Desocupació

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

1. De quines mesures específiques de protecció per desocupació disposen els treballadors afectats per ERTO?

  • Del reconeixement del dret a la prestació contributiva per desocupació, encara que no tinguen el període d’ocupació cotitzat mínim necessari per a això.

  • No computarà el temps en què es perceba la prestació de desocupació de nivell contributiu que porte la seua causa immediata en les circumstàncies extraordinàries, a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció establits.

2. Què passa amb les persones treballadores afectades si en el moment de l’adopció de la decisió empresarial tenen suspés un dret anterior a prestació o subsidi de desocupació?

Igualment se’ls reconeixerà un nou dret a la prestació contributiva per desocupació.

3. Amb quina quantia es reconeixerà el nou dret a la prestació contributiva per desocupació?

La quantia serà el 70 % de la mitjana de les bases dels últims 180 dies cotitzats o, si no n’hi ha, del període de temps inferior immediatament anterior a la situació legal de desocupació, treballats a l’empara de la relació laboral afectada per les circumstàncies extraordinàries que han originat directament la suspensió del contracte o la reducció de la jornada de treball.

4. Amb quina duració es reconeixerà el nou dret a la prestació contributiva per desocupació?

La duració de la prestació s’estendrà fins a l’acabament del període de suspensió del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball que s’origina.

5. Per a persones sòcies treballadores de cooperatives, hi ha alguna protecció específica?

S’acorden les mateixes mesures que per a treballadors afectats per un ERTO a aquelles persones que tinguen la condició de sòcies treballadores de societats laborals i de cooperatives que hagen cotitzat per desocupació.

6. S’atorga alguna protecció específica per als treballadors fixos discontinus?

Als treballadors i treballadores fixos discontinus que hagen vist suspesos els seus contractes de treball com a conseqüència de l’impacte de la COVID-19 durant períodes que, en cas de no haver-se presentat esta circumstància extraordinària, hagueren sigut d’activitat, se’ls reposarà la prestació de desocupació fins a 90 dies  quan tornen a trobar-se en situació legal de desocupació.

8. Què passa amb les sol·licituds d’alta inicial o represa de la prestació i el subsidi de desocupació si es realitzen fora dels terminis establits legalment?

Durant el període de vigència de les mesures extraordinàries, no implicarà que es reduïsca la duració del dret a la prestació corresponent.

9. Què he de fer si sóc beneficiari de subsidi de desocupació i he de presentar una sol·licitud de pròrroga juntament amb la documentació acreditativa del manteniment dels requisits d’accés?

Durant el període de vigència de les mesures extraordinàries es prorrogarà d’ofici per l’entitat gestora, per la qual cosa l’interessat no haurà de presentar la sol·licitud de pròrroga.

Tal com establix la disposició final desena del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, esta mesura es mantindrà en vigor fins a un mes després de la fi de la vigència de la declaració de l’estat d’alarma, tret que el Govern decidisca prorrogar-lo mitjançant reial decret llei. Per tant, fins que transcórrega un mes des de la data d’acabament de l’estat d’alarma, l’ISM prorrogarà d’ofici tots els subsidis susceptibles de pròrroga, sempre que el dret semestral previ s’haja exhaurit després del dia 31 de gener.

Transcorregut el mes següent a l’acabament de l’estat d’alarma, els beneficiaris han de presentar la sol·licitud de la pròrroga del subsidi en els termes establits a l’article 276.2 del TRLGSS.

10. Què he de fer si sóc perceptor del subsidi per a treballadors majors de cinquanta-dos anys i he de presentar davant de l’entitat gestora la declaració de rendes?

Durant el període de vigència de les mesures extraordinàries, no s’interromprà el pagament del subsidi i de la cotització a la Seguretat Social encara que la presentació de la preceptiva declaració anual de rendes es realitze fora del termini establit legalment.

Tal com establix la disposició final desena del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, esta mesura es mantindrà en vigor fins a un mes després de la fi de la vigència de la declaració de l’estat d’alarma, tret que el Govern decidisca prorrogar-lo mitjançant reial decret llei.

Durant el període assenyalat al paràgraf anterior, el pagament dels subsidis per a majors de 52 anys i la cotització a la Seguretat Social es mantindrà per l’ISM, encara que els seus beneficiaris no realitzen la declaració anual de rendes. Això s’aplicarà a tots aquells subsidis en els quals els dotze mesos des de la data del naixement del dret o des de la data de la seua última represa s’hagen complit el dia 23 de febrer de 2020 o posteriorment.

Transcorregut el període esmentat, les persones beneficiàries del subsidi per a majors de 52 anys han de presentar la declaració anual de rendes en els termes establits a l’article 276.3 del TRLGSS. En el cas d’aquelles persones que hagueren hagut de presentar la declaració durant la vigència de l’estat d’alarma, se’ls citarà per formalitzar la declaració.

11. M’he d’inscriure com a demandant d’ocupació per a sol·licitar la prestació o subsidi de desocupació si no estic en un ERTO?

Els servicis autonòmics d’ocupació estan adoptant mesures per a permetre la inscripció telefònica o per canal web. Comprove les instruccions del servici públic d’ocupació de la seua comunitat autònoma per a la renovació o l’alta de la demanda d’ocupació.

12. Quina és l’entitat gestora competent?

Depenent del règim de seguretat social en què es trobe, serà el SEPE o l’ISM per als treballadors del mar.

7. Com se sol·licita la prestació de desocupació

14. Com comunicar les modificacions ERTO

A continuació, trobarà una Guia Bàsica per comunicar les MODIFICACIONS  que es realitzen sobre els ERTO, degudes a la incorporació progressiva de l’activitat:

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Guía Básica Modificaciones Medidas ISM Descargar documento Guía Básica Modificaciones Medidas ISM. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,590 KB) 21/05/2020
Esquema cuadro variaciones ERTE Descargar documento Esquema cuadro variaciones ERTE. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,275 KB) 21/05/2020

13. Puc donar de baixa de l’ERTO algun treballador que hi estava inclòs?

Sí, així que es vagen incorporant al treball, els pot donar de baixa de l’ERTO, però mantenint-los en l’ocupació.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Guía básica FIN ERTE Descargar documento Guía básica FIN ERTE. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,507 KB) 27/04/2020
Guía básica BAJAS ERTE Descargar documento Guía básica BAJAS ERTE. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,506 KB) 27/04/2020
Complementary Content
${loading}