Prescripció - Caducitat

Quan es produïx la prescripció del dret a les prestacions de la Seguretat Social?

El dret al reconeixement de les prestacions prescriu al cap de cinc anys, comptats des del dia següent al dia en què tingui lloc el fet causant de la prestació de què es tracti, sens perjudici que els efectes d'aquest reconeixement es produeixin a partir dels tres mesos anteriors a la data en què es presenti la sol·licitud corresponent.

No prescriuen les pensions de jubilació, viduïtat, orfandat i en favor de familiars.

Caduquen les prestacions de la Seguretat Social?

El dret de percebre Prestacions reconegudes caduca al cap d'un any si no s'han fet efectives:

  • Si es tracta de prestacions a preu fet i per una sola vegada, caduquen al cap d'un any, a comptar des del dia següent en què la persona interessada ha estat notificada de la concessió.

  • Si es tracta de prestacions de pagament periòdic, el dret de percebre cada mensualitat caduca al cap d'un any del seu respectiu venciment.
Complementary Content
${loading}