Prestació de Risc durant l'embaràs

Procediment

Informació general


Objecte:

La prestació econòmica tracta de cobrir la pèrdua de rendes que es produeix, durant el període de suspensió del contracte de treball per risc durant l'embaràs, quan la treballadora, que ha de canviar el seu lloc de treball o d'activitat per un altre que sigui compatible amb el seu estat,  no resulti tècnicament o objectivament possible aquest canvi o no es pugui exigir raonablement per motius justificats.

Beneficiaris/Requisits:

Les treballadores per compte d'altripropi en situació de suspensió del contracte de treball o d'interrupció de la seva activitat professional per risc durant l'embaràs que compleixin els requisits exigits:

  • Estar afiliades i en situació d'alta.
  • Estar al corrent del pagament de les quotes de les quals siguin responsables directes.

Més informació sobre beneficiaris i requisits

Quantia:

Subsidi equivalent al 100% de la base reguladora  corresponenet, que serà l'establerta per a la prestació d'IT  derivada de contingències professionals.

Quan s'efectuï el pagament, es deduiran els imports per cotitzacions a la Seguretat Social i les retencions per IRPF.

Més informació sobre quantia

Durada/Extinció:

 

 

 

El dret al subsidi neix des del  mateix dia en què s'inicia la suspensió del contracte de treball o el permís per risc durant l'embaràs, i s'abona durant el temps que calgui per a la protecció de la salut de la treballadora embarassada i/o el fetus i s'acaba el dia anterior al de l'inici del descans per maternitat o el de reincorporació al lloc de treball.

El dret  s'extingeix:

  • Treballadores per compte d'altri: Per suspensió del contracte de treball per maternitat, per reincorporació al lloc de treball anterior o a un altre de compatible amb el seu estat, per extinció del contracte de treball per causes legals, per interrupció de l'embaràs i per defunció.
  • Treballadores per compte propi: Per inici del descans per maternitat, per represa de la seva activitat professional, pel fet de donar-se de baixa del Règim Especial  de  la  Seguretat Social i per interrupció de l'embaràs i per defunció.

Anul·lació / Suspensió:

  • Actuar fraudulentament per obtenir o conservar el subsidi.
  • Fer qualsevol treball o activitat, pel seu compte o per compte d'altri, llevat en els supòsits de pluriactivitat.
Impresos:

Model de sol·licitud.

Documentació:

S'aportaran els documents  necessaris per a l'acreditació de la identitat i de les circumstàncies determinants del dret.

On tramitar-ho:

La sol·licitud i la documentació necessària s'hauran de presentar en qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social de l'Entitat gestora o , si s'escau, a la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social .
Entitat competent:

La gestió i el pagament de la prestació corresponen a la Direcció Provincial de l'Entitat gestora (INSS o ISM)  en la qual tingui el seu domicili la interessada o a la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, en funció de l'Entitat que cobreixi els riscos professionals.

Terminis:

El Director provincial de l'Entitat gestora de la província on la interessada tingui el seu domicili dictarà resolució expressa i la hi notificarà en el termini de 30 dies.

El dret al reconeixement de la prestació prescriu al cap de 5 anys, comptats des del dia següent al del fet causant, sense perjudici que els efectes d'aquest reconeixement es produeixin a partir dels 3 mesos anteriors a la data de la sol·licitud. 

Més informació sobre terminis

Altres dades d'interès:

 

Preguntes més freqüents

Complementary Content
${loading}