Ajornaments de pagament

Com sol·licitar un ajornament de pagament?

Per al pagament d'un deute amb la Seguretat Social, pot sol·licitar un ajornament que se li concedirà sempre que es reunisquen una sèrie de condicions. Per a sol·licitar-lo, hi ha un model de sol·licitud que li entregaran a qualsevol de les Administracions de la Tresoreria General de la Seguretat Social on, a més, l'informaran i li resoldran tots els dubtes que tinga sobre això. La forma més senzilla és dirigir-se a l'Administració on s'ha contret el deute i gestionar-hi l'ajornament. El termini màxim per a l'amortització del deute és de cinc anys, però dependrà de l'import del deute i de les circumstàncies existents que se'n concedisca el màxim o un d'inferior. La concessió d'este donarà lloc a la meritació d'interessos, d'acord amb l'interés legal del diner.

Si disposa d'un certificat digital, pot fer la sol·licitud a través del tràmit Ajornament per al pagament de deutes a la Seguretat Social al Registre Electrònic de Sol·licituds de la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

Quins document reconeix l'Administració com fiables per a fonamentar la petició de sol·licitud d'aplaçaments?

No existix un llistat de documents. L'Administració pot sol·licitar documentació econòmica del sol·licitant depenent de la complexitat de l'expedient, de l'import del deute, de la naturalesa del subjecte responsable,IEtc. 

La sol·licitud d'ajornament de deute es pot presentar quan el subjecte preveja que la seua situació economicofinancera li va a impedir efectuar l'ingrés dels seus deutes en els terminis i termes que establisca la llei?

Pot sol·licitar l'ajornament dels deutes que estiguen en termini reglamentari de d'ingrés. El que no pot sol·licitar és l'ajornament de quotes futures quan el seu termini reglamentari d'ingrés no haja arribat encara.

Complementary Content
${loading}