Prestacions familiars

En una família monoparental, en la qual viu la mare amb els fills, es tenen en compte els ingressos del pare per a tindre dret a l'assignació per fill a càrrec?

La prestació familiar per fill a càrrec és supeditada al fet de no superar un límit determinat d'ingressos, tenint en compte només els ingressos del progenitor que conviu a la unitat familiar.

En els supòsits de nul·litat, separació o divorci, es computa la pensió compensatòria per al cònjuge fixada en la resolució judicial corresponent.

Si una persona està percebent una prestació per fill a càrrec, continua percebent la prestació si el fill comença a treballar i percebre un salari?

No es perdrà la condició de fill o menor acollit a càrrec per realitzar un treball lucratiu, per compte aliè o propi, sempre que continue convivint amb el beneficiari de la prestació i que els ingressos anuals en concepte de rendiments del treball no superen el 100% del salari mínim interprofessional, vigent a cada moment, en còmput anual.

Si els ingressos del fill foren superiors als del paràgraf anterior, s'extingirà la prestació econòmica per cessament en la dependència econòmica del causant (fill) respecte del beneficiari.

Es considera com cotitzat a la Seguretat Social el període d'excedència gaudit durant 6 mesos per a cuidar del fill després de la baixa de maternitat?

El període computable com a efectivament cotitzat és el que correspon als 3 primers anys del període d'excedència del qual gaudix el treballador, d'acord amb l'|art.  46.3 de l'Estatut dels Treballadors, per a tindre cura de cada fill o menor acollit.
 
Si no s'arriben a gaudir completament els períodes assenyalats en els apartats anteriors, només es computarà com a cotitzat el període efectivament gaudit.

En cas d’adopció de dos nens nascuts fora d’Espanya, hi ha dret a la prestació per adopció múltiple?

Per tal de causar dret a la prestació per adopció múltiple, es considera produït a Espanya el naixement o l'adopció que tinga lloc a l'estranger quan s'acredite que el fill s'ha integrat de manera immediata en un nucli familiar amb residència en territori espanyol.

 
Complementary Content
${loading}