Moratòria i Ajornament en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

1. Quines mesures concretes es recullen al Reial Decret Llei 11/2020 a favor dels autònoms?

 • El Reial Decret Llei 11/2020 estableix per als treballadors per compte propi:
  A l’article 34, moratòries de les cotitzacions socials a la Seguretat Social, de sis mesos, sense interès, corresponent als mesos de maig, juny i juliol de 2020.
 • A l’article 35, ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social amb un termini reglamentari d’ingrés que tingui lloc els mesos d’abril, maig i juny de 2020, i serà d’aplicació un interès del 0,5 %.

L’Ordre ISM/371/2020, de 24 d’abril desenvolupa l’article 34 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

En aquesta Ordre es determinen les activitats econòmiques que s’hi podran acollir, d’acord amb la vigent Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-2009).

Aquestes activitats són les següents:

119 (Altres cultius no perennes).
129 (Altres cultius perennes).
1812 (Altres activitats d’impressió i arts gràfiques).
2512 (Fabricació de fusteria metàl·lica).
4322 (Fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat).
4332 (Instal·lació de fusteria).
4711 (Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini en productes alimentaris, begudes i tabac).
4719 (Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats).
4724 (Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats).
7311 (Agències de publicitat).
8623 (Activitats odontològiques).
9602 (Perruqueria i altres tractaments de bellesa).

2. Ajornament o moratòria?

Respecte de les cotitzacions corresponents al mes d’abril, només és possible sol·licitar ajornament de pagament. Respecte de les cotitzacions corresponents als mesos de maig i juny, els treballadors autònoms l’activitat dels quals no es trobi suspesa en ocasió de l’estat d’alarma i estigui inclosa entre les relacionades en l’Ordre ISM/371/2020, de 24 d’abril podran optar entre sol·licitar una moratòria o l’ajornament del pagament, segons convingui. Les cotitzacions corresponents al mes de juliol només podran ser objecte de moratòria, si es compleixen els requisits d’activitat exigits per a això.

3. En quins terminis he de presentar les sol·licituds?

Tant les moratòries com els ajornaments s’han de sol·licitar abans del transcurs dels deu primers dies naturals del termini reglamentari d’ingrés.

Per tant, aquells treballadors inclosos en el Règim Especial per a Treballadors per Compte Propi o Autònoms que així ho desitgin, i sempre que es presentin les condicions establertes per a l’accés tant a les moratòries com als ajornaments indicats, podran:

 1. Sol·licitar, fins al proper dia 10 d’abril, l’ajornament en el pagament de les quotes corresponents al mes d’abril de 2020, i 
 2. Sol·licitar, del dia 1 al dia 10 de maig, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament de la quota corresponent al mes de maig o, si no, l’ajornament de les quotes de l’esmentat mes de maig, que implicaria l’ingrés en termini reglamentari de les quotes per accident de treball i malaltia professional, i 
 3. Sol·licitar, del dia 1 al dia 10 de juny, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament de la quota corresponent al mes de juny o, si no, l’ajornament de les quotes de l’esmentat mes de maig, que implicaria l’ingrés en termini reglamentari de les quotes per accident de treball i malaltia professional, i 
 4. Sol·licitar, del dia 1 al dia 10 de juliol, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament de la quota corresponent al mes de juliol.

Finalment, cal assenyalar que aquells treballadors autònoms a qui se’ls reconegui la prestació extraordinària per cessament en l’activitat a què es refereix l’article 17 del Reial Decret Llei 8/2020 no han de cotitzar a la Seguretat Social durant el període que duri l’esmentada prestació.  En cas que se li carreguin al compte aquestes quotes per no haver estat reconeguda a temps la prestació per part del corresponent òrgan gestor, aquestes quotes seran retornades d’ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual cosa no cal fer, respecte d’aquestes quotes, cap sol·licitud de moratòria o ajornament.

A més, les quotes corresponents al mes de març, pels dies en què no es reconegui la prestació extraordinària per cessament de l’activitat, i que no haguessin estat ingressades en termini es podran ingressar força de termini sense l’aplicació de recàrrec.

4. Quines quotes poden ser objecte de moratòria en el pagament?

Les cotitzacions socials a la Seguretat Social amb un període de meritació comprès entre els mesos de maig, juny i juliol de 2020.

