Moratoria e Aprazamento no pagamento das cotizacións á Seguridade Social.

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

1. Que medidas concretas se recollen no Real Decreto-Lei 11/2020 a favor dos autónomos?

 • O Real Decreto-Lei 11/2020 establece para os traballadores por conta propia:
  No seu artigo 34, moratorias das cotizacións sociais á Seguridade Social, de seis meses, sen xuros, correspondentes aos meses de maio, xuño e xullo de 2020, e
 • No seu artigo 35, aprazamento no pagamento das súas débedas coa Seguridade Social cuxo prazo regulamentario de ingreso teña lugar nos meses de abril, maio e xuño de 2020, sendo de aplicación un xuro do 0.5%.

A Orde ISM/371/2020, do 24 de abril, vén a desenvolver o artigo 34 do Real Decreto-Lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte á COVID-19.

Na devandita Orde determínanse as actividades económicas que poderán acollerse a ela, de acordo coa vixente Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009).

As devanditas actividades son as seguintes:

119 (Outros cultivos non perennes).
129 (Outros cultivos perennes).
1812 (Outras actividades de impresión e artes gráficas).
2512 (Fabricación de carpintaría metálica).
4322 (Fontanaría, instalacións de sistemas de calefacción e aire acondicionado).
4332 (Instalación de carpintaría).
4711 (Comercio polo miúdo en establecementos non especializados, con predominio en produtos alimenticios, bebidas e tabaco).
4719 (Outro comercio polo miúdo en establecementos non especializados).
4724 (Comercio polo miúdo de pan e produtos de panadaría, confeitaría e pastelaría en establecementos especializados).
7311 (Axencias de publicidade).
8623 (Actividades odontolóxicas).
9602 (Salón de peiteado e outros tratamentos de beleza).

2. Aprazamento ou moratoria?

Respecto das cotizacións correspondentes ao mes de abril, só é posible solicitar aprazamento de pagamento. Respecto das cotizacións correspondentes aos meses de maio e xuño, os traballadores autónomos cuxa actividade non se encontre suspendida con ocasión do estado de alarma e estea incluída entre as relacionadas na Orde ISM/371/2020, do 24 de abril poderán optar entre solicitar unha moratoria ou o aprazamento do pagamento, segundo conveña. As cotizacións correspondentes ao mes de xullo só poderán ser obxecto de moratoria, de cumprirse os requisitos de actividade esixidos para iso.

3. En que prazos debo presentar as solicitudes?

Tanto as moratorias coma os aprazamentos deben solicitarse antes do transcurso dos dez primeiros días naturais do prazo regulamentario de ingreso.

Polo tanto, aqueles traballadores incluídos no Réxime Especial para Traballadores por Conta Propia ou Autónomos que así o desexen, e sempre e cando concorran as condicións establecidas para o acceso tanto ás moratorias coma aos aprazamentos indicados, poderán:

 1. Solicitar ata o próximo día 10 de abril, o aprazamento no pagamento das cotas correspondentes ao mes de marzo de 2020, e 
 2. Solicitar dende o día 1 ao día 10 de maio, a moratoria de 6 meses, sen xuros, no pagamento da cota correspondente ao mes de maio, ou, non seu defecto, o aprazamento das cotas do devandito mes de maio, o que implicaría o ingreso en prazo regulamentario das cotas por accidente de traballo e enfermidade profesional, e 
 3. Solicitar dende o día 1 ao día 10 de xuño, a moratoria de 6 meses, sen xuros, no pagamento da cota correspondente ao mes de xuño, ou, no seu defecto, o aprazamento das cotas do devandito mes de xuño, o que implicaría o ingreso en prazo regulamentario das cotas por accidente de traballo e enfermidade profesional, e 
 4. Solicitar dende o día 1 ao día 10 de xullo, a moratoria de 6 meses, sen xuros, no pagamento da cota correspondente ao mes de xullo.

Por último, hai que sinalar que aqueles traballadores autónomos aos que se lles recoñeza a prestación extraordinaria por cesamento na actividade á que se refire o artigo 17 do Real Decreto-Lei 8/2020, non deben cotizar á Seguridade Social durante o período que dure a citada prestación.  No caso de que se lle carguen na conta as citadas cotas por non ter sido recoñecida a tempo a prestación por parte do correspondente órgano xestor, as devanditas cotas serán devoltas de oficio pola Tesourería Xeneral da Seguridade Social, polo que non se precisa realizar, respecto destas cotas, ningunha solicitude de moratoria ou aprazamento.

