Moratòria i Ajornament en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

1. Quines mesures concretes es recullen en el Reial Decret Llei 11/2020 a favor dels autònoms?

 • El Reial Decret Llei 11/2020 establix per als treballadors per compte propi:
  A l’article 34, moratòries de les cotitzacions socials a la Seguretat Social, de sis mesos, sense interés, corresponent als mesos de maig, juny i juliol de 2020.
 • A l’article 35, ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social amb un termini reglamentari d’ingrés que tinga lloc els mesos d’abril, maig i juny de 2020, i serà d’aplicació un interés del 0,5 %.

L’Orde ISM/371/2020, de 24 d’abril desplega l’article 34 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19.

En eixa Orde es determinen les activitats econòmiques que s’hi podran acollir, d’acord amb la vigent Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-2009).

Eixes activitats són les següents:

119 (Altres cultius no perennes).
129 (Altres cultius perennes).
1812 (Altres activitats d’impressió i arts gràfiques).
2512 (Fabricació de fusteria metàl·lica).
4322 (Fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat).
4332 (Instal·lació de fusteria).
4711 (Comerç a la menuda en establiments no especialitzats, amb predomini en productes alimentaris, begudes i tabac).
4719 (Un altre comerç a la menuda en establiments no especialitzats).
4724 (Comerç a la menuda de pa i productes de panaderia, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats).
7311 (Agències de publicitat).
8623 (Activitats odontològiques).
9602 (Perruqueria i altres tractaments de bellesa).

2. Ajornament o moratòria?

Respecte de les cotitzacions corresponents al mes d’abril, només és possible sol·licitar ajornament de pagament. Respecte de les cotitzacions corresponents als mesos de maig i juny, els treballadors autònoms l’activitat dels quals no es trobe suspesa en ocasió de l’estat d’alarma i estiga inclosa entre les relacionades en l’Orde ISM/371/2020, de 24 d’abril podran optar entre sol·licitar una moratòria o l’ajornament del pagament, segons convinga. Les cotitzacions corresponents al mes de juliol només podran ser objecte de moratòria, si es complixen els requisits d’activitat exigits per a això.

3. En quins terminis he de presentar les sol·licituds?

Tant les moratòries com els ajornaments s’han de sol·licitar abans del transcurs dels deu primers dies naturals del termini reglamentari d’ingrés.

Per tant, aquells treballadors inclosos en el Règim Especial per a Treballadors per Compte Propi o Autònoms que així ho desitgen, i sempre que es presenten les condicions establides per a l’accés tant a les moratòries com als ajornaments indicats, podran:

 1. Sol·licitar, fins al pròxim dia 10 d’abril, l’ajornament en el pagament de les quotes corresponents al mes d’abril de 2020, i 
 2. Sol·licitar, del dia 1 al dia 10 de maig, la moratòria de 6 mesos, sense interés, en el pagament de la quota corresponent al mes de maig o, si no, l’ajornament de les quotes d'eixe mes de maig, que implicaria l’ingrés en termini reglamentari de les quotes per accident de treball i malaltia professional, i 
 3. Sol·licitar, del dia 1 al dia 10 de juny, la moratòria de 6 mesos, sense interés, en el pagament de la quota corresponent al mes de juny o, si no, l’ajornament de les quotes d'eixe mes de maig, que implicaria l’ingrés en termini reglamentari de les quotes per accident de treball i malaltia professional, i 
 4. Sol·licitar, del dia 1 al dia 10 de juliol, la moratòria de 6 mesos, sense interés, en el pagament de la quota corresponent al mes de juliol.

Finalment, cal assenyalar que aquells treballadors autònoms a qui se’ls reconega la prestació extraordinària per cessació en l’activitat a què es referix l’article 17 del Reial Decret Llei 8/2020 no han de cotitzar a la Seguretat Social durant el període que dure l’esmentada prestació.  En cas que se li carreguen al compte estes quotes per no haver sigut reconeguda a temps la prestació per part del corresponent òrgan gestor, eixes quotes seran retornades d’ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual cosa no cal fer, respecte d’estes quotes, cap sol·licitud de moratòria o ajornament.

A més, les quotes corresponents al mes de març, pels dies en què no es reconega la prestació extraordinària per cessació de l’activitat, i que no hagueren sigut ingressades en termini es podran ingressar força de termini sense l’aplicació de recàrrec.

4. Quines quotes poden ser objecte de moratòria en el pagament?

Les cotitzacions socials a la Seguretat Social amb un període de meritació comprés entre els mesos de maig, juny i juliol de 2020.

5. Quant temps es pot demorar el pagament de les quotes?

L’article 34 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, habilita la Tresoreria General de la Seguretat Social a atorgar moratòries de sis mesos, sense interés, a les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, sempre que les activitats que exercisquen no s’hagen suspés amb la declaració de l’estat d’alarma i es complisquen els requisits de l’Orde ISM/371/2020, de 24 d’abril, per la qual es desplega l’article 34 esmentat.

6. Com i on puc sol·licitar la moratòria?

Les sol·licituds de moratòria s’han de presentar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED) regulat en l’Orde ESS/484/2013, en el cas dels treballadors autònoms que tinguen assignat un Autoritzat RED.

A este efecte, el pròxim mes de maig, una vegada establits els requisits i les condicions que s’han de complir per a accedir a la moratòria en el pagament mitjançant Orde del Ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, s’implantarà un nou servici de manera que no faran efecte les sol·licituds que es presenten a través de mitjans diferents dels indicats.

Quan el treballador autònom tinga assignat un Autoritzat RED, no caldrà presentar un document de sol·licitud, o formulari, sinó que serà suficient amb la comunicació de la dada del període, o períodes, de liquidació respecte dels que se sol·licita la moratòria en el pagament, a través del nou servici.

En el cas de treballadors autònoms que no tinguen assignat autoritzat RED, les sol·licituds s’hauran de presentar pels mitjans electrònics disponibles a la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social (SEDESS) a través del formulari disposat en el tràmit “Sol·licitud de Moratòria COVID-19 o de base reduïda per pluriactivitat RETA”.

A fi de simplificar la presentació de les sol·licituds, es podrà presentar una sol·licitud que comprenga diversos períodes de liquidació consecutius, sempre dins d’aquells primers deu dies del mes que es tracte.

La Tresoreria General de la Seguretat Social podrà habilitar qualsevol altre mitjà electrònic diferent del Sistema RED o SEDESS perquè s’efectue la sol·licitud.  En eixe cas, s’informarà oportunament.

7. Quins requisits s’han de complir per a la seua concessió?

Perquè la Tresoreria General de la Seguretat Social atorgue les moratòries en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social, s’han de complir els requisits d’activitat establits en l’Orde ISM/371/2020, de 24 d’abril, per la qual es desplega l’article 34 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19.

8. Quan han d’ingressar els autònoms les quotes afectades per les moratòries?

En el cas dels treballadors autònoms, les quotes corresponents als períodes de liquidació de maig, juny i juliol de 2020 s’han d’ingressar els mesos de novembre de 2020, desembre de 2020 i gener de 2021, respectivament, i de manera simultània amb les quotes d’eixos mateixos mesos.

En el cas dels treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, les quotes corresponents als períodes de liquidació de maig, juny i juliol de 2020 s’han d’ingressar els mesos de desembre de 2020, gener 2021 i febrer de 2021, respectivament, i de manera simultània amb les quotes de novembre de 2020, desembre de 2020 i gener de 2021.

9. Com es comunicarà l’atorgament de la moratòria en el pagament de quotes?

Es considerarà realitzada esta comunicació amb l’efectiva aplicació de la moratòria en les liquidacions que es practiquen a partir del moment en què es presente la sol·licitud. No es remetran, per tant, resolucions ni comunicacions específiques sobre l’atorgament de la moratòria.

10. Quin deute puc ajornar?

Es pot sol·licitar l’ajornament de les quotes corresponents als mesos d’abril, maig i juny.

11. En quin termini cal presentar la sol·licitud d’ajornament COVID?

Per als Treballadors inclosos en el Règim especial de Treballadors Autònoms o per compte propi, la sol·licitud s’ha de presentar en els terminis següents:

 1. Entre l’1 i el 10 d’abril, quan l’ajornament que se sol·licite siga el de les quotes corresponents al període de liquidació d’abril.
 2. Entre l’1 i el 10 de maig, quan l’ajornament que se sol·licite siga el de les quotes corresponents al període de liquidació de maig. 
 3. Entre l’1 i el 10 de juny, quan l’ajornament que se sol·licite siga el de les quotes corresponents al període de liquidació de juny.

