Informació econòmica i financera

Logotip de la Intervenció General de la Seguretat Social

L'article 125.3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, establix que la Intervenció General de la Seguretat Social té encomanades les funcions directives i gestores de la comptabilitat pública en l'àmbit de la Seguretat Social perquè permeta el compliment de les finalitats de gestió, control i anàlisi i informació establides en l'article 120, així com demanar la presentació dels comptes i altres documents a retre per les entitats del sistema al Tribunal de Comptes.


Complementary Content
${loading}