Recargas por demora

Cales son as recargas por ingresos fóra de prazo?

A falta de presentación dos documentos de cotización, así como do pagamento da débeda fóra de prazo regulamentario de ingreso, determinará a aplicación da recarga e a devindicación dos xuros de demora, nos termos fixados na Lei Xeral da Seguridade Social. A devandita recarga e xuros de demora cando sexan esixibles, ingresaranse conxuntamente coas débedas sobre as que recaian.

Cando o ingreso fóra do prazo regulamentario sexa imputable a erro na Administración, sen que esta actúe en calidade de empresario, non se aplicará recarga nin percibirá xuros.

Segundo o establecido nos artigos 27 e 28 da Lei Xeral de Seguridade Social, e os artigos 10 e 11 do Regulamento Xeral de Recadación da Seguridade Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004 do 11 de xuño, as recargas e xuros de demora a aplicar por falta de ingreso en prazo regulamentario dos distintos recursos, son os seguintes:

Recargas sobre cotas

Cando os suxeitos responsables do pagamento presentasen os documentos de cotización dentro do prazo regulamentario:

  • Recarga do 20 por cento da débeda, se se aboasen as cotas debidas tras o vencemento do devandito prazo.

Cando os suxeitos responsables do pagamento non presentasen os documentos de cotización dentro do prazo regulamentario:

  • Recarga do 20 por cento da débeda, se se aboasen as cotas debidas antes da terminación do prazo de ingreso establecido na reclamación de débeda ou acta de liquidación.
  • Recarga do 35 por cento da débeda, se se aboasen as cotas debidas a partir da terminación do devandito prazo de ingreso.

Recargas sobre recursos distintos a cotas

As débedas que teñan carácter de ingresos de Dereito público e cuxo obxecto estea constituído por recursos distintos a cotas, cando non se aboen dentro do prazo regulamentario que teñan establecido, incrementaranse coa seguinte recarga:

  • Recarga do 20 por cento da débeda, se se aboasen as cotas debidas a partir do último día do mes seguinte á recepción da reclamación de débeda.

Pode solicitarse unha condonación de recarga por demora á Seguridade Social?

A posibilidade de que a Administración da Seguridade Social aplique a condonación de recargas foi eliminada polo Real decreto 1415/2004 do 11 de xuño que nesta materia non reproduciu o apartado 3º do |art.º 59 do anterior Regulamento de Recadación aprobado por Real Decreto 1637/1995.

Complementary Content
${loading}