Les sol·licituds d’ajornament que es presenten posteriorment als terminis indicats respecte del mes corrent seran considerades extemporànies a l’efecte d’obtenir un ajornament COVID amb interés reduït, per la qual cosa resultarà d’aplicació l’interés de demora.

12. Si soc un treballador per compte propi del règim especial dels Treballadors del Mar quins terminis tinc per a sol·licitar l’Ajornament?

Seran aplicables a les sol·licituds d’ajornament que es presenten respecte de treballadors per compte propi les mateixes regles i consideracions realitzades per a les sol·licituds referides a empreses.

14. Quins requisits cal complir per a sol·licitar l’ajornament a causa de la COVID-19?

En primer lloc, cal que el treballador autònom es trobe al corrent de pagament de les seues obligacions amb la Seguretat Social, però, a més, és necessari:

 1. no podran tindre un ajornament en vigor per deutes corresponents a períodes anteriors al mes de març
 2. la sol·licitud s’ha de cursar en els terminis assenyalats al Reial Decret Llei 11/2020, i
 3. a través de les vies assenyalades a l’apartat anterior.

Si no es complix algun d’estos requisits recollits als apartats a), b) o c), la sol·licitud d’ajornament que es presente es tramitarà i resoldrà d’acord amb el procediment general, i s’aplicarà el tipus d’interés de demora a què es referix l’article 23.5 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

15. En quines condicions es concedix l’ajornament COVID del deute amb la Seguretat Social?

L’ajornament COVID es tramitarà i resoldrà d’acord amb el procediment general, i serà d’aplicació un interés del 0,5 % en lloc de l’interés de demora vigent en cada moment, que és el dels ajornaments ordinaris (art. 23.5 del Reial Decret llei 8/2015).

Seran aplicables, per tant, les normes generals que regulen els ajornaments de pagament de deutes de Seguretat Social, així com les condicions exigides per a la seua efectivitat i vigència: la constitució de la garantia oferida quan resulte exigible i la no-generació de deute posteriorment a la concessió de l’ajornament.

16. Quines altres qüestions he de tindre en compte a l’hora d’omplir la sol·licitud d’ajornament COVID?

Quan el treballador autònom siga alhora titular d’una empresa i desitge estendre l’ajornament a les quotes corresponents als treballadors per compte d’altri de l’empresa, cal fer constar eixa circumstància a la mateixa sol·licitud.

17. Com es considera en esta situació si s’està el corrent o no?

Durant la tramitació de les sol·licituds d’ajornament presentades en termini reglamentari, i amb independència de la data en què es dicte la corresponent resolució, no s’originarà cap perjudici a l’interessat a l’efecte de l’obtenció del certificat d’estar al corrent que tingués abans del mes de meritació l’ajornament de la qual se sol·licita, ni després de la concessió es generarà recàrrec pel temps de tràmit de l’ajornament.

18. Són compatibles la moratòria (art. 34) i l’ajornament (art. 35) aprovats pel Reial Decret Llei 11/2020?

Per a les quotes de maig i juny, este ajornament pot resultar una alternativa per a aquells treballadors per compte propi que no puguen accedir a la moratòria, en no complir els requisits d’activitat establits en l’Orde ISM/371/2020, de 24 d’abril, per la qual es desenrotlla l’article 34 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19.

No obstant això, ambdues mesures resulten incompatibles entre si, respecte dels períodes que se sol·liciten per a l’ajornament o la moratòria.

13. Qui ha de presentar les sol·licituds d’ajornament COVID i on?

Per als treballadors per compte propi que no disposen d’Autoritzat RED, han de presentar les sol·licituds d’Ajornament a través del tràmit Ajornament en el pagament de deutes a la Seguretat Social del Registre Electrònic de la Seguretat Social.

L’Autoritzat RED ha de presentar les sol·licituds d’ajornament com a representant del treballador autònom que tinga assignat a través de l’esmentat tràmit del Registre de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

S’incorporarà al Registre Electrònic de la Seu Electrònica de la Seguretat Social el camp corresponent per a especificar que la sol·licitud d’ajornament correspon amb el supòsit del tipus d’interés reduït de l’article 35 del Reial Decret Llei 11/2020, així com la possibilitat d’identificar la condició d’autoritzat red del sol·licitant que actue com a representant del treballador autònom.

Complementary Content
${loading}