Renda activa d'inserció

Procediment

Procediment del Programa de Renda Activa d'Inserció

Informació General


Objecte:

És un programa que inclou mesures de polítiques actives d'ocupació, per tal d'augmentar les oportunitats de reinserció laboral i l'abonament d'una prestació econòmica, anomenada renda activa d'inserció, vinculada a la realització de les accions en matèria de polítiques actives d'ocupació que no impliquin retribucions salarials.

Entitat competent:

ISM

(*) Les mesures de polítiques actives d'ocupació les aplicaran les direccions provincials de l'ISM que no tinguin transferides les competències en aquesta matèria a les comunitats autònomes a les que pertanyin.

Beneficiaris:

Treballadors del mar desocupats menors de seixanta-cinc anys que, a la data de la sol·licitud d'incorporació al programa, compleixin els requisits necessaris.

Requisits:
 • Haver fet quaranta-cinc anys.
 • Ser demandant d'atur inscrit ininterrompudament a la Oficina del Servei Públic d'Ocupació Estatal durant dotze mesos o més. 
 • Haver esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu i/o subsidi per desocupació de nivell assistencial en el títol 3r del Text refòs de la Llei general de la Seguretat Social, excepte quan l'extinció es produeixi per imposició de sanció i per no tenir dret a la protecció per aquesta contingència. No s'exigeix als treballadors emigrants retornats ni als que acreditin la condició de víctima de violència de gènere o domèstica.
 • No disposar de rendes de qualsevol tipus superiors, en còmput mensual, al 75 % del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de les dues pagues extraordinàries.
 • No haver estat beneficiari de la renda activa d'inserció durant els 365 dies naturals anteriors a la data en què se sol·licita el dret d'admissió al programa, llevat que s'acrediti un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% o la condició de víctima de violència de gènere o de violència domèstica.
 • No haver estat beneficiari de tres drets al programa de renda activa d'inserció, encara que no s'hagin gaudit pel període de durada màxima de la renda.
 • Altres possibles beneficiaris:

  • Treballadors que acreditin la condició de persona amb discapacitat en un grau igual o superior al 33 %, sempre que compleixin tots els requisits indicats, llevat del de ser major de 45 anys.
  • Treballadors emigrants que hagin tornat de l'estranger durant els 12 mesos anteriors a la sol·licitud i que hagin treballat, com a mínim, sis mesos a l'estranger des de la darrera sortida d'Espanya, sempre que compleixin tots els requisits, llevat del d'haver estat inscrits com a demandants de feina durant els darrers 12 mesos.
  • Els treballadors que hagin rebut l'acreditació per part de l'Administració competent de la condició de víctima de violència de gènere i estiguin inscrits com a demandants de feina, sempre que compleixin tots els requisits anteriors, excepte el de l'edat i el de la inscripció durant els darrers dotze mesos.
  • Els beneficiaris de pensions d'invalidesa no contributives si compleixen tots els requisits, llevat del de no disposar d'unes rendes superiors al 75% del salari mínim interprofessional en còmput mensual, exclosa la part proporcional de les dues pagues extraordinàries per la percepció de la pensió, i sempre que acreditin que deixaran de percebre-la.
Quanties:

80% de l'Indicador públic de rendes d'efectes múltiples  vigent.

La cotització a la Seguretat Social corresponent a les prestacions d'assistència sanitària i, si escau, protecció de la família.

Més informació sobre quanties

Terminis:

Naixement del dret:

 • Des del dia següent a la sol·licitud.

Meritació:

 • La renda activa d'inserció es percep a partir del dia següent a la data de sol·licitud d'admissió al programa.

Durada:

 • La durada màxima de la renda és d'11 mesos.
Impresos:

Model oficial de sol·licitud.

Documentació:
 • Sol·licitud oficial.
 • Identificació del sol·licitant i dels fills.
 • Justificant dels ingressos obtinguts pel sol·licitant, el cònjuge o els fills durant el mes anterior a la presentació  de la sol·licitud, si escau.
 • Certificat de minusvalidesa (únicament si s'accedeix al programa per la condició de persona amb minusvalidesa).
 • Certificat de l'Àrea de Treball de les delegacions o subdelegacions del Govern a cada província, si s'accedeix al programa per la condició de treballador emigrant.
 • Sentència judicial o ordre de protecció judicial o informe del Ministeri fiscal o certificat de l'Administració pública competent que acrediti que l'interessat és víctima de violència de gènere, en cas d'accedir al programa per la condició de víctima de violència de gènere.
 • Certificat de l'administració competent sobre la suspensió de la pensió a partir de la data en què s'iniciï la meritació de la renda activa d'inserció, si el participant és beneficiari d'una pensió d'invalidesa no contributiva.
 • Qualsevol altre motiu que, d'acord amb la normativa vigent, l'Oficina d'ocupació indiqui que és necessari per accedir al programa de renda activa d'inserció en cada cas particular.
On es tramita?:

Al Centre de l'Institut Social de la Marina que correspongui segons el vostre domicili o per Internet a través de la seu electrònica del SEPE a l'adreça següent https://sede.sepe.gob.es 

Altres dades d'interès:
Complementary Content
${loading}