5. Quant temps es pot demorar el pagament de les quotes?

L’article 34 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, habilita la Tresoreria General de la Seguretat Social a atorgar moratòries de sis mesos, sense interès, a les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, sempre que les activitats que desenvolupin no s’hagin suspès amb la declaració de l’estat d’alarma i es compleixin els requisits de l’Ordre ISM/371/2020, de 24 d’abril, per la qual es desenvolupa l’article 34 esmentat.

6. Com i on puc sol·licitar la moratòria?

Les sol·licituds de moratòria s’han de presentar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED) regulat en l’Ordre ESS/484/2013, en el cas dels treballadors autònoms que tinguin assignat un Autoritzat RED.

A aquest efecte, el proper mes de maig, una vegada establerts els requisits i les condicions que s’han de complir per accedir a la moratòria en el pagament mitjançant Ordre del Ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, s’implantarà un nou servei de manera que no faran efecte les sol·licituds que es presentin a través de mitjans diferents dels indicats.

Quan el treballador autònom tingui assignat un Autoritzat RED, no caldrà presentar un document de sol·licitud, o formulari, sinó que serà suficient amb la comunicació de la dada del període, o períodes, de liquidació respecte dels que se sol·licita la moratòria en el pagament, a través del nou servei.

En el cas de treballadors autònoms que no tinguin assignat autoritzat RED, les sol·licituds s’hauran de presentar pels mitjans electrònics disponibles a la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social (SEDESS) a través del formulari disposat en el tràmit “Sol·licitud de Moratòria COVID-19 o de base reduïda per pluriactivitat RETA”.

A fi de simplificar la presentació de les sol·licituds, es podrà presentar una sol·licitud que comprengui diversos períodes de liquidació consecutius, sempre dins d’aquells primers deu dies del mes que es tracti.

La Tresoreria General de la Seguretat Social podrà habilitar qualsevol altre mitjà electrònic diferent del Sistema RED o SEDESS perquè s’efectuï la sol·licitud.  En aquest cas, s’informarà oportunament.

7. Quins requisits s’han de complir per a la seva concessió?

Perquè la Tresoreria General de la Seguretat Social atorgui les moratòries en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social, s’han de complir els requisits d’activitat establerts en l’Ordre ISM/371/2020, de 24 d’abril, per la qual es desenvolupa l’article 34 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

8. Quan han d’ingressar els autònoms les quotes afectades per les moratòries?

En el cas dels treballadors autònoms, les quotes corresponents als períodes de liquidació de maig, juny i juliol de 2020 s’han d’ingressar els mesos de novembre de 2020, desembre de 2020 i gener de 2021, respectivament, i de manera simultània amb les quotes d’aquests mateixos mesos.

En el cas dels treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, les quotes corresponents als períodes de liquidació de maig, juny i juliol de 2020 s’han d’ingressar els mesos de desembre de 2020, gener 2021 i febrer de 2021, respectivament, i de manera simultània amb les quotes de novembre de 2020, desembre de 2020 i gener de 2021.

9. Com es comunicarà l’atorgament de la moratòria en el pagament de quotes?

Es considerarà realitzada aquesta comunicació amb l’efectiva aplicació de la moratòria en les liquidacions que es practiquin a partir del moment en què es presenti la sol·licitud. No es remetran, per tant, resolucions ni comunicacions específiques sobre l’atorgament de la moratòria.

10. Quin deute puc ajornar?

Es pot sol·licitar l’ajornament de les quotes corresponents als mesos d’abril, maig i juny.

11. En quin termini cal presentar la sol·licitud d’ajornament COVID?

Per als Treballadors inclosos en el Règim especial de Treballadors Autònoms o per compte propi, la sol·licitud s’ha de presentar en els terminis següents:

 1. Entre l’1 i el 10 d’abril, quan l’ajornament que se sol·liciti sigui el de les quotes corresponents al període de liquidació d’abril.
 2. Entre l’1 i el 10 de maig, quan l’ajornament que se sol·liciti sigui el de les quotes corresponents al període de liquidació de maig. 
 3. Entre l’1 i el 10 de juny, quan l’ajornament que se sol·liciti sigui el de les quotes corresponents al període de liquidació de juny.