Ademais, as cotas correspondentes ao mes de marzo, polos días nos que non se recoñeza a prestación extraordinaria por cesamento da actividade, e que non fosen ingresadas en prazo, poderanse ingresar forza de prazo sen a aplicación de recarga.

4. Que cotas poden ser obxecto de moratoria no pagamento?

As cotizacións sociais á Seguridade Social cuxo período de devindicación abranga os meses de maio, xuño e xullo de 2020.

5. Canto tempo pode demorarse o pagamento das cotas?

O artigo 34 do Real Decreto-Lei 11/2020, do 31 de marzo habilita á Tesourería Xeral da Seguridade Social a outorgar moratorias de seis meses, sen xuros, ás empresas e aos traballadores por conta propia incluídos en calquera réxime da Seguridade Social, sempre que as actividades que realicen non se suspendesen coa declaración do estado de alarma e se cumpran os requisitos da Orde ISM/371/2020, do 24 de abril, pola que se desenvolve o citado artigo 34.

6. Como e onde podo solicitar a moratoria?

As solicitudes de moratoria deberán presentarse a través do Sistema de remisión electrónica de datos no ámbito da Seguridade Social (Sistema RED) regulamentado na Orde ESS/484/2013, no caso dos traballadores autónomos que teñan asignado un Autorizado RED.

Para estes efectos, no próximo mes de maio, unha vez establecidos os requisitos e condicións que deben cumprirse para acceder á moratoria no pagamento mediante Orde do Ministro de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, implantarase un novo servizo de forma que non farán efecto as solicitudes que se presenten a través de medios distintos aos indicados.

Cando o traballador autónomo teña asignado un Autorizado RED, non será necesario presentar un documento de solicitude, ou formulario, senón que será suficiente coa comunicación do dato do período, ou períodos, de liquidación respecto dos que se solicita a moratoria no pagamento, a través do novo servizo.

No caso de traballadores autónomos que non teñan asignado autorizado RED, as solicitudes deberán ser presentadas polos medios electrónicos dispoñibles na sede electrónica da Secretaría de Estado da Seguridade Social (SEDESS) a través do formulario disposto no trámite “Solicitude de Moratoria COVID-19 ou de base reducida por pluriactividade RETA".

Co fin de simplificar a presentación das solicitudes poderase presentar unha solicitude que abranga varios períodos de liquidación consecutivos, sempre dentro deses primeiros dez días do mes de que se trate.

A Tesourería Xeral da Seguridade Social poderá habilitar calquera outro medio electrónico distinto ao Sistema RED ou SEDESS para que se efectúe a solicitude.  Nese caso, informarase oportunamente.

7. Que requisitos se deben cumprir para a súa concesión?

Para que a Tesourería Xeral da Seguridade Social outorgue as moratorias no pagamento das cotizacións á Seguridade Social, débense cumprir os requisitos de actividade establecidos na Orde ISM/371/2020, do 24 de abril, pola que se desenvolve o artigo 34 do Real Decreto-Lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte á COVID-19.

8. Cando se deben ingresar polos autónomos as cotas afectadas polas moratorias?

No caso dos traballadores autónomos, as cotas correspondentes aos períodos de liquidación de maio, xuño e xullo de 2020, deberanse ingresar nos meses de novembro de 2020, decembro de 2020 e xaneiro de 2021, respectivamente, e de forma simultánea coas cotas deses mesmos meses.

No caso dos traballadores autónomos incluídos no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, as cotas correspondentes aos períodos de liquidación de maio, xuño e xullo de 2020, deberanse ingresar nos meses de decembro de 2020, xaneiro de 2021 e febreiro de 2021, respectivamente, e de forma simultánea coas cotas de novembro de 2020, decembro de 2020 e xaneiro de 2021.

9. Como se comunicará o outorgamento da moratoria no pagamento de cotas?

Considerarase realizada a devandita comunicación coa efectiva aplicación da moratoria nas liquidacións que se practiquen a partir do momento en que se presente a solicitude. Non se remitirán, polo tanto, resolucións nin comunicacións específicas sobre o outorgamento da moratoria.

10. Que débeda podo aprazar?

Pódese solicitar o aprazamento das cotas correspondentes aos meses de abril, maio e xuño.

11. En que prazo se debe presentar a solicitude de aprazamento COVID?

Para os Traballadores incluídos no Réxime especial de Traballadores Autónomos ou por conta propia, a solicitude deberá presentarse nos seguintes prazos:

 1. Entre o 1 e o 10 de abril, cando o aprazamento que se solicite sexa o das cotas correspondentes ao período de liquidación de abril.
 2. Entre o 1 e o 10 de maio, cando o aprazamento que se solicite sexa o das cotas correspondentes ao período de liquidación de maio. 
 3. Entre o 1 e o 10 de xuño, cando o aprazamento que se solicite sexa o das cotas correspondentes ao período de liquidación de xuño.

