Desemprego

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

1. Con que medidas específicas de protección por desemprego contan os traballadores afectados por ERTE?

  • O recoñecemento do dereito á prestación contributiva por desemprego, aínda que carezan do período de ocupación cotizada mínimo necesario para iso.

  • Non computará o tempo en que se perciba a prestación por desemprego de nivel contributivo que traia a súa causa inmediata nas circunstancias extraordinarias, para os efectos de consumir os períodos máximos de percepción establecidos.

2. Que pasa coas persoas traballadoras afectadas se no momento da adopción da decisión empresarial suspendesen un dereito anterior a prestación ou subsidio por desemprego?

Igualmente se lles recoñecerá un novo dereito á prestación contributiva por desemprego.

3. Con que contía se recoñecerá o novo dereito á prestación contributiva por desemprego.

A contía será o 70% da media das bases dos últimos 180 días cotizados ou, no seu defecto, do período de tempo inferior, inmediatamente anterior á situación legal de desemprego, traballados ao abeiro da relación laboral afectada polas circunstancias extraordinarias que orixinaron directamente a suspensión do contrato ou a redución da xornada de traballo.

4. Con que duración se recoñecerá o novo dereito á prestación contributiva por desemprego.

A duración da prestación estenderase ata a finalización do período de suspensión do contrato de traballo ou de redución temporal da xornada de traballo das que trae causa.

5. Para persoas socias traballadoras de cooperativas existe algunha protección específica?

Acórdanse as mesmas medidas que para traballadores afectados por un ERTE a aquelas persoas que teñan a condición de socias traballadoras de sociedades laborais e de cooperativas que cotizasen por desemprego.

6. Outórgase algunha protección específica para os traballadores fixos descontinuos?

Aos traballadores e traballadoras fixos descontinuos que visen suspendidos os seus contratos de traballo como consecuencia do impacto do COVID-19 durante períodos que, en caso de non concorrer a devandita circunstancia extraordinaria, fosen de actividade, repoñeráselles a prestación por desemprego ata 90 días,  cando volvan encontrarse en situación legal de desemprego.

8. Que pasa coas solicitudes de alta inicial ou de retomar a prestación e o subsidio por desemprego se se realizan fóra dos prazos establecidos legalmente?

Durante o período de vixencia das medidas extraordinarias, non implicará que se reduza a duración do dereito á prestación correspondente.

9. Que teño que facer se son beneficiario de subsidio de desemprego e teño que presentar unha solicitude de prórroga xunto coa documentación acreditativa do mantemento dos requisitos de acceso?

Durante o período de vixencia das medidas extraordinarias, prorrogarase de oficio pola entidade xestora, polo que o interesado non terá que presentar a solicitude de prórroga.

Tal como establece a disposición final décima do Real Decreto-Lei 8/2020, do 17 de marzo, esta medida manterase en vigor ata un mes despois do fin da vixencia da declaración do estado de alarma, salvo que o Goberno decidise prorrogala mediante real decreto-lei, polo tanto, ata que transcorra un mes dende a data de finalización do estado de alarma, o ISM prorrogará de oficio todos os subsidios susceptibles de prórroga, sempre que o dereito semestral previo se esgotase con posterioridade ao día 31 de xaneiro.

Transcorrido o mes seguinte á finalización do estado de alarma, os beneficiarios deberán presentar a solicitude da prórroga do subsidio nos termos establecidos no artigo 276.2 do TRLGSS.

10. Que teño que facer se son perceptor do subsidio para traballadores maiores de cincuenta e dous anos e teño que presentar ante a entidade xestora a declaración de rendas?

Durante o período de vixencia das medidas extraordinarias, non se interromperá o pagamento do subsidio e da cotización á Seguridade Social aínda cando a presentación da preceptiva declaración anual de rendas se realice fóra do prazo establecido legalmente.

Tal como establece a disposición final décima do Real Decreto-Lei 8/2020, do 17 de marzo, esta medida manterase en vigor ata un mes despois do fin da vixencia da declaración do estado de alarma, salvo que o Goberno decidise prorrogala mediante real decreto-lei.

Durante o período sinalado no parágrafo anterior, o pagamento dos subsidios para maiores de 52 anos e a cotización á Seguridade Social manterase polo ISM aínda que os seus beneficiarios non realicen a declaración anual de rendas. Isto aplicarase a todos aqueles subsidios nos que os doce meses dende a data do nacemento do dereito ou dende a data do seu último restablecemento se cumprisen o día 23 de febreiro de 2020 ou con posterioridade.

Transcorrido o período citado as persoas beneficiarias do subsidio para maiores de 52 anos deberán presentar a declaración anual de rendas nos termos establecidos no artigo 276.3 do TRLGSS. No caso daquelas persoas que debesen presentar a declaración durante a vixencia do estado de alarma, citaráselles para formalizar a devandita declaración.

11. Teño que inscribirme como demandante de emprego para solicitar a prestación ou subsidio por desemprego se non estou nun ERTE?

Os servizos autonómicos de emprego están adoptando medidas para permitir a inscrición telefónica ou por canle web. Comprobe as instrucións do servizo público de emprego da súa comunidade autónoma para a renovación ou a alta da demanda de emprego.

12. Quen é a entidade xestora competente?

Dependendo do réxime de seguridade social en que se encontre será o SEPE ou o ISM para os traballadores do mar.

7. Como se solicita a prestación por desemprego

14. Como comunicar as modificacións ERTE

A continuación encontrará unha Guía Básica para comunicar as MODIFICACIÓNS  que se realicen sobre os ERTE, debidas á incorporación progresiva da actividade:

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Guía Básica Modificaciones Medidas ISM Descargar documento Guía Básica Modificaciones Medidas ISM. O documento abrirase nunha ventá nova.(PDF,590 KB) 21/05/2020
Esquema cuadro variaciones ERTE Descargar documento Esquema cuadro variaciones ERTE. O documento abrirase nunha ventá nova.(PDF,275 KB) 21/05/2020

13. Podo dar de baixa no ERTE algún traballador que se encontraba incluído nel?

Si, segundo se vaian incorporando ao traballo pode ir dándoos de baixa do ERTE, pero manténdolle no emprego.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Guía básica FIN ERTE Descargar documento Guía básica FIN ERTE. O documento abrirase nunha ventá nova.(PDF,507 KB) 27/04/2020
Guía básica BAJAS ERTE Descargar documento Guía básica BAJAS ERTE. O documento abrirase nunha ventá nova.(PDF,506 KB) 27/04/2020
Complementary Content
${loading}