Pensions

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

1. Si tinc en tràmit una pensió, afectarà la situació excepcional d’estat d’alarma motivada per la COVID-19 el tràmit i resolució de la meva pensió?

 • Durant l’estat d’alarma, l’INSS ha continuat tramitant i resolent els expedients de prestacions mitjançant teletreball i/o treball presencial en torns. No obstant això, durant una part important del període d’alarma no s’han emès resolucions, ja que el Servei de Correos he tingut suspesa la pràctica de notificacions. Els ciutadans amb procediments oberts en tràmit han estat informats, sia per correu electrònic, sia per missatges enviats per SMS al mòbil sobre els avanços dels seus expedients.
 • En data 1 de juny s’han  reprès els terminis de tràmit i resolució de tots els procediments en aplicació del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig.
 • Per tant, a partir del dia 1 de juny es resoldrà i notificarà la resolució.
 • El termini per interposar reclamació prèvia davant les resolucions que es notifiquin a partir de l’1 de juny es comptarà a partir de la seva notificació. 
 • En cas de resolucions que haguessin estat notificades durant l’estat d’alarma o abans de la declaració de l’estat d’alarma —en aquest darrer cas, sempre que no haguessin assolit fermesa en la via administrativa—, el termini per interposar reclamació prèvia es comptarà a  partir de l’1 de juny de 2020.

2. Soc pensionista d’incapacitat permanent i durant l’estat d’alarma venç el termini de reserva de lloc de treball fixat en la meva resolució inicial. Com afecta la meva situació l’estat d’alarma?

  En els casos en què sigui previsible una millora del grau d’incapacitat reconegut que permeti la reincorporació al treball, quan hi hagi suspensió de la relació laboral amb reserva de lloc de treball, durant la situació de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues se suspèn el termini màxim de dos anys establert per dictar resolució i es reprendrà a partir de l’acabament de l’estat d’alarma.

 • Us remetrem la notificació de la resolució del vostre expedient per via postal quan acabi l’estat d’alarma i es normalitzin els serveis postals. Serà a partir d’aquest moment quan començarà a comptar el termini perquè pugueu formular reclamació prèvia, si no esteu d'acord amb la resolució.


3. ¿El pago de pensiones en el extranjero se va a ver afectado por la limitación de movilidad por el COVID 19?

 • Si el pagament de la pensió a l’estranger es fa per transferència bancària, es realitzarà amb normalitat.
 • Al contrari, el pagament de pensions corresponent al mes de març del 2020 mitjançant xec queda suspès en aquells països en els quals les mesures de confinament adoptades amb motiu de la crisi sanitària COVID-19 en fan impossible la distribució. Els xecs retinguts per la Seguretat Social espanyola es reexpediran als seus destinataris així que s’aixequin les mesures de limitació de la mobilitat al país de residència.

Els països inicialment afectats per aquesta limitació són els següents:

 • Bolívia
 • Filipines 
 • Hondures
 • Índia
 • Cuba
 • Els pensionistes que cobraven la pensió per xec poden sol·licitar el canvi en la manera de pagament per transferència per poder percebre la pensió sense demora.
 • Per sol·licitar aquest canvi:

4. Si rebo una trucada que diu que és de la Seguretat Social per demanar-me que instal·li una aplicació mòbil per cobrar una prestació, he d’instal·lar aquesta aplicació o proporcionar alguna dada?

 • No, el nostre personal funcionari no es posarà en contacte amb vós en cap cas per sol·licitar-vos la instal·lació d’aplicacions mòbils per a pagaments entre particulars per pagar-vos endarreriments o fer els pagaments ordinaris d’una prestació.
 • Les entitats de la Seguretat Social només emeten pagaments a través d’ingrés en el compte bancari que hàgiu facilitat o mitjançant l’emissió de xec, en els casos previstos per a això.
 • Si rebeu una trucada d’aquestes característiques, ho podeu fer saber a la nostra Entitat adjuntant les dades del telèfon, descripció de la situació i les vostres dades de contacte a través de la nostra Bústia de Consultes.
 • IMPORTANT: Si per enviar-nos alguna sol·licitud o comunicació urgent i inajornable heu utilitzat el servei electrònic habilitat amb caràcter extraordinari sense certificat digital (per motiu de les mesures de contenció de la COVID-19 i la declaració de l’estat d’alarma), és probable que ens hàgim de posar en contacte amb vós per resoldre qualsevol incidència en la tramesa o gestió de la prestació. En aquests casos, el funcionari s’identificarà i us podrà donar detalls sobre la comunicació que hàgiu remés i la data de la remissió, com a garantia que es tracta d’una petició de dades oficial i legítima.


5. Si necessito sol·licitar una prestació o una variació sobre una prestació ja reconeguda i no puc signar el formulari corresponent perquè no disposo d’impressora i/o escàner, com puc fer la sol·licitud?