Les sol·licituds d’ajornament que es presentin posteriorment als terminis indicats respecte del mes corrent seran considerades extemporànies a l’efecte d’obtenir un ajornament COVID amb interès reduït, per la qual cosa resultarà d’aplicació l’interès de demora.

12. Si soc un treballador per compte propi del règim especial dels Treballadors del Mar quins terminis tinc per sol·licitar l’Ajornament?

Seran aplicables a les sol·licituds d’ajornament que es presentin respecte de treballadors per compte propi les mateixes regles i consideracions realitzades per a les sol·licituds referides a empreses.

13. Qui ha de presentar les sol·licituds d’ajornament COVID i on?

Per als treballadors per compte propi que no disposin d’Autoritzat RED, han de presentar les sol·licituds d’Ajornament a través del tràmit Ajornament en el pagament de deutes a la Seguretat Social del Registre Electrònic de la Seguretat Social.

L’Autoritzat RED ha de presentar les sol·licituds d’ajornament com a representant del treballador autònom que tingui assignat a través de l’esmentat tràmit del Registre de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

S’incorporarà al Registre Electrònic de la Seu Electrònica de la Seguretat Social el camp corresponent per especificar que la sol·licitud d’ajornament correspon amb el supòsit del tipus d’interès reduït de l’article 35 del Reial Decret Llei 11/2020, així com la possibilitat d’identificar la condició d’autoritzat red del sol·licitant que actuï com a representant del treballador autònom.

14. Quins requisits cal complir per sol·licitar l’ajornament a causa de la COVID-19?

En primer lloc, cal que el treballador autònom es trobi al corrent de pagament de les seves obligacions amb la Seguretat Social, però, a més, és necessari:

 1. no podran tenir un ajornament en vigor per deutes corresponents a períodes anteriors al mes de març
 2. la sol·licitud s’ha de cursar en els terminis assenyalats al Reial Decret Llei 11/2020, i
 3. a través de les vies assenyalades a l’apartat anterior.

Si no es compleix algun d’aquests requisits recollits als apartats a), b) o c), la sol·licitud d’ajornament que es presenti es tramitarà i resoldrà d’acord amb el procediment general, i s’aplicarà el tipus d’interès de demora a què es refereix l’article 23.5 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

15. En quines condicions es concedeix l’ajornament COVID del deute amb la Seguretat Social?

L’ajornament COVID es tramitarà i resoldrà d’acord amb el procediment general, i serà d’aplicació un interès del 0,5 % en lloc de l’interès de demora vigent en cada moment, que és el dels ajornaments ordinaris (art. 23.5 del Reial Decret llei 8/2015).

Seran aplicables, per tant, les normes generals que regulen els ajornaments de pagament de deutes de Seguretat Social, així com les condicions exigides per a la seva efectivitat i vigència: la constitució de la garantia oferta quan resulti exigible i la no-generació de deute posteriorment a la concessió de l’ajornament.

16. Quines altres qüestions he de tenir en compte a l’hora d’emplenar la sol·licitud d’ajornament COVID?

Quan el treballador autònom sigui alhora titular d’una empresa i desitgi estendre l’ajornament a les quotes corresponents als treballadors per compte d’altri de l’empresa, cal fer constar aquesta circumstància a la mateixa sol·licitud.

17. Com es considera en aquesta situació si s’està el corrent o no?

Durant la tramitació de les sol·licituds d’ajornament presentades en termini reglamentari, i amb independència de la data en què es dicti la corresponent resolució, no s’originarà cap perjudici a l’interessat a l’efecte de l’obtenció del certificat d’estar al corrent que tingués abans del mes de meritació l’ajornament de la qual se sol·licita, ni després de la concessió es generarà recàrrec pel temps de tràmit de l’ajornament.

18. Són compatibles la moratòria (art. 34) i l’ajornament (art. 35) aprovats pel Reial Decret Llei 11/2020?

Per a les quotes de maig i juny, aquest ajornament pot resultar una alternativa per a aquells treballadors per compte propi que no puguin accedir a la moratòria, en no complir els requisits d’activitat establerts en l’Ordre ISM/371/2020, de 24 d’abril, per la qual es desenvolupa l’article 34 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

No obstant això, ambdues mesures resulten incompatibles entre si, respecte dels períodes que se sol·licitin per a l’ajornament o la moratòria.

Complementary Content
${loading}