Exoneración

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

1. Como afecta a cotización á Seguridade Social os ERTE con causa directa no COVID-19, incluída a declaración do estado de alarma?

Como regra xeral, nos supostos de suspensión do contrato ou redución de xornada, a empresa está obrigada ao ingreso da súa achega.
O Real Decreto-Lei 8/2020 establece, como excepción, que nos ERTE  autorizados sobre a base de forza maior temporal vinculada ao COVID-19, a empresa, se tiña menos de 50 traballadores de alta na Seguridade Social a 29 de febreiro de 2020, está exonerada do aboamento da achega empresarial, incluída a cotización para desemprego, Fondo de Garantía Salarial e Formación Profesional.
No caso das reducións de xornada de traballo, a empresa mantén a obriga do ingreso das achegas tanto súa coma da persoa traballadora respecto da parte da xornada de traballo na que se presta a actividade, e queda exonerada do pagamento das cotas da parte da xornada de traballo non realizada.  
Se a empresa, a 29 de febreiro de 2020, tiña 50 ou máis traballadores de alta na Seguridade Social, a exoneración de cotas é do 75 por cento da achega empresarial correspondente ao período de suspensión ou de redución de xornada.

2. Durante canto tempo se mantén a exoneración ao abono da achega empresarial?

Mentres dure o período de suspensión de contratos ou redución de xornada.

3. Débese dar de baixa na Seguridade Social ás persoas traballadoras ás que se lles suspenda o seu contrato de traballo?

Non. Deben manterse de alta.

4. Para ter dereito a empresa á exoneración, o traballador ten que ter dereito e percibir a prestación por desemprego?

Si.

Se o traballador durante o período de suspensión de contrato non percibe a prestación de desemprego correspondente debe causar baixa na Seguridade Social. Unha vez finalizada a suspensión deberá volver causar alta na Seguridade Social.

Se o traballador durante o período de redución de xornada non percibe a prestación de desemprego pola parte da xornada de traballo reducida, debe manterse de alta na Seguridade Social exclusivamente pola parte da xornada traballada.
O Real Decreto-Lei 8/2020 establece que as persoas traballadoras afectadas por estes ERTE teñen dereito á prestación contributiva por desemprego aínda que non teñan o período de ocupación cotizada mínimo necesario para iso e, ademais, o devandito tempo de prestación non se lles computa para os efectos de consumir os períodos máximos destas prestacións.

Hai que ter en conta que durante o período de vixencia das medidas extraordinarias en materia de saúde pública adoptadas polas autoridades para combater os efectos da extensión do COVID-19, as solicitudes da prestación por desemprego realizada fóra dos prazos establecidos legalmente non implicará que se reduza a duración do dereito á prestación correspondente.

5. Como se deben comunicar á Tesouraría Xeral da Seguridade Social as persoas traballadoras afectadas polo ERTE?

A través dos procedementos habituais de variación de datos no ámbito de afiliación.

A comunicación efectuarase informando no ficheiro AFI, ou a través do servizo on-line de modificación de contrato, dos valores V, W ou X, segundo proceda, do campo TIPO DE INACTIVIDADE, así como da data de inicio da situación.

Mediante o valor V comunicarase a situación de suspensión do contrato de traballo, a través do valor W comunícase a situación de redución de xornada de traballo e, por último, a través do valor X infórmase a situación na que se simultaneen unha redución de xornada e unha folga a tempo parcial.

No caso dos valores W e X débese comunicar, ademais, o coeficiente a tempo parcial que identifique a parte da xornada de traballo efectivamente realizada.

Finalizada a suspensión do contrato de traballo ou redución de xornada de traballo deberase comunicar que o campo TIPO DE INACTIVIDADE queda sen contido.

6. En que prazos se deben comunicar os valores V, W ou X do campo TIPO DE INACTIVIDADE?

Estas situacións pódense comunicar dende o mesmo día no que se inicie a situación ata o penúltimo día do mes posterior.

7. Débese presentar a liquidación de cotas respecto das persoas traballadoras afectadas pola suspensión do contrato de traballo ou redución de xornada de traballo?

Si. A liquidación de cotas do código de conta de cotización -CCC- onde figuran de alta as persoas traballadoras afectadas por estas situacións débense presentar nos prazos establecidos.

8. Tense que comunicar algunha información no Ficheiro de Bases para que a Tesouraría Xeral da Seguridade Social calcule a exoneración de cotas?

Non. A TXSS calculará automaticamente as cotas exoneradas e as cotas non exoneradas en función dos datos que constan no Ficheiro Xeral de Afiliación para cada traballador. Para iso, será necesario que o usuario comunique previamente no ámbito de afiliación, o tipo de inactividade correspondente.

9. Cantos recibos de liquidación se xerarán no caso de exoneración de cotas polos expedientes de suspensión de contratos e redución de xornada autorizados en base a forza maior temporal vinculada ao COVID 19 segundo RDL 8/2020?

Xerarase un recibo pola parte exonerada e outro recibo pola parte non exonerada.

10. Como se debe cotizar?

No caso das suspensións do contrato de traballo informadas a través do valor V do campo TIPO DE INACTIVIDADE, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social procederá a aplicar automaticamente a exoneración de cotas en función do número de persoas traballadoras de alta no 29 de febreiro de 2020.

No caso das reducións de xornada de traballo informadas a través dos valores W ou X do campo TIPO DE INACTIVIDADE, a cotización polo período de actividade realizarase conforme ás regras xerais aplicables aos contratos a tempo parcial, polo que haberá que comunicar no ámbito da cotización o número de horas de traballo realizadas no tramo da redución de xornada. Polo que respecta á cotización polo período de inactividade pola redución de xornada, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social procederá a aplicar automaticamente a exoneración de cotas en función do número de persoas traballadoras de alta no 29 de febreiro de 2020.

11. Que peculiaridades de cotización se aplicarán ás persoas traballadores que se atopen en situación de baixa médica ou con suspensión do seu contrato de traballo por nacemento e coidado de menor con anterioridade ao inicio do ERTE?

Aplicaranse as peculiaridades de cotización correspondentes á situación de baixa médica ou por nacemento e coidado de menor ata o momento no que finalicen as devanditas situacións. A partir dese momento aplicaranse as peculiaridades de cotización derivadas do ERTE.

12. Que acontece coas bonificacións de contía fixa que poidan ter as persoas traballadoras ás que se lles suspenda o contrato de traballo ou se lles reduza a xornada de traballo por estes ERTE?

No caso de reducións de xornada (ERTE parcial) as bonificacións de contía fixa aplicaranse sobre a cota non exonerada e o exceso sobre a cota exonerada.

Complementary Content
${loading}