Restablecemento de prazos

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

1. Que supón a restablecemento do cómputo dos prazos dos procedementos administrativos que foron suspendidos na declaración do estado de alarma?

O Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo,  polo que se declara o estado de alarma, estableceu a suspensión do cómputo dos prazos administrativos a partir do día 15 de marzo. Agora o Real Decreto 537/2020, do 22 de maio, polo que se prorroga o estado de alarma establece que, con efectos dende o 1 de xuño de 2020, o cómputo destes prazos restablecerase, ou reiniciarase, se así se previñese nunha norma con rango de lei aprobada durante a vixencia do estado de alarma e as súas prórrogas (art. 9). Isto supón que os prazos administrativos suspendidos o día 15 de marzo continuarán computándose a partir do día 1 de xuño, ou se iniciarán novamente cando así o establecese unha norma con rango de lei aprobada durante este período.

Así mesmo, con efectos dende o 4 de xuño de 2020, alzarase a suspensión dos prazos de prescrición e caducidade de dereitos e accións no ámbito administrativo. (art. 10)

2. Que prazos se ven afectados no ámbito da Tesourería Xeral da Seguridade Social por este restablecemento?

Os termos e prazos no ámbito dos procedementos de xestión da recadación, restablécense con data  1 de xuño,  no  ámbito administrativo e,  dende o  4  de xuño,  tamén na orde  procesual con relevancia nos procedementos concursais nos que a TGSS é parte.

  Restablécese, polo tanto, a emisión dos seguintes actos administrativos:

  • Reclamacións de débeda
  • Providencias de constrinximento
  • Dilixencias de embargo
  • Calquera outro trámite recadatorio, tanto en vía voluntaria coma executiva.

Así mesmo, restablécense ou inician todos os prazos relativos ás notificacións dos actos administrativos, tanto telemáticas coma postais.

Así mesmo, restablécese ou se inicia o cómputo dos prazos para efectuar alegacións, achegar documentación ou interpoñer recursos administrativos, así como xudiciais (estes a partir do día 4).

3. É necesario solicitar o restablecemento dos prazos ou se aplica automaticamente?

Non é necesario presentar ningunha solicitude, xa que o restablecemento dos prazos se aplica automaticamente de acordo do Real Decreto 537/2020, do 22 de marzo.

8. Que sucede se non se ingresan as cotizacións mensuais?

No caso de non ser ingresadas as cotizacións nos prazos establecidos, aplicaríase a recarga correspondente. Non obstante, a reclamación de débeda non se notificará ata que finalice a interrupción de prazos establecida como consecuencia da declaración do estado de alarma.

Complementary Content
${loading}