Risc durant l'embaràs

Pot accedir a la prestació una treballadora que es troba en situació de desocupació?

Per a ser beneficiària d'esta prestació, la treballadora haurà d'estar afiliada i donada d'alta en un règim de la  Seguretat Social.

Conseqüentment, la treballadora que es troba desocupada, que és una situació assimilada a l'alta, no podrà accedir a la prestació.

És incompatible amb el treball la prestació de risc durant l'embaràs?

No. En els casos de pluriactivitat o pluriocupació, la percepció del subsidi és compatible amb el manteniment de les activitats que exercia o que podria començar a desenrotllar després de la suspensió del contracte i que no impliquen risc durant l'embaràs.

És a dir, pot continuar exercint  altres treballs, per compte propi o per compte d'altri, si són compatibles amb el seu estat. No obstant això, la reincorporació a la mateixa empresa o activitat, per desenrotllar un treball compatible amb el seu estat, extingirà la prestació.

Quin és el període màxim de duració de la prestació per risc durant l'embaràs?

No hi ha un període màxim de durada establit. S'abonarà durant el període necessari per a la protecció de la seguretat o de la salut de la treballadora i/o del fetus, i finalitzarà el dia anterior a aquell en què s'inicie la suspensió del contracte de treball per maternitat o el de reincorporació de la dona treballadora al seu lloc de treball anterior o a un altre de compatible amb el seu estat.

Per tant, la durada de la prestació estarà únicament limitada per la mateixa existència del risc.

Qui emet el certificat que acredita l'existència del risc?

La certificació mèdica del fet que les condicions del lloc de treball poden influir negativament en la salut de la treballadora i/o del fetus serà expedida, amb caràcter general, pels servicis mèdics de l'INSS, de l'ISM o de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, en funció de l'Entitat amb què es tinga concertada la cobertura dels riscos professionals.

El procediment s'inicia a instàncies de la interessada mitjançant un informe que s'haurà de sol·licitar al facultatiu del Servici Públic de Salut. Este informe haurà d'acreditar la situació d'embaràs i la data probable del part.

A més, les treballadores  per compte d'altri hauran d'aportar un certificat de l'empresa sobre l'activitat desenrotllada i les condicions del lloc de treball i les treballadores per compte propi hauran d'aportar una declaració sobre l'activitat desenrotllada, així com sobre la inexistència d'una faena o d'una funció en esta activitat compatible amb el seu estat i que puga dur a terme.

En el cas de les treballadores per compte propi, quan naix el dret a la prestació?

El dret al subsidi naix l'endemà de l'emissió de la certificació mèdica de risc, per part dels servicis mèdics de l'entitat gestora o col·laboradora competent, si bé els efectes econòmics es produiran, en tot cas, des de la data de la cessació efectiva en l'activitat professional corresponent.

Les treballadores incloses al RETA que estiguen obligades a això, presentaran la declaració de situació de l'activitat.

Què passa si l'empresa suspén el contracte abans que els servicis mèdics hagen emés la certificació mèdica de risc?

En el cas de treballadores per compte d'altres, el dret naix el mateix dia en què s'inicia la suspensió del contracte de treball, però  l'empresa només podrà declarar el pas de la treballadora afectada a la situació de suspensió del contracte, per risc durant l'embaràs, amb data posterior a l'emissió de la certificació mèdica de risc per part dels servicis mèdics de l'INSS o de la Mútua.

Es pot accedir al subsidi d'incapacitat temporal durant la situació de risc durant l'embaràs?

Només en els casos de pluriocupació o pluriactivitat, quan la situació de risc durant l'embaràs afecte una o alguna de les activitats dutes a terme per la treballadora, però no totes, es podrà accedir al subsidi d'incapacitat temporal en les activitats que continue desenrotllant i  en les que no s'haja declarat el risc.

Des d'una situació de pluriactivitat, en la qual la treballadora està inclosa en diversos règims, podria tindre dret al subsidi en cadascun d'aquests?

Si la situació de risc afecta totes les activitats desenrotllades, la treballadora tindrà dret al subsidi en cada un dels règims, sempre que reunisca els requisits exigits de manera independent en cada un.

Si la situació de risc afecta una o alguna de les activitats dutes a terme per la treballadora, però no totes, únicament tindrà dret al subsidi en el règim en què estan incloses les activitats en què hi ha el risc esmentat. En este cas, el subsidi serà compatible amb el manteniment de les activitats que la treballadora exercia abans o que podria començar a exercir i que no impliquen risc durant l'embaràs.

Complementary Content
${loading}