Pensións

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

3. ¿El pago de pensiones en el extranjero se va a ver afectado por la limitación de movilidad por el COVID 19?

 • Se o pagamento da pensión no estranxeiro se realiza por transferencia bancaria, realizarase con normalidade.
 • Pola contra, o pagamento de pensións correspondente ao mes de marzo 2020 mediante cheque queda suspendido naqueles países nos que as medidas de confinamento adoptadas con motivo da crise sanitaria COVID-19 fan imposible a súa distribución. Os cheques retidos pola Seguridade Social española reenviaranse aos seus destinatarios unha vez se levanten as medidas de limitación da mobilidade no país de residencia.

Os países inicialmente afectados por esta limitación son:

 • Bolivia
 • Filipinas 
 • Honduras
 • India
 • Cuba
 • Os pensionistas que viñan cobrando a súa pensión por cheque poden solicitar o cambio no modo de pagamento por transferencia, para poder percibir a súa pensión sen demora.
 • Para solicitar este cambio:

4. Se recibo unha chamada que di ser da Seguridade Social pedíndome que instale unha aplicación móbil para cobrar unha prestación, debo instalar esa aplicación ou proporcionar algún dato?

 • Non, en ningún caso o noso persoal funcionario se poñerá en contacto con vostede para solicitarlle a instalación de aplicacións móbiles para pagamentos entre particulares para pagarlle atrasos ou realizar os pagamentos ordinarios dunha prestación.
 • As entidades da Seguridade Social só emiten pagamentos a través do ingreso na conta bancaria facilitada por vostede ou mediante a emisión de cheque, nos casos previstos para iso.
 • Se recibe unha chamada destas características pode poñelo en coñecemento da nosa Entidade achegando os datos do teléfono, descrición da situación e os seus datos de contacto a través da nosa Caixa de Correo de Consultas.
 • IMPORTANTE: Se para enviarnos algunha solicitude ou comunicación urxente e inaprazable utilizou o servizo electrónico habilitado con carácter extraordinario sen certificado dixital (por motivo das medidas de contención del COVID-19 e a declaración do estado de alarma), é probable que teñamos que poñernos en contacto con vostede para resolver calquera incidencia no seu envío ou xestión da súa prestación. Nestes casos o funcionario identificarase e poderá darlle detalles sobre a comunicación remitida por vostede e a data da súa remisión, como garantía de que se trata dunha petición de datos oficial e lexítima.


6. Se como consecuencia da declaración do estado de alarma, non podo conseguir un documento obrigatorio para o trámite dunha prestación, como podo realizar a miña solicitude?

 • Poderá achegar documentos ou probas alternativas, sen prexuízo da obriga de presentar os documentos obrigatorios unha vez que deixe de estar vixente o estado de alarma.
 • Se non tivese ou non puidese obter documentos alternativos, poderá presentar unha declaración responsable sobre eses datos ou documentos, sen prexuízo da obriga de presentar con posterioridade os documentos acreditativos dos feitos ou datos alegados.  A prestación recoñecerase, se é o caso, con carácter provisional e será posteriormente revisada.
 • Non é obrigatorio que presente o modelo  de declaración responsable dispoñible na sede electrónica, abonda cun escrito que adopte as mesmas formalidades. Pode facer de forma manuscrita e enviarnos unha fotografía.
 • A presentación dunha declaración responsable servirá para o inicio e a tramitación do expediente ou do trámite  solicitado.


7. Podo solicitar un cambio de número de conta da miña pensión ou prestación a través da canle sen certificado dixital?

 • Se non dispón de medios de identificación electrónica, non poderá solicitar cambios de número de conta da súa pensión ou prestación, por motivos de seguridade a través da canle de presentación de documentación sen certificado electrónica.
 • Non obstante, recordámoslle que pode realizar este trámite con certificado electrónico ou Cl@ve, se dispón deles, ou noutro caso, mediante representación dun familiar ou achegado que si dispoña de certificado dixital ou Cl@ve a través deste servizo.

9. Se fun contratado en aplicación das medidas en materia de emprego agrario adoptadas polo estado de alarma. As retribucións que reciba son compatibles coas pensións da Seguridade Social?

 • As retribucións que perciba polo emprego agrario son compatibles coas pensións e prestacións de viuvez, orfandade e en favor de familiares.
 • As pensións de xubilación son compatibles só nos supostos de xubilación activa, parcial ou flexible, nos casos previstos na normativa.
 • As pensións de incapacidade permanente serán compatibles, nos mesmos supostos nos que xa viñan sendo compatible co traballo, nos termos establecidos na Lei Xeral da Seguridade Social. 
 • Os ingresos obtidos por esta actividade laboral non se terán en conta para os efectos dos límites de rendas establecidos para as prestacións contributivas ou non contributivas, incluídos os complementos por mínimos das pensións contributivas ou as prestacións familiares. 
 • Este réxime de compatibilidade será aplicable ás retribucións obtidas polos traballos temporais agrarios que cumpran coas condicións establecidas no Real Decreto-Lei 13/2020, do 7 de abril, que se realicen durante a vixencia do estado de alarma e ata o 30 de xuño de 2020.

8. Se son traballador autónomo e cobro o 100% da miña xubilación por ter traballadores ao meu cargo, que agora entran nun ERTE, afectará esta circunstancia á miña xubilación activa?

Si, se está a percibir unha xubilación activa cobrando o 100% da súa pensión por ter traballadores ao seu cargo e a relación laboral con todos eles se suspende mediante un ERTE, pasará a cobrar o 50% da súa pensión de xubilación.


Complementary Content
${loading}