9 d'abril de 2001 que, en l'article 3, apartat 3, preveu que si la presentació de les relacions nominals de treballadors es realitza a través del Sistema   RED   no serà necessària la presentació dels butlletins de cotització d'aquestes.

Per tal d'acomplir aquesta previsió, i de facilitar a les administracions locals i autonòmiques acollides al Conveni de Relació Comptable el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social i evitar-los el desplaçament a les administracions de la Seguretat Social per al tractament del TC1, així com oferir-los les funcionalitats que el Sistema  RED  ha posat a disposició de la resta d'empreses quant al càlcul de quotes i generació dels rebuts de liquidació de cotitzacions per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS

1. Sol·licitud de càlcul de quotes

El Sistema  RED  calcularà automàticament, sense que es requerisca sol·licitud per part de l'usuari, les quotes dels codis de compte de cotització que tinguen associat al Fitxer General d'Afiliació modalitat de pagament Relació Comptable, corresponents als tipus de liquidació que es detallen en l'apartat següent.

És a dir, en aquesta modalitat de pagament NO cal emplenar el segment MPG de Modalitat de Pagament.

2. Condicions per a acceptar a càlculs aquesta modalitat de pagament

S'inclouran en càlculs automàtics els següents tipus de liquidació, sempre que es presenten dins del termini reglamentari d'ingrés:

  • L00 : Liquidació normal
  • L02 : Liquidació complementària per salaris de tramitació
  • L03 : Liquidació complementària per abonament de salaris amb caràcter retroactiu
  • L13: Liquidació complementària per vacances no gaudides i retribuïdes a la finalització de la relació laboral.

A més d'aquestes liquidacions, i exclusivament per als organismes amb mode de pagament Relació Comptable, es calcularan les quotes corresponents a les liquidacions complementàries per compensació A76.

Per acceptar una liquidació A76, en el tancament del termini reglamentari de presentació es comprovarà que figure com a presentada la liquidació ordinària del mes (L00) per un import superior al  de la liquidació A76 que es pretén compensar.

En cas contrari, es procedirà a rebutjar la presentació de la liquidació A76, i el seu import s'haurà de sol·licitar pel procediment de devolució de quotes en l'administració de la Seguretat Social corresponent.


Respecte dels codis de compte de cotització que tinguen autoritzada la presentació diferida en un o més mesos, o presentació trimestral,  en el cas que la relació nominal de treballadors (TC2) es presente anticipadament en el seu termini reglamentari, es procedirà a calcular les quotes corresponents i a la seua anotació com a cobraments en el mateix mes en què es realitze la presentació.

La resta de liquidacions s'hauran de continuar gestionant com en l'actualitat (presentació del TC1 en l'administració per al seu tractament com a cobrament).


3. Càlcul de les quotes

El Sistema  RED  calcularà automàticament les quotes degudes de les liquidacions detallades en l'apartat anterior a partir de les dades presentades en la relació nominal de treballadors (TC2) i les existents per al Codi de Compte de Cotització en el Fitxer General d'Afiliació.

A més del justificant tècnic amb el resultat de les validacions del TC2, es remetrà un justificant provisional amb els càlculs realitzats.

Si hi haguera diferències entre l'import calculat per la Tresoreria General de la Seguretat Social i el consignat per l'usuari en els totalitzadors del fitxer FAN, s'informarà d'aquestes en el corresponent justificant tècnic i l'usuari haurà de realitzar una nova presentació del TC2 amb les dades correctes.

Si no es rep aquest nou document correcte, s'emetrà el Rebut de Liquidació de Cotitzacions per l'import calculat per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i s'anotarà automàticament en el Sistema de Relació Comptable.


4. Generació dels rebuts de liquidació de cotitzacions

En el tancament del termini de presentació, i una vegada transcorreguts tres dies hàbils per a la correcció d'errors, es remetrà als usuaris el Rebut de Liquidació de Cotitzacions que servirà com a justificant d'ingrés per la modalitat de pagament "Relació Comptable".

5.  Incorporació dels cobraments al Sistema de Relació Comptable

Des del mes de juny de 2007, els organismes i entitats acollits al Sistema de Relació Comptable NO hauran de presentar en l'Administració de la Seguretat Social els butlletins de cotització (documents de la sèrie TC1) corresponents a les liquidacions que hagen sigut calculades automàticament pel Sistema   RED .

Per a la resta de liquidacions que actualment no entren en els càlculs automàtics (L00, L02, L03 i L13 presentades fora de termini reglamentari; liquidacions L09, TP2 i tipus de liquidació específics de l'Administració, excepte A76) s'han de continuar gestionant com fins ara, és a dir, s'ha de confeccionar el corresponent TC1 i presentar-lo en l'Administració de la Seguretat Social per al seu tractament.

En relació amb les empreses que tenen autoritzat el pagament diferit o trimestral, en el cas que realitzen la presentació de la relació nominal de treballadors anticipadament al termini reglamentari, es procedirà a calcular les quotes corresponents i a l'anotació com a cobraments en el mateix mes en què es realitze la presentació.

No obstant això, les empreses amb autorització per al pagament diferit o trimestral que hagueren realitzat la presentació del TC2 anticipadament al termini reglamentari abans de juny del 2007, hauran de confeccionar i presentar el corresponent TC1 en paper per a la seua gravació en les administracions i direccions provincials, tenint el mateix tractament que fins a la data d'entrada en funcionament de la modalitat de pagament "Relació Comptable."

Butlletí de Notícies RED 2007/07


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Butlletí de Notícies RED 2007_07 Descargar documento Butlletí de Notícies RED 2007_07. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,44 KB) 01/06/2007
Complementary Content
${loading}