Beneficiaris / Requisits

Maternitat biològica. Quins requisits ha de reunir l'altre progenitor perquè pugui gaudir d'una part del període posterior al part?

  • S'exigeixen els requisits previstos amb caràcter general i que la mare figuri donada d'alta en el Sistema de la Seguretat Social.

  • A més, la mare, en iniciar-se el període de descans, ha d'optar perquè l'altre progenitor gaudeixi d'una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part, de manera simultània o successiva amb el seu, i que es podrà continuar gaudint, encara que en la data d'incorporació de la mare es trobi en situació d'incapacitat temporal. La mare podrà revocar l'esmentada opció, mitjançant un escrit presentat davant la Direcció Provincial de l'INSS  si tenen lloc fets que en facin inviable l'aplicació, com ara absència, malaltia o accident del pare, abandó de família, separació o altres causes anàlogues.

  • La prestació es concedirà a cada un en la quantia que correspongui.

Maternitat biològica. Si la mare no treballa, l'altre progenitor té dret al gaudi de la prestació?

Quan la mare no treballa, i no està inclosa en un règim del sistema de la Seguretat Social , no pot traslladar a l'altre progenitor el dret a una part del descans per maternitat.

No obstant això, si es produeix la defunció de la mare, independentment del fet que treballés o no, l'altre progenitor tindrà dret a la prestació econòmica per maternitat durant tot el període de descans, sempre que reuneixi els requisits exigits.

Maternitat biològica. En els casos en què la mare no tingui dret al gaudi de la prestació contributiva perquè no ha acreditat el període mínim de cotització, la pot percebre l'altre progenitor?

Sí. Quan  la mare treballadora no reuneix el període mínim de cotització requerit i se li reconeix el subsidi de naturalesa no contributiva, l'altre progenitor, a opció de la mare, podrà percebre el subsidi de naturalesa contributiva durant el període de descans que correspongui, i es descomptaran la durada i l'increment del subsidi de naturalesa no contributiva que, si s'escau, hagi correspost a la mare, i sempre que acrediti els  requisits exigits.

La mare haurà d'optar pel gaudi del permís a favor de l'altre progenitor a l'inici del descans.

Maternitat biològica. Si la mare mor durant el part, quins drets assisteixen l'altre progenitor?

En cas de defunció de la mare, durant el part o posteriorment, l'altre progenitor podrà ser beneficiari de la prestació per tot el període de descans, o per la part que quedava per gaudir, computat des de la data del part, i sense que es descompti la part que la mare va percebre abans,  sempre que acrediti els requisits exigits i encara que la mare no hagi estat inclosa al sistema de la Seguretat Social.

Adopció o acolliment. Si la mare no treballa, pot gaudir l'altre progenitor del descans per maternitat?

En aquest cas, com que es tracta d'un dret individual, no està condicionat el gaudi a l'opció per part de la mare. Per tant, seran beneficiaris del subsidi per maternitat, per adopció o acolliment, els treballadors, independentment del seu sexe, que gaudeixin dels descansos corresponents i sempre que acreditin els requisits establerts.

Adopció o acolliment. Quina edat ha de tenir el menor adoptat per generar dret a la prestació per maternitat?

Seran  menors de 6 anys  o  menors d'edat que siguin majors de 6 anys, quan es tracti de menors afectats per un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o que,  per les seves circumstàncies i experiències personals o pel fet de provenir de l'estranger, tinguin especials dificultats d'inserció social i familiar. Aquestes circumstàncies hauran de ser acreditades pels serveis socials competents de la respectiva comunitat autònoma.

Maternitat a temps parcial. Qui en són els beneficiaris?

Els treballadors per compte d'altri que gaudeixin dels períodes de descans per maternitat, ho podran fer en règim de jornada completa o a temps parcial. El dret pot ser exercit per qualsevol dels progenitors, adoptants o acollidors i en qualsevol dels supòsits de gaudi simultani o successiu del període de descans.

Serà imprescindible l'acord previ entre l'empresari i el treballador. L'esmentat acord es podrà concertar tant a l'inici del descans corresponent com en un moment posterior i es podrà estendre a tot el període de descans o a una part. Una vegada acordat, només es podrà modificar el règim pactat mitjançant un acord nou entre l'empresari i el treballador afectat, per iniciativa de l'esmentat treballador i per causes relacionades amb la seva salut o la del menor.

Els treballadors per compte propi podran, així mateix, gaudir dels descansos per maternitat a temps parcial, a l'efecte dels quals, la percepció dels subsidis i la reducció de l'activitat només es podrà efectuar en el percentatge del 50%. Per al reconeixement d'aquesta modalitat els interessats hauran de comunicar a l'entitat gestora, en sol·licitar la prestació corresponent, el règim en què es portarà a efecte el període de descans.

No obstant això, en cas de part, la mare no podrà fer ús d'aquesta modalitat de permís durant les 6 setmanes immediates posteriors, ja que seran de descans obligatori.

Complementary Content
${loading}