Bonificacións hostalaría

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

1. Que empresas se poden aplicar a devandita bonificación?

As empresas, excluídas as pertencentes ao sector público, dedicadas a actividades encadradas nos sectores do turismo, así como os do comercio e hostalaría, sempre que se encontren vinculadas ao devandito sector do turismo, e que xeren actividade produtiva nos meses de febreiro, marzo, abril, maio, xuño e que inicien ou manteñan a alta durante os devanditos meses a ocupación dos traballadores con contratos de carácter fixos descontinuos.

2. En que consiste a bonificación?

A bonificación será do 50 % das cotas empresariais á Seguridade Social por continxencias comúns, así como polos conceptos de recadación conxunta de desemprego, Fogasa e formación profesional.

3. Pódese aplicar esta bonificación en todo o territorio nacional?

A bonificación regulada no artigo 13 será de aplicación en todo o territorio nacional, agás nas comunidades autónomas de Illes Balears e Canarias, durante os meses de febreiro e marzo de 2020, onde será de aplicación nos citados meses, a bonificación establecida no artigo dous do Real decreto lei 12/2019 do 11 de outubro polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os efectos da apertura de procedementos de insolvencia do grupo empresarial Thomas Cook.

4. Que actuacións se deben realizar para que se calcule a bonificación na liquidación de cotas?

Deberase informar, respecto aos traballadores aos que resulte de aplicación, o valor 420 no campo TIPO SITUACIÓN ADICIONAL, coas seguintes particularidades:

  • Traballadores de empresas non radicadas nas Comunidades Autónomas de Illes Balears e Canarias durante os meses de febreiro, marzo, abril, maio e xuño:

Será suficiente coa comunicación dun único rexistro con TIPO de SAA 420 con DATA DENDE do mes de febreiro. Tamén existe a posibilidade de comunicar un rexistro TIPO SAA 420 en cada un dos meses indicados. É dicir, poderanse anotar de forma independente entre si.

  • Traballadores de empresas non radicadas nas Comunidades Autónomas de Illes Balears e Canarias:
    • Exclúese desta norma a incentivación dos meses de febreiro e marzo ás empresas radicadas nas Comunidades Autónomas de Illes Balears e Canarias, xa bonificados consonte ao establecido no artigo 2 do Real Decreto Lei 12/2019, do 11 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os efectos da apertura de procedementos de insolvencia do grupo empresarial Thomas Cook.
    • Ao abeiro do Real Decreto-Lei 7/2020, resúltalles de aplicación as bonificacións correspondentes aos meses de abril, maio e xuño/2020. Para identificación destes traballadores de alta durante os meses de abril a xuño de 2020, será suficiente coa comunicación realizada, no seu momento, do valor 420 do campo TIPO SAA con DATA DENDE do mes de febreiro ou marzo. Non obstante, de igual xeito ao xa indicado, tamén existe a posibilidade de comunicación dun rexistro TIPO SAA 420 en cada un dos meses bonificados.

5. Que prazo teño para anotar o devandito valor?

O prazo para a comunicación do valor 420 respecto aos meses de febreiro e marzo estenderase ata o día 29 de abril de 2020.
A anotación deste valor respecto dos meses sucesivos poderase realizar ata o último día do prazo de presentación da liquidación correspondente a cada mes.

7. Debo realizar algunha outra actuación para que se calcule a bonificación na liquidación de cotas?

Non, esta bonificación calcularase automaticamente polo sistema, unha vez que se comunique a situación adicional 420. No suposto no que a liquidación xa estivese confirmada, deberá mecanizar a situación adicional e solicitar a rectificación da liquidación para que se aplique a bonificación á devandita liquidación.

No suposto no que no momento no que estea dispoñible a anotación do valor 420 non se puidese realizar a actuación indicada no parágrafo anterior, poderase solicitar a correspondente devolución de cotas.

8. Que supón a anotación do devandito valor?

A anotación, por parte dos autorizados RED, dos rexistros con valor 420 constitúe unha declaración responsable de que se cumpren todos e cada un dos requisitos esixidos para o acceso ao devandito beneficio e non concorren ningunha das exclusións que determinarían o non acceso a este.

Unicamente se deberán anotar os rexistros con valor 420 cando concorran todas e cada unha das condicións e requisitos esixidos no citado artigo 13 do Real Decreto Lei 7/2020, así como no resto de normativa de aplicación para o acceso e mantemento ás deducións de cotas, así como cando non concorra calquera das exclusións aplicables ao beneficio de que se trata.

Complementary Content
${loading}