Prestació de Risc durant l'embaràs

Procediment

Informació general


Objecte:

La prestació  econòmica tracta de cobrir la pèrdua de rendes que es produeix durant el període  de suspensió del contracte de  treball per risc durant l'embaràs, quan  la treballadora, havent de canviar de lloc de treball o d'activitat  per un altre compatible amb el seu estat  , no resulte tècnicament o objectivament possible el canvi o no es puga exigir raonablement per motius justificats.

Beneficiaris/Requisits:

Les treballadores per compte d'altripropi en situació de suspensió del contracte de treball o d'interrupció de la seua activitat professional per risc durant l'embaràs, que complisquen els requisits exigits:

  • Estar afiliades i en alta.
  • Estar al corrent del pagament de les quotes de les quals siguen responsables directes.

Més informació sobre beneficiaris i requeriments

Quantia:

Subsidi equivalent al 100% de la base reguladora  corresponenet, que serà l'establida per a la prestació d'IT  derivada de contingències professionals.

Quan se n'efectue el pagament, es deduiran els imports per cotitzacions a la Seguretat Social i les retencions per IRPF.

Més informació sobre quantia

Durada/Extinció:

 

 

 

El dret al subsidi naix des del mateix dia que s'inicia la suspensió del contracte de treball o el permís per risc durant l'embaràs, s'abonarà durant el temps que calga per a la protecció de la salut de la treballadora embarassada i/o del fetus i finalitzarà el dia anterior al d'inici del descans per maternitat o el de reincorporació al lloc de treball.

El dret s'extingeix:

  • Treballadores per compte d'altri: Per suspensió del contracte de treball per maternitat, per reincorporació al lloc de treball anterior o a un altre de compatible amb el seu estat, per extinció del contracte de treball per causes legals, per interrupció de l'embaràs i per defunció.
  • Treballadores per compte propi: Per inici del descans per maternitat, per represa de la seua activitat professional, pel fet de donar-se de baixa del Règim Especial  de  la  Seguretat Social i per interrupció de l'embaràs i per defunció.

Anulació/ Suspensió:

  • Actue fraudulentament per a obtenir o conservar el subsidi.
  • Realitze qualsevol treball o activitat, ja siga per compte d'altre o propi,llevat en els supòsits de pluriactivitat.
Impresos:

Model de sol·licitud.

Documentació:

S'aportaran els documents  necessaris per a l'acreditació de la identitat i de les circumstàncies determinants del dret.

On tramitar-ho:

La sol·licitud i la documentació necessària s'hauran de presentar a qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social de l'Entitat gestora o , si escau, a la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social .
Entitat competent:

La gestió i el pagament de la prestació corresponen a la Direcció Provincial de l'Entitat gestora (INSS o ISM)  en la qual tinga el domicili la interessada o a la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, en funció de l'Entitat que cobrisca els riscos professionals.

Terminis:

El Director provincial de l'Entitat gestora de la província en què tinga el seu domicili la interessada dictarà resolució expressa i li la notificarà en el termini de 30 dies.

El dret al reconeixement de la prestació prescriu al cap de cinc anys, comptats des del dia següent al del fet causant, sense el perjuí que els efectes que es produïsquen a partir dels tres mesos anteriors a la data de  la sol·licitud. 

Més informació sobre terminis

Altres dades d'interés:

 

Preguntes més freqüents

Complementary Content
${loading}