Sol·licituds i comunicació de dades

Quines dades ha de comunicar el pensionista a la seua entitat gestora?

El pensionista ha de comunicar a la seua entitat gestora, dins dels 30 dies següents, estes variacions:

  • Canvis de domicili: residència habitual o fiscal.
  • Inici d'activitats laborals.
  • Canvis en la situació econòmica: rendes de treball, reconeixement i/o cobrament d'altres prestacions o pensions nacionals o estrangeres, o un altre tipus de rendes.
  • Canvis de la situació familiar: estat civil, naixements, defuncions...

Igualment, i sempre abans de l'1 de març de cada any, els pensionistes que tinguen assignats complements per mínims en la seua pensió  i que hagen obtingut ingressos bruts per rendes de treball, capital o altres conceptes (superiors a la quantia que anualment s'establisca), han de presentar declaració expressa de tots estos

Per a notificar aquests canvis, el pensionista té a la seua disposició una sèrie de formularis que pot trobar en esta pàgina web. Una vegada emplenat i firmat el formulari, es pot enviar per correu ordinari o  bé presentar-lo a qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social  (CAISS).

Com notificar els canvis d'entitat bancària i de domicili?

Per a notificar estos canvis, el pensionista té a la seua disposició un formulari denominat "Modificació de dades bancàries i de domicili".

Una vegada emplenat i firmat el formulari, es pot enviar per correu ordinari o  bé presentar-lo a qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS).

 

Es necessari comunicar la defunció del pensionista?

S'ha de comunicar la defunció en tot cas, i s'ha d'aportar el certificat de defunció del pensionista, a qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS).

 

Com obtindre un certificat per a acreditar que es percep o no una pensió de la Seguretat Social?

  • Si disposa d'un Certificat Digital, pot obtindre directament el certificat acreditatiu de que percep pensió o, si escau, de que no figura com a titular de pensió pública a través del servici de la Seu Electrònica, denominat "Percepció de pensions públiques".

Com es pot obtindre informació relacionada amb la sol·licitud de prestació presentada?

  • Si es disposa d'un Certificat Digital, l'interessat pot obtindre directament la informació sobre l'estat en què es troba la seua sol·licitud de prestació a través del servici de la Seu Electrònica, denominat "Com va la meua prestació?".
Complementary Content
${loading}