Prestacions familiars

En una família monoparental, en la qual viu la mare amb els fills, es tenen en compte els ingressos del pare per a tenir dret a l'assignació per fill a càrrec?

La prestació familiar per fill a càrrec és supeditada al fet de no superar un límit determinat d'ingressos, tenint en compte només els ingressos del progenitor que conviu a la unitat familiar.

En els supòsits de nul·litat, separació o divorci, es computa la pensió compensatòria per al cònjuge fixada en la resolució judicial corresponent.

Si una persona està percebent una prestació per fill a càrrec, continua percebent la prestació si el fill comença a treballar i a percebre un salari?

Es considera que el fill o el menor acollit està a càrrec del beneficiari, encara que realitzi un treball lucratiu, per compte d'altri o pel seu compte, sempre que continuï convivint amb el beneficiari de la prestació i que els seus ingressos percebuts en concepte de rendiment del treball no superin el 100% del salari mínim interprofessional vigent en cada moment, en còmput t anual.

Si els ingressos del fill són superiors als del paràgraf anterior, s'extingeix la prestació econòmica per cessament en la dependència econòmica del causant (fill) respecte del beneficiari.

Té la consideració de cotitzat a la Seguretat Social el període d'excedència gaudit durant 6 mesos per tenir cura del fill després de la baixa de maternitat?

El període computable com a efectivament cotitzat és el que correspon als 3 primers anys del període d'excedència del qual gaudeix el treballador, d'acord amb l'|art.  46.3 de l'Estatut dels Treballadors, per tenir cura de cada fill o menor acollit.
 
Si no s'arriben a gaudir completament els períodes assenyalats en els apartats anteriors, només es computarà com a cotitzat el període efectivament gaudit.

En cas d’adopció de dos nens nascuts fora d’Espanya, Hi ha dret a la prestació per adopció múltiple?

Per tal de causar dret a la prestació per adopció múltiple, es considera produït a Espanya el naixement o l'adopció que tinga lloc a l'estranger quan s'acredite que el fill s'ha integrat de manera immediata en un nucli familiar amb residència en territori espanyol.

 
Complementary Content
${loading}