Bonificacións hostalaría

Bonificacións para traballadores fixos descontinuos de empresas pertencentes aos sectores de turismo, comercio e hostalería vinculados á actividade turística. (Artigo 13 do Real Decreto-Lei 7/2020).


1. Que empresas se poden aplicar a devandita bonificación?

As empresas, excluídas as pertencentes ao sector público, dedicadas a actividades encadradas nos sectores do turismo, así como os do comercio e hostalaría, sempre que se encontren vinculadas ao devandito sector do turismo, e que xeren actividade produtiva nos meses de febreiro, marzo, abril, maio, xuño e que inicien ou manteñan a alta durante os devanditos meses a ocupación dos traballadores con contratos de carácter fixos descontinuos.

2. En que consiste a bonificación?

A bonificación será do 50 % das cotas empresariais á Seguridade Social por continxencias comúns, así como polos conceptos de recadación conxunta de desemprego, Fogasa e formación profesional.

3. Pódese aplicar esta bonificación en todo o territorio nacional?

A bonificación regulamentada no artigo 13 do Real Decreto-Lei 7/2020  e prorrogada na disposición adicional cuarta do Real Decreto-Lei  25/2020 será de aplicación en todo o territorio nacional para os meses de febreiro, marzo, abril, maio, xuño, xullo, agosto, setembro e outubro de 2020,  agás nas comunidades autónomas de Illes Balears e Canarias, onde durante os meses de febreiro e marzo de 2020, será de aplicación a bonificación establecida no Artigo 2 do Real Decreto-Lei 12/2019 do 11 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os efectos da apertura de procedementos de insolvencia do grupo empresarial Thomas Cook.

4. Que actuacións se deben realizar para que se calcule a bonificación na liquidación de cotas?

Para que resulte de aplicación a bonificación establecida pare este colectivo, requírese por parte da empresa a previa presentación da declaración responsable. Esta  declaración responsable consiste na anotación do valor 017-TURISMO-COMERC-HOSTALERÍA.C/FIJ.DISCONT.TURISMHOST.C.FIJ.D- no campo CAUSA DE PECULIARIDADE DE CONTIZACIÓN, respecto de cada CCC e mes de devindicación afectada.
A presentación das declaracións responsables ás que se refire este artigo deberanse realizar a través do Sistema de remisión electrónica de datos no ámbito da Seguridade Social (Sistema RED), regulamentado na Orde ESS/484/2013, do 26 de marzo.

Ademais deberase informar, respecto aos traballadores aos que resulte de aplicación, o valor 420 no campo TIPO SITUACIÓN ADICIONAL, coas seguintes particularidades:

 • Traballadores de empresas non radicadas nas Comunidades Autónomas de Illes Balears e Canarias durante os meses de febreiro, marzo, abril, maio, xuño, xullo, agosto, setembro e outubro de 2020 (RDL 7/2020 e RDL 25/2020):
  • Será suficiente coa comunicación dun único rexistro con TIPO de SAA 420 con DATA DENDE do mes de febreiro. Tamén existe a posibilidade de comunicar un rexistro TIPO SAA 420 en cada un dos meses indicados. É dicir, poderanse anotar de forma independente entre si.
 • Traballadores de empresas non radicadas nas Comunidades Autónomas de Illes Balears e Canarias:
  • Exclúese desta norma (RDL 7/2020)  a incentivación dos meses de febreiro e marzo ás empresas radicadas nas Comunidades Autónomas de Illes Balears e Canarias, xa bonificados consonte ao establecido no artigo 2 do Real Decreto Lei 12/2019, do 11 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os efectos da apertura de procedementos de insolvencia do grupo empresarial Thomas Cook.
  • Ao abeiro do Real Decreto-Lei 7/2020 e Real Decreto Lei 25/2020, resúltalles de aplicación as bonificacións correspondentes aos meses de abril, maio e xuño, xullo, agosto, setembro e outubro de 2020. Para a identificación destes traballadores de alta durante os meses de abril a xuño de 2020, será suficiente coa comunicación realizada, no seu momento, do valor 420 do campo TIPO SAA con DATA DENDE o mes de febreiro ou marzo. Non obstante, de igual xeito ao xa indicado, tamén existe a posibilidade de comunicación dun rexistro TIPO SAA 420 en cada un dos meses bonificados.


5. Quen debe anotar o valor 017 no campo CAUSA DE PECULIARIDADE DE COTIZACIÓN?

As empresas deberán anotar o valor 017 - TURISMO-COMERC- HOSTALERÍA C/FIJ. DISCONT., a través do SISTEMA RED, naqueles CCC con valor 79xx no campo ACTIVIDADE ECONÓMICA (CNAE).


En cambio serán os usuarios da  Tesourería Xeral da Seguridade Social ou ISM, os que poderán anotar o devandito valor nos CCC con actividades encadradas no sector do comercio e a hostalería (55xx e 56xx) do campo CNAE.


Como excepción, aquelas empresas con CCC pertencentes á Comunidade Autónoma de Illes Balears, poderán anotar os rexistros o valor 017 no campo CAUSA DE PECULIARIDADE DE COTIZACIÓN para os CCC con valores de CNAE. 79xx, 46xx, 47xx, 55xx e 56xx.

6. Cando estará dispoñible a anotación do devandito valor?

 • O devandito valor poderá anotarse a partir do día 25 de marzo.
 • Para os meses de febreiro e marzo de 2020 o prazo para a comunicación estenderase ata o día 29 de abril de 2020.
 • E para abril, maio e xuño 2020, os prazos de comunicación serán os seguintes:
  Comunicación previa: ata 60 días da DATA DENDE do rexistro con TIPO SAA 420
  Resto de comunicacións: Durante todo o mes natural correspondente á DATA DENDE e ata o penúltimo día do prazo regulamentario de ingreso.

7. Debo realizar algunha outra actuación para que se calcule a bonificación na liquidación de cotas?

Non, esta bonificación calcularase automaticamente polo sistema, unha vez que se comunique a situación adicional 420. No suposto no que a liquidación xa estivese confirmada, deberá mecanizar a situación adicional e solicitar a rectificación da liquidación para que se aplique a bonificación á devandita liquidación.

No suposto no que no momento no que estea dispoñible a anotación do valor 420 non se puidese realizar a actuación indicada no parágrafo anterior, poderase solicitar a correspondente devolución de cotas.

8. Que supón a anotación do devandito valor?

A anotación, por parte dos autorizados RED, dos rexistros con valor 420 constitúe unha declaración responsable de que se cumpren todos e cada un dos requisitos esixidos para o acceso ao devandito beneficio e non concorren ningunha das exclusións que determinarían o non acceso a este.

Unicamente se deberán anotar os rexistros con valor 420 cando concorran todas e cada unha das condicións e requisitos esixidos no citado artigo 13 do Real Decreto Lei 7/2020 ou disposición adicional cuarta do  Real Decreto-Lei 25/2020, así como no resto de normativa de aplicación para o acceso e mantemento ás deducións de cotas, así como cando non concorra calquera das exclusións aplicables ao beneficio de que se trata.

Complementary Content
${loading}