As solicitudes de aprazamento que se presenten con posterioridade aos prazos indicados respecto do mes corrente serán consideradas extemporáneas para os efectos de obter un aprazamento COVID con xuro reducido, polo que resultará de aplicación o xuro de mora.

12. Se son un traballador por conta propia do réxime especial dos Traballadores do Mar, que prazos teño para solicitar o Aprazamento?

Serán aplicables ás solicitudes de aprazamento que se presenten respecto de traballadores por conta propia, as mesmas regras e consideracións realizadas para as solicitudes referidas a empresas.

14. Que requisitos hai que cumprir para solicitar o aprazamento por causa da COVID-19?

En primeiro lugar, é necesario que o traballador autónomo se encontre ao corrente de pagamento das súas obrigas coa Seguridade Social, pero ademais será necesario:

 1. non poderán ter un aprazamento en vigor por débedas correspondentes a períodos anteriores ao mes de marzo.
 2. a solicitude deberá cursarse nos prazos sinalados no Real Decreto-Lei 11/2020, e
 3. a través das vías sinaladas no apartado anterior.

Se non se cumpren ningún destes requisitos recollidos nos apartados a), b) ou c), a solicitude de aprazamento que se presente tramitarase e resolverá de acordo co procedemento xeral, aplicándose o tipo de xuro de mora a que se refire o artigo 23.5 do Real Decreto Lexislativo 8/2015, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

15. En que condicións se concede o aprazamento COVID da débeda coa Seguridade Social?

O aprazamento COVID tramitarase e resolverase de acordo co procedemento xeral, sendo de aplicación un xuro do 0,5% en lugar do xuro de mora vixente en cada momento que é o dos aprazamentos ordinarios (art. 23.5 do Real Decreto Lei 8/2015).

Serán aplicables, polo tanto, as normas xerais que regulamentan os aprazamentos de pagamento de débedas de Seguridade Social así como as condicións esixidas para a súa efectividade e vixencia: a constitución da garantía ofrecida cando resulte esixible e a non xeración de débeda con posterioridade á concesión do aprazamento.

16. Que outras cuestións debo ter en conta á hora de cubrir a solicitude de aprazamento COVID?

Cando o traballador autónomo sexa á vez titular dunha empresa, e desexe estender o aprazamento ás cotas correspondentes aos traballadores por conta allea da empresa, deberá facerse constar a devandita circunstancia na mesma solicitude.

17. Como se considera nesta situación se se está ao corrente ou non?

Durante a tramitación das solicitudes de aprazamento presentadas en prazo regulamentario, e con independencia da data en que se dite a correspondente resolución, non se orixinará prexuízo ningún ao interesado para os efectos da obtención do certificado de estar ao corrente que tivera con anterioridade ao mes de devindicación cuxo aprazamento se solicita, nin tras a concesión se xerará recarga polo tempo de trámite do aprazamento.

18. Son compatibles a moratoria (art. 34) e o aprazamento (art. 35) aprobados polo Real Decreto-Lei 11/2020?

Para as cotas de maio e xuño, este aprazamento pode resultar unha alternativa para aqueles traballadores por conta propia que non poidan acceder á moratoria, ao non cumprir os requisitos de actividade establecidos na Orde ISM/371/2020, do 24 de abril, pola que se desenvolve o artigo 34 do Real Decreto-Lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte á COVID-19.

Non obstante, ambas as dúas medidas resultan incompatibles entre si, respecto dos períodos aos que o aprazamento ou a moratoria se soliciten.

13. Quen debe presentar as solicitudes de aprazamento COVID e onde?

Para os traballadores por conta propia que non dispoñan de Autorizado RED, deberán presentar as solicitudes de Aprazamento a través do trámite Aprazamento no pagamento de débedas á Seguridade Social do Rexistro Electrónico da Seguridade Social.

O Autorizado RED debe presentar as solicitudes de aprazamento como representante do traballador autónomo que teña asignado a través do citado trámite do Rexistro da Sede Electrónica da Seguridade Social.

Incorporarase ao Rexistro Electrónico da Sede Electrónica da Seguridade Social, o campo correspondente para especificar que a solicitude de aprazamento corresponde co suposto do tipo de xuro reducido do artigo 35 do Real Decreto-Lei 11/2020, así como a posibilidade de identificar a condición de autorizado RED do solicitante que actúe como representante do traballador autónomo.

Complementary Content
${loading}