Represa de terminis

1. Què suposa la represa del còmput dels terminis dels procediments administratius que es van suspendre en la declaració de l’estat d’alarma?

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març,  pel qual es declara l’estat d’alarma, va establir la suspensió del còmput dels terminis administratius a partir del dia 15 de març. Ara, el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma, estableix que, amb efectes des de l’1 de juny de 2020, el còmput d’aquests terminis es reprendrà, o es reiniciarà, si així s’hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues (art. 9). Això suposa que els terminis administratius suspesos el dia 15 de març es continuaran computant a partir del dia 1 de juny, o s’iniciaran novament quan així ho hagués establert una norma amb rang de llei aprovada durant aquest període.

Així mateix, amb efectes des del 4 de juny de 2020, s’alçarà la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions en l’àmbit administratiu. (art. 10)

2. Quins terminis es veuen afectats en l’àmbit de la Tresoreria General de la Seguretat Social per aquesta reanudació?

Els termes i terminis en l’àmbit dels procediments de gestió recaptadora es reprenen en data  1 de juny  en  l’àmbit administratiu, i  des del  4  de juny,  també en l’ordre  processal amb rellevància en els procediments concursals dels quals la TGSS és part.

Es  reprèn, per tant, l’emissió dels actes administratius següents:

  • Reclamacions de deute
  • Providències de constrenyiment
  • Diligències d’embargament
  • Qualsevol altre tràmit recaptador, tant en via voluntària com executiva.

Així mateix, es reprenen o inicien tots els terminis relatius a les notificacions dels actes administratius, tant telemàtiques, com postals.

Així mateix, es reprenen o s’inicia el còmput dels terminis per efectuar al·legacions, aportar documentació o interposar recursos administratius, i també judicials (aquests a partir del dia 4).

3. És necessari sol·licitar la reanudació dels terminis o s’aplicarà automàticament?

No és necessari presentar cap sol·licitud, ja que la reanudació dels terminis s’aplica automàticament d’acord amb el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig.

Complementary Content
${loading}