 • Si disposeu de certificat electrònic o cl@ve, utilitzeu el servei corresponent de la seu electrònica i signeu electrònicament la sol·licitud.        
 • Si no disposeu de certificat electrònic o cl@ve, podeu utilitzar el canal extraordinari sense certificat habilitat
 • En aquest darrer cas, si no disposeu de mitjans per escanejar i/o imprimir i és necessari signar un formulari, podeu substituir el requisit de signatura per un escrit que ens heu d’enviar juntament amb la sol·licitud, signat de forma manuscrita i en qualsevol format (preferiblement, PDF).
 • És a dir, si no disposeu d’impressora i escàner ni mitjans d’identificació electrònica com certificat digital o Cl@ve:
  • Podeu emplenar el formulari oficial disponible a la nostra pàgina web (enllaç) i desar-lo en pdf sense incloure-hi la vostra signatura manuscrita.
  • Heu d’acompanyar la sol·licitud amb una còpia del DNI/NIE i amb la resta de documentació que cal aportar en format PDF.
  • A continuació, heu d’adjuntar l’acreditació de la vostra voluntat de sol·licitar la prestació mitjançant un escrit signat. Per a això, podeu copiar de manera manuscrita aquest text o similar:
   • “Mitjançant l'escrit que acompanyo a la meva sol·licitud de data...........acredito la meva voluntat de sol·licitar la prestació de:………../ la variació........ de la prestació………….
   • Signat:

    Nom, cognoms, signatura manuscrita i número de DNI/NIE.”

  • Heu d’enviar la fotografia del vostre escrit signat, juntament amb el formulari de sol·licitud, a través dels canals disponibles per remetre comunicacions i sol·licituds: amb i sense certificat digital o Cl@ve: Presentació d’altres escrits, sol·licituds i comunicacions (INSS) o Presentació d’altres escrits, sol·licituds i comunicacions (Institut Social de la Marina)
  • IMPORTANT: si us plau, assegureu-vos que sigui llegible i que la fotografia sigui nítida, i també que les dades de contacte consignades, en especial, mòbil i adreça electrònica, siguin correctes. És fonamental per poder contactar amb vós en cas necessari i agilitar així el tràmit de la sol·licitud.

    


6. Si no puc aconseguir un document obligatori per al tràmit d’una prestació, com puc fer la sol·licitud?

 • Podreu aportar documents o proves alternatives, sens perjudici de l’obligació de presentar els documents obligatoris així que deixi d’estar vigent l’estat d’alarma.
 • Si no teniu o no podeu obtenir documents alternatius, podreu presentar una declaració responsable sobre aquestes dades o documents, sens perjudici de l’obligació de presentar posteriorment els documents acreditatius dels fets o les dades al·legades.  La prestació es reconeixerà, si escau, amb caràcter provisional i es revisarà posteriorment.
 • No és obligatori que presenteu el model  de declaració responsable disponible a la seu electrònica, n’hi ha prou amb un escrit que adopti les mateixes formalitats. Ho podeu fer de manera manuscrita i enviar-nos una fotografia.
 • La presentació d’una declaració responsable servirà per a l’inici i la tramitació de l’expedient o del tràmit  sol·licitat.


7. Puc sol·licitar un canvi de número de compte de la meva pensió o prestació a través del canal sense certificat digital?

 • Si no disposeu de mitjans d’identificació electrònica, no podreu sol·licitar canvis de número de compte de la pensió o prestació, per motius de seguretat, a través del canal de presentació de documentació sense certificat electrònic.
 • No obstant això, us recordem que podeu fer aquest tràmit amb certificat electrònic o Cl@ve, si en disposeu, o en un altre cas, mitjançant representació d’un familiar o propparent que sí que disposi de certificat digital o Cl@ve a través d’aquest servei.

9. Si he estat contractat en aplicació de les mesures en matèria d’ocupació agrària adoptades per l’estat d’alarma, Les retribucions que rebi són compatibles amb les pensions de la Seguretat Social?

 • Les retribucions que percebeu per l’ocupació agrària són compatibles amb les pensions i prestacions de viduïtat, orfandat i en favor de familiars.
 • Les pensions de jubilació són compatibles només en els supòsits de jubilació activa, parcial o flexible, en els casos previstos en la normativa.
 • Les pensions d’incapacitat permanent seran compatibles, en els mateixos supòsits en els quals ja eren compatibles amb el treball, en els termes establerts a la Llei General de la Seguretat Social. 
 • Els ingressos obtinguts per aquesta activitat laboral no es tindran en compte a l’efecte dels límits de rendes establerts per a les prestacions contributives o no contributives, inclosos els complements per mínims de les pensions contributives o les prestacions familiars. 
 • Aquest règim de compatibilitat serà aplicable a les retribucions obtingudes pels treballs temporals agraris que compleixin amb les condicions establertes al Reial Decret Llei 13/2020, de 7 d’abril, que es realitzin durant la vigència de l’estat d’alarma i fins al 30 de juny de 2020.

10. Si percebo una pensió de jubilació i em reincorporo, per la situació excepcional COVID-19, al servei actiu com a professional sanitari per nomenament estatutari professional, com afectarà la meva pensió de jubilació?

 • Independentment de la modalitat de jubilació, es mantindrà el 100 % de l’import del reconeixement inicial o del que s’estigui percebent en el moment de l’inici de la compatibilitat, inclosos els complements per mínims si es reuneixen els requisits per a la seva percepció.
 • Continuaran essent d’aplicació el règim de limitació de les pensions, les incompatibilitats i l’exercici del dret d’opció, establerts a la Llei General de la Seguretat Social.

 

 


Complementary Content
